Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE 4 SU’N

Amun kle amun mma mun ninnge wie’m be yolɛ

Amun kle amun mma mun ninnge wie’m be yolɛ

I SU YE NGA BE KWLA ƝƐN I’N

Kɛ siɛ nin niɛn’m be kle be mma’m be junman wie’m be dilɛ’n, i sɔ’n yo maan be kwla lafi ba’m be su. Sɛ be man be junman wie kɛ be di’n, be nian nun be di i kpa.

Kɛ amun mma’m be te yo kanngan’n, amun kle be ninnge wie’m be yolɛ. Fluwa kun seli kɛ: “Kɛ ba’m be ko ɲan afuɛ kun anglo nsan’n, like kwlaa nga be si nin be nin’m be se be kɛ be yo’n yɛ be yo-ɔ. Sanngɛ kɛ be ko ɲan afuɛ kun anglo nsiɛn’n, like kwlaa nga be si nin be nin’m be yo’n, be klo kɛ bé yó wie. Nvle wie’m be nun’n, kɛ ba’m be ko ɲan afuɛ nnun annzɛ afuɛ nso’n, be si nin be nin’m be kle be awlo nun junman dilɛ. Kannzɛ be te yo kanngan bɔbɔ’n, sanngɛ be kwla di awlo nun junman wie mun.”

?NGUE TI YƐ I SƆ YOLƐ’N TI CINNJIN-ƆN?

Nvle wie’m be nun’n, kɛ ba’m be ko ɲin’n be jaso be si nin be nin’m be bo wun, kpɛkun be ko fa be tiaun sua. Sanngɛ blɛ sunman’n be ngunmin be kwlá tranman. I sɔ’n ti’n, be sa be sin be si nin be nin’m be bo wun. Sa nga ti yɛ i sɔ sa’n ju’n yɛle kɛ wie liɛ’n, ba sɔ’m be kaan nun’n b’a kleman be wafa nga be kwla yo be sika’n i cɛcɛ’n. Asa ekun’n, b’a kleman be awlo nun junman dilɛ, annzɛ ninnge uflɛ wie’m be yolɛ.

I sɔ’n ti’n ka naan ba’m b’a ɲin’n, amun kle be ninnge wie’m be yolɛ. Fluwa kun seli kɛ: “Kɛ ba’m be te o amun bo wun’n, sɛ amun saci be’n, cɛn nga be jaso amun bo wun’n bé wún be ɲrun.”

?WAFA SƐ YƐ AMUN KWLA UKA BE-Ɔ?

Amun man be junman awlo lɔ.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Junman kwlaa lɛ mmlusuɛ.”—Nyanndra Mun 14:23.

Kɛ ba’m be te yo kanngan’n, junman kwlaa nga amun di’n be klo kɛ bé úka amun. Kɛ mɔ blɛ sɔ nun’n be klo junman dilɛ’n ti’n, amun man be junman awlo lɔ.

Sanngɛ siɛ nin niɛn wie’m be kunndɛman kɛ bé mán be mma’m be junman. Afin be se be wun kɛ junman nga be fa man ba mun suklu lɔ’n, ɔ sɔnnin dan ti’n be kunndɛman kɛ bé úka su.

Sanngɛ like nga e sieli i nzɔliɛ’n, yɛle kɛ ba nga be di junman awlo lɔ’n, kɛ be man be junman suklu lɔ’n be di i kpa. Afin junman dilɛ’n w’a si be wun. Fluwa kun seli kɛ: “Sɛ amun mma’m be bakan nun’n, be kunndɛ kɛ bé úka amun naan amun kplinman su’n, bé bú i kɛ sran ukalɛ’n timan cinnjin. Asa ekun’n, bé kúnndɛ kɛ sran mun yɛ be di junman man be-ɔ.”

 Ndɛ sɔ’n kle kɛ, kɛ ba kanngan’m be di junman awlo lɔ’n be suan be wiengu ukalɛ yɛ be buman be ngunmin be wun akunndan. Kɛ ba’m be di junman awlo’n nun’n, be wun i wlɛ kɛ be kusu be kwla uka be awlo nunfuɛ mun naan junman nga be di’n timan ngbɛn.

Maan ba’m be wun i wlɛ kɛ sɛ be yo sa tɛ’n bé wún i su afɛ’n.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Be man wɔ afɔtuɛ-ɔ, fa ɔ su sie su. Lo ɔ wun maan be kle wɔ ngwlɛlɛ, i liɛ’n cɛn wie á fá sí ɔ ngwlɛlɛ liɛ.”—Nyanndra Mun 19:20.

Sɛ amun mma’m be nun kun saci sran wie i like’n, nán amun kata i bo. I wie yɛle kɛ sɛ ɔ fata kɛ be ko se sran sɔ’n i yaci’n, maan ba’n bɔbɔ ɔ ko kpata sran’n. Asa ekun’n sɛ ɔ fata kɛ be yi sran’n i like’n be mɛn i’n, maan ba’n yi.

Sɛ amun mma’m be wun i wlɛ kɛ sɛ be yo like tɛ’n, be bɔbɔ yɛ bé wún i su afɛ’n,...

  • bé dí like nga be yoli’n i nanwlɛ.

  • sɛ be yo like wie’n, be su fa guɛmɛn i sran uflɛ su.

  • sɛ be yoli like tɛ wie naan be su kɛn i ndɛ’n, be seman kɛ nán be yɛ be yoli-ɔ.

  • sɛ be yoli sran wie i like’n, bé kpɛ́tɛ i.