Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE 6 SU’N

Maan ba’m be si sa kpa’n nin sa tɛ’n be ngbaciɛ’n

Maan ba’m be si sa kpa’n nin sa tɛ’n be ngbaciɛ’n

LIKE NGA SRAN NG’Ɔ SI SA KPA’N NIN SA TƐ’N BE NGBACIƐ’N Ɔ YO’N

Sɛ sran kun si sa kpa’n nin sa tɛ’n be ngbaciɛ’n, nn sran sɔ’n ɔ wun sa wlɛ. Sɛ like kun ti kpa annzɛ ɔ ti tɛ’n, ɔ kwla wun i wlɛ. Kannzɛ i ɲin blo sɛ’n, ɔ miɛn i ɲin yo like ng’ɔ ti kpa’n. Sɛ be wun i-o, annzɛ be wunmɛn i-o, ɔ yo like ng’ɔ ti kpa titi.

?NGUE TI YƐ Ɔ TI CINNJIN-ƆN?

Andɛ’n, ndɛ nga ba’m be ti i like ng’ɔ ti kpa nin ng’ɔ ti tɛ’n be su’n, ɔ sɔnnin dan. Ba’m be ti i sɔ ndɛ mun suklu lɔ annzɛ miziki’m be nun, annzɛ kusu televiziɔn’n nun. I sɔ’n ti’n, be wunman like ng’ɔ ti kpa’n nin ng’ɔ ti tɛ’n be ngaciɛ’n kun. Ndɛ sɔ’m be ti’n, ba’m be kwla bu i kɛ like ng’ɔ ti kpa’n nin ng’ɔ ti tɛ’n, be su like nga be si nin be nin’m be kle be’n, ɔ timan su.

Kɛ ba’m be ko yo gbanflɛn annzɛ talua’n yɛ i sɔ sa’n ju be su dan-ɔn. I sɔ’n ti’n, fluwa kun seli kɛ: “Ɔ fata kɛ gbanflɛn nin talua’m be si kɛ saan sran wie’m bé mían be kɛ be yo ninnge wie mun naan sran’m be klun w’a jɔ be wun. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ be mian be ɲin be yo ninnge nga be bɔbɔ be si kɛ be ti kpa’n. Sɛ i sɔ’n jɔ́ be wiengu’m be klun-o annzɛ ɔ su jɔman be klun-o, ɔ fata kɛ be mian be ɲin be yo ninnge sɔ mun.” Ndɛ sɔ’n kle kɛ blɛ mɔ ba’m be te yo kanngan’n yɛ ɔ fata kɛ be si nin be nin’m be kle be like-ɔ.

?WAFA SƐ YƐ AMUN KWLA UKA BA MUN-ƆN?

Amun kle be sa kpa’n nin sa tɛ’n be ngbaciɛ’n.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Aliɛ’n ɔ ti be nga b’a tin’n be liɛ. Ɔ ti be nga be bu sa sin mɔ be wun sa kpa nin sa tɛ’n be ngbaciɛ’n i wlɛ’n, be liɛ.”—Ebre Mun 5:14.

 • Amun kan sa kpa’n nin sa tɛ’n be ndɛ kle be. Amun kwla fa sa kwlaa nga be ju’n, be kle ba’m be like. I wie yɛle kɛ sɛ sran kun bua ato’n,amun kwla se amun mma’m be kɛ: “Like nga sran’n yoli’n, ɔ timan kpa. Afin i sɔ’n kle kɛ ɔ timan nanwlɛfuɛ.” Sanngɛ sɛ amun mma’m be nun kun di nanwlɛ’n, amun kwla se i kɛ: “Like nga a yoli’n ti kpa dan. Afin i sɔ’n kle kɛ a ti nanwlɛfuɛ.” Sɛ sran kun w’a ukaman sran oke wie’n, amun kwla se amun mma’m be kɛ: “Like nga sran’n yoli’n timan kpa. I sɔ’n ti klunwi ayeliɛ.” Sanngɛ sɛ amun mma’m be nun kun uka sran oke kun’n, amun kwla se i kɛ: “Like nga a yoli’n ti kpa dan. Afin i sɔ’n kle kɛ ɔ klun ti ufue.” Sɛ amun yo sɔ titi’n, amun mma’m bé wún ngbaciɛ ng’ɔ o sa kpa’n, ɔ nin sa tɛ’n be afiɛn’n.

 • Like nga ti yɛ like kun ti kpa annzɛ ɔ ti tɛ’n, amun yiyi nun. Amun kwla usa amun mma’m be kɛ: ?Ngue ti yɛ kɛ sran kun di nanwlɛ’n i sɔ’n ti kpa-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ ato bualɛ’n ɔ kwla saci sran kun nin i janvuɛ’m be afiɛn-ɔn? ?Ngue ti yɛ awie wualɛ’n timan kpa-ɔ? Sɛ amun usa amun mma’m be sa kɛ ngalɛ sa mun’n, be bɔbɔ bé wún sa kpa’n nin sa tɛ’n be wlɛ.

 • Like nga ti yɛ sa kpa yolɛ’n ti kpa’n, amun yiyi nun. Amun kwla se be kɛ: “Sɛ amun di nanwlɛ’n, amun wiengu’m bé láfi amun su,” annzɛ “sɛ amun klun ti ufuɛ’n, sran’m bé fá be wun bé mántan amun.”

Amun uka amun awlo nunfuɛ mun naan be yo sa kpa.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “An bu sran wafa nga amun ti sakpa’n i akunndan titi be nian.”—2 Korɛntifuɛ Mun 13:5.

 • Sɛ amun awlofuɛ’m be mian be ɲin be yo sa kpa’n, amún kwlá sé kɛ:

  • “E awlo wa liɛ’n, e buaman ato.”

  • “E awlo wa liɛ’n, e tuman ngondin yɛ e kpankpanman e wiengu su.”

  • “E awlo wa liɛ’n, e kpɛman sran nzowa yɛ e diman sran jɔlɛ tɛ.”

Sɛ amun se amun mma’m be sɔ’n, bé wún i wlɛ kɛ sa kpa nga amun waan be yo’n, ɔ timan be mianmianlɛ. Sanngɛ sɛ be yo sa kpa’n, sran’m bé fá síe be nzɔliɛ.

 • Amun nin amun mma’m be koko like kpa nga amun fali ajalɛ kɛ amun yo’n, i su yalɛ tikatika. Sa kwlaa ng’ɔ ju’n, amun kwla fa kle amun mma’m be like. I wie yɛle kɛ amun kwla fa ninnge nga amun yo be awlo lɔ’n, be sunnzun ninnge nga suklu lɔ annzɛ Televiziɔn nun’n be se amun mma’m be kɛ be yo’n. Amun kwla usa amun wa’n i kɛ: “?Sɛ ɔ ti wɔ’n, ngue yɛ á yó-ɔ?” “?Sɛ sa sɔ’n ju e awlo nun’n, ajalɛ benin yɛ é fá-ɔ?

Amun uka ba mun naan be fua kɛ bé yó like ng’ɔ ti kpa’n.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Amun mian amun ɲin titi naan amun akunndan’n w’a buman amun fɔ.”—1 Piɛli 3:16.

 • Sɛ ba’m be yo like kpa wie’n amun yo be mo. Sɛ amun mma’m be nun kun miɛn i ɲin yo sa kpa’n, amun yo i mo. Kpɛkun amun yiyi like nga ti yɛ amun yo i mo’n, i nun kle i. Amun kwla se i kɛ: “Kɛ a di nanwlɛ’n, i sɔ’n yo min fɛ.” Sɛ amun mma’m be nun kun yo sa tɛ wie naan ɔ di i nanwlɛ kle amun’n, amun yo i mo ka naan amun a tu i fɔ.

 • Sɛ ba’m be yo sa tɛ wie’n an tu be fɔ. Amun uka amun mma mun naan be si kɛ sɛ be yo like tɛ wie’n bé wún i su afɛ’n. Sɛ amun mma’m be nun kun yo sa tɛ wie’n, ɔ fata kɛ amun se i kɛ like ng’ɔ yoli’n timan kpa. Kpɛkun amun yiyi wafa nga i ayeliɛ sɔ’n, ɔ nin like nga amun klo kɛ be yo i amun awlo nun ɔ timan kun’n, i nun kle i. Sanngɛ siɛ nin niɛn wie’m be yoman sɔ. Kɛ be mma’m be yo like tɛ wie’n, be seman be kɛ ɔ ti tɛ. Afin be bu i kɛ sɛ be yo sɔ’n, be mma’m be su buman be wun sran. I sɔ’n timan nanwlɛ. Kɛ siɛ nin niɛn’m be kan like nga be mma’m be yo m’ɔ timan kpa’n i ndɛ kle be’n, ba’m bé sí sa kpa’n nin sa tɛ’n. I liɛ’n, be su yoman sa tɛ.