Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

AN TINNGE! No. 2 2019 | Ninnge nsiɛn m’ɔ fata kɛ ba’m be suan be yolɛ’n

Ninnge nsiɛn m’ɔ fata kɛ ba’m be suan be yolɛ’n

Ɔ ti cinnjin kɛ ba kanngan’m be suan ninnge wie’m be yolɛ. Ninnge sɔ’m be wie yɛle:

  • Be awlɛn tralɛ’n

  • Be wun ase kanlɛ’n

  • Sa’m be ɲrun kekle jranlɛ’n

  • Junman wie’m be dilɛ’n

  • Ngwlɛlɛ silɛ’n

  • Nanwlɛ dilɛ’n

Sanngɛ ba kanngan’m be ngunmin be su kwlá yomɛn i sɔ ninnge mun. Ɔ fata kɛ be si nin be nin’m be uka be.

Fluwa nga nun’n, é wá kán ninnge nsiɛn m’ɔ fata kɛ amun uka amun mma mun naan be suan be yolɛ’n, be ndɛ.

 

Maan ba’m be suan be awlɛn tralɛ

?Ngue ti yɛ be awlɛn tralɛ’n ti cinnjin-ɔn? ?Wafa sɛ yɛ e kwla yi nzuɛn sɔ’n i nglo-ɔ?

Maan ba’m be yo wun ase kanfuɛ

Sɛ amun uka amun mma mun naan be kan be wun ase dɔ nga su’n, cɛn wie lele’n bé ɲán su ye.

Maan ba’m be suan kekle jranlɛ

Ɔ ti cinnjin kɛ ba’m be suan sa’m be ɲrun kekle jranlɛ. I liɛ’n sɛ be ɲin naan sa tɔ be su’n bé kwlá jrán kekle.

Amun kle amun mma mun ninnge wie’m be yolɛ

?Blɛ benin nun yɛ ɔ fata kɛ be kle ba’m be ninnge wie’m be yolɛ-ɔ? ?Kɛ be te yo kaan annzɛ kɛ be ko ɲin’n?

Maan kpɛnngbɛn’m be uka ba mun

Ɔ fata kɛ be kle ba kanngan’m be atin. ?Sanngɛ wan yɛ ɔ́ klé be atin sɔ’n niɔn?

Maan ba’m be si sa kpa’n nin sa tɛ’n be ngbaciɛ’n

Siɛ nin niɛn mun, sɛ amun uka ba mun naan be si sa kpa’n nin sa tɛ’n be ngbaciɛ’n, cɛn wie lele i sɔ’n uka.

Ninnge nga be kwla uka siɛ nin niɛn mun’n

Biblu’n maan siɛ nin niɛn’m be afɔtuɛ ng’ɔ kwla uka be kpa’n. Sɛ a kunndɛ kɛ á sí ndɛ sɔ’n nun kpa ekun’n kɔ jw.org su.