Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 24

Maan e jran ninnge nga be kwla tanndan e ɲrun naan y’a siman Ɲanmiɛn’n, be ɲrun kekle

Maan e jran ninnge nga be kwla tanndan e ɲrun naan y’a siman Ɲanmiɛn’n, be ɲrun kekle

“Ninnge sɔ mɔ i wie yɛle akunndan tɛ nin like kwlaa ng’ɔ tanndan sran’m be ɲrun mɔ be ti’n, be kwlá siman Ɲanmiɛn’n, e saci be kwlaa.”​—2 KOR. 10:5.

JUE 124 Maan e yo ndɛnmanfuɛ titi

I SU FITILƐ *

1. ?Ndɛ benin yɛ akoto Pɔlu klɛli ko mannin Klisifuɛ klikli mun-ɔn?

AKOTO PƆLU seli kɛ: “Nán amun fa mɛn nga nunfuɛ’m be ayeliɛ’n kun.” (Rɔm. 12:2) Klisifuɛ klikli mun yɛ akoto Pɔlu kannin ndɛ sɔ’n kleli be-ɔ. Kusu nn Ɲanmiɛn kpali Klisifuɛ sɔ mun sieli be ngunmin. ?Ngue ti yɛ akoto Pɔlu kannin ndɛ cinnjin sɔ’n kleli be-ɔ?—Rɔm. 1:7

2-3. (1) ?Ngue yɛ Satan yo naan y’a kpɔci Zoova-ɔ? (2) ?Wafa sɛ yɛ e kwla wla ayeliɛ tɛtɛ nga be ti kɛ “talɛ ngblingbli mun sa’n,” be ase-ɔ?

2 Pɔlu wunnin kɛ i blɛ su Klisifuɛ wie’m be su fa Satan i mɛn’n nun ato ndɛ nga sran’m be kan’n su. I sɔ’n ti yɛ ɔ klɛli be fluwa’n niɔn. (Efɛ 4:17-19) Sa kunngba’n kwla ju e su wie. Satan m’ɔ ti mɛn tɛ nga i siefuɛ’n, ɔ yo like kwlaa ng’ɔ kwla yo naan y’a kpɔci Zoova. Ɔ maan sɛ e kunndɛ kɛ é káci sran dan annzɛ e dunman’n fu’n, Satan kwla fɛ i sɔ liɛ’n sua e wun aya. Wie liɛ’n, wafa nga be tali e’n, nin sa nga be juli e su’n yɛ e finwlɛ’n yɛ ɔ fa sua e wun aya-ɔ.

3 ?Sɛ e ayeliɛ tɛtɛ wie’m be ti kɛ “talɛ ngblingbli mun sa’n,” e kwla bubu be? (2 Kor. 10:4) Pɔlu seli kɛ: “Ninnge sɔ mɔ i wie yɛle akunndan tɛ nin like kwlaa ng’ɔ tanndan sran’m be ɲrun mɔ be ti’n, be kwlá siman Ɲanmiɛn’n, e saci be kwlaa. Sɛ akunndan nga sran’m be bu’n ti sran’n, nn é sé kɛ e wlɛ i bisua lele i ɲin yi Klisi.” (2 Kor. 10:5) Akoto Pɔlu  i ndɛ sɔ’n kle kɛ sɛ Zoova uka e’n, e kwla wla e ayeliɛ tɛtɛ sɔ’m be ase. Kɛ ɔ ko yo naan y’a wun ndɛ sɔ’n i wlɛ kpa’n, maan e fa sunnzun ase kun. Sɛ tukpacɛ tɛ wie o e wun naan e kɔ dɔɔtrɔ’n, dɔɔtrɔ’m be kwla yo e ayre. I wafa kunngba’n, sɛ nzuɛn tɛtɛ nga be o e nun’n be ti kɛ tukpacɛ sa’n, sɛ é kwlá sé’n Ɲanmiɛn Ndɛ’n kwla yo e ayre. Yɛle kɛ ɔ kwla uka e naan y’a wla e nzuɛn tɛtɛ sɔ’m be ase.

‘MAAN E KACI E AKUNNDAN BULƐ WAFA’N’

4. ?Kɛ be kleli e ndɛ nanwlɛ’n, ninnge tɛtɛ benin mun yɛ e nun sunman e yacili be yolɛ-ɔ?

4 Kɛ be kleli e ndɛ nanwlɛ’n mɔ e fali ajalɛ kɛ é sú Zoova’n, e nun sunman e miannin e ɲin e wlali nzuɛn tɛtɛ wie’m be ase. (1 Kor. 6:9-11) Nanwlɛ, kɛ Zoova ukali e mɔ e wlali e nzuɛn tɛtɛ sɔ’m be ase’n, ɔ yo e fɛ dan. Ɔ maan é lɛ́ i ase lele.

5. ?Kɛ nga Rɔmunfuɛ Mun 12:2 fa kan’n sa’n, ninnge cinnjin nɲɔn benin mun yɛ ɔ fata kɛ e yo be-ɔ?

5 Kannzɛ Zoova ukali e maan e wlali e nzuɛn tɛtɛ wie’m be ase’n, sanngɛ nán e bu i kɛ y’a ɲan e ti. Ɔ fata kɛ e mian e ɲin naan e nzuɛn’n yo kpa titi. Yɛle kɛ e mian e ɲin e kpalo ninnge nga be kwla fa e yi i sa tɛ nun ekun’n. ?Sanngɛ wafa sɛ yɛ e kwla yo i sɔ liɛ’n niɔn? Akoto Pɔlu kannin like ng’ɔ fata kɛ e yo’n i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Nán amun fa mɛn nga nunfuɛ’m be ayeliɛ’n kun. Sanngɛ amun kaci amun akunndan bulɛ wafa’n naan amun kaci mlɔnmlɔn.” (Rɔm. 12:2) Ndɛ sɔ’n kle kɛ ɔ fata kɛ e yo like cinnjin nɲɔn. I klikli’n yɛle kɛ ‘nán e fa mɛn nga nunfuɛ’m be ayeliɛ’n kun.’ I nɲɔn su’n yɛle kɛ maan e kaci e akunndan bulɛ wafa’n naan ‘e kaci mlɔnmlɔn.’

6. ?Ngue like yɛ ndɛ nga Zezi kannin m’ɔ o Matie 12:43-45 nun’n kle e-ɔ?

6 Kɛ akoto Pɔlu se kɛ e kaci mlɔnmlɔn’n,  nán be nuan nun ndɛ kanlɛ sa ngbɛn-ɔn. Sanngɛ ɔ fata kɛ be wun i sɔ liɛ’n e ayeliɛ’n nun. (An nian kuku nga be flɛ i kɛ “ ?Y’a kaci mlɔnmlɔn annzɛ e yo e wun kɛ y’a kaci sa?” i nun) Asa ekun’n, ɔ fata kɛ e kaci e akunndan bulɛ wafa’n. I lɛ nun’n, maan e tinuntinun e usa e wun kɛ: ‘?Kacilɛ nga min waan m’an kaci’n, ɔ ti ndɛ kanlɛ ngbɛn annzɛ sran’m be sie i sɔ liɛ’n i nzɔliɛ min ayeliɛ’n nun sakpa?’ Kosan sɔ’n ti cinnjin kpa. Afin kɛ be se kɛ sran kun w’a kaci’n, Zezi i ndɛ kun kwla uka e naan y’a wun i wlɛ. Ndɛ sɔ’n o Matie 12:43-45 nun. (An kanngan nun.) Ndɛ sɔ’n kle kɛ sɛ e miannin e ɲin e yacili sa tɛtɛ’m be yolɛ’n, ɔ fataman kɛ e kɛ i sɔ liɛ’n su. Ɔ fata kɛ e mian e ɲin e yo like ng’ɔ ti kpa Ɲanmiɛn ɲrun’n titi.

“MAAN AMUN AKUNNDAN’N KACI NAAN Ɔ YO UFLƐ TITI”

7. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kaci e akunndan’n niɔn?

7 ?Wafa sɛ e kwla kaci e akunndan’n niɔn? Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Amun fa nzuɛn uflɛ mɔ Ɲanmiɛn yili i kɛ i bɔbɔ fa klo’n sa’n, naan amun yo sɛsɛfuɛ nin nanwlɛfuɛ.” (Efɛ. 4:23, 24) Ndɛ sɔ’n kle kɛ e kwla kaci e akunndan’n. Sanngɛ ɔ su yoman pɔpɔ. Afin ɔ fata kɛ e wla e nzuɛn tɛtɛ mun nin e ayeliɛ tɛtɛ mun, ɔ nin e akunndan tɛtɛ kwlaa be ase. Yɛ ɔ fata kɛ e mian e ɲin e yo sɔ tititi.

8-9. ?Wafa sɛ yɛ aniaan bian kun i su ndɛ’n yi i nglo kɛ ɔ fata kɛ e kaci e akunndan’n niɔn?

8 Maan e kan aniaan bian kun mɔ laa’n ɔ klo utre dilɛ’n, i ndɛ. Kɛ ɔ yacili ngondin tulɛ nin nzan nɔnlɛ’n, be yoli i batɛmun. I sɔ m’ɔ yoli’n ti’n, lika ng’ɔ tranlɛ’n sran’m be kɛn i ndɛ kpa. Sanngɛ kɛ be yoli i batɛmun’n w’a cɛman sa kun wa juli i su. Cɛn kun nnɔsua’n, bian kun m’ɔ ti nzanbɔɛfuɛ’n ɔ ɔli aniaan’n i awlo lɔ. Ɔ kunndɛ kɛ ɔ nin aniaan’n bé tú ngondin. I klikli nun’n, aniaan’n w’a tɛmɛn i su. Sanngɛ kɛ bian’n boli Zoova i ndɛ tɛtɛ kanlɛ’n bo’n, aniaan’n w’a kwlá trɛmɛn i awlɛn kun. Ɔ maan, ɔ tɔli bian’n su boli tɛ kpa. ?Ngue ti yɛ aniaan’n yoli sɔ-ɔ? Ɔ yoli sɔ afin kɛ ɔ suannin Biblu’n nun like’n, ɔ kacili i nzuɛn wie mun, sanngɛ i akunndan’n w’a kaciman.

9 Sa ng’ɔ juli aniaan’n su’n w’a bubumɛn i sa sin. (Nya. 24:16) Asɔnun kpɛnngbɛn’m be ukɛli i naan ɔ kaci i ayeliɛ’n blɛblɛblɛ. Aniaan’n kacili sakpa. Ɔ maan be wa sieli i asɔnun kpɛnngbɛn. Cɛn kun’n, kɛ bé fín Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun bé fíte’n, sa ng’ɔ juli i su laa’n i wunsu juli ekun. Yɛle kɛ bian kun mɔ w’a nɔn nzan w’a bo’n, ɔ kunndɛli kɛ ɔ nin asɔnun kpɛnngbɛn kun bé tú. ?Blɛ sɔ’n nun’n ngue yɛ aniaan bian’n yoli-ɔ? Aniaan’n kannin ndɛ kleli bian’n amanniɛn su. I sɔ’n ti’n, bian’n i wla guali ase. I kpa bɔbɔ’n, ɔ yoli maan bian’n ɔli awlo. ?Ngue yɛ like nga aniaan bian’n yoli’n ɔ yi i nglo-ɔ? Ɔ yi i nglo kɛ siɛn’n e niaan’n w’a kaci i akunndan’n. W’a kaci sran wɛtɛɛfuɛ. I sɔ’n yoli maan Zoova ɲannin ɲrun.

10. ?É yó sɛ naan y’a kwla kaci e akunndan’n nin e nzuɛn’n?

10 Sɛ e kunndɛ kɛ é káci e akunndan’n nin e nzuɛn’n, ɔ fata kɛ e ‘kplin e ɲin kpa. Afin e kwlá yomɛn i sɔ’n e ja nun lɛ.’ I sɔ yolɛ’n kwla di afuɛ kpanngban. (2 Piɛ. 1:5) Kusu sɛ e su Zoova w’a cɛ’n, i sɔ’n kleman kɛ e akunndan’n nin e nzuɛn’n be kacilɛ’n yó pɔpɔ e sa nun. Ɔ fata kɛ e mian e ɲin kpa naan y’a kwla kaci. I lɛ nun’n, ɔ fata kɛ e yo ninnge wie mun. Maan e fa e ɲin e sie i ninnge sɔ’m be su.

 ?É YÓ SƐ NAAN Y’A KACI E AKUNNDAN’N?

11. ?Ngue yɛ é yó naan Zoova w’a uka e naan y’a kaci e akunndan’n niɔn?

11 Like cinnjin nga e kwla yo’n, yɛle Ɲanmiɛn srɛlɛ’n. Kɛ jue tofuɛ’n srɛ́ Ɲanmiɛn’n, ɔ seli kɛ: “Ee Nyanmiɛn, man min anwlɛn kun bɔ i nun ti weiin, yo maan n sin min osu nun n fa akunndan kpa naan ɔ ka min nun.” (Jue Mun 51:12) E kusu e kwla srɛ Ɲanmiɛn kɛ ngalɛ’n sa wie. Sɛ e waan é káci e akunndan’n, maan e se Zoova kɛ ɔ uka e. ?Ngue ti yɛ e kwla lafi su kɛ Zoova úka e-ɔ? Ezekiɛli blɛ su’n, Zoova bɔbɔ seli Izraɛlifuɛ’m be kɛ: “Ń wá mán amun anwlɛn kunngba. Ń fá wawɛ uflɛ ń wlá amun nun, [...] ḿ mán amun anwlɛn wɛtɛɛ.” (Eze. 11:19) Ndɛ sɔ’n kle kɛ Zoova kunndɛli kɛ ɔ́ úka Izraɛlifuɛ mun naan be kaci. Andɛ kusu’n, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ úka e wie.

12-13. (1) ?Kɛ nga Jue Mun 119:59 fa kan’n sa’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e bu i akunndan-ɔn? (2) ?Kosan benin mun yɛ ɔ fata kɛ e fa usa e wun-ɔn?

12 Like cinnjin nga e kwla yo i ekun’n, yɛle Biblu’n nun like nga e suan’n, i su akunndan bulɛ. E ngba e mian e ɲin e kanngan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun cɛn kwlakwla. Sanngɛ ɔ fata kɛ e bu like nga e kanngannin’n i su akunndan kpa. I liɛ’n sɛ ɔ fata kɛ e kaci e akunndan’n annzɛ e nzuɛn wie’n, é wún i wlɛ. (An kanngan Jue Mun 119:59 nun; Ebr. 4:12; Zak. 1:25) Kɛ e bu e klun lɔ e nian’n, sɛ e wun kɛ e su fa mɛn’n nunfuɛ’m be ato ndɛ nga be kan’n su’n, maan e fa ajalɛ ndɛndɛ naan e kaci e akunndan’n.

13 Kɛ ɔ ko yo naan y’a kwla yo sɔ’n, e kwla usa e wun kɛ: ‘?Min ɲin blo sran like su?’ (1 Piɛ. 2:1) ‘?Like nga n si i’n nin sika nga n le i’n ti’n, n bu i kɛ n ti kpa n tra min wiengu mun’n?’ (Nya. 16:5) ‘?Be nga e nin be finwlɛ’n timan kun’n, n bu min wun sran n tra be?’ (Zak. 2:2-4) ‘?N klo mɛn’n nun ninnge mun?’ (1 Zan 2:15-17) ‘?Be ɲin su yiyilɛ ninnge nga be yi bian nin bla kunndɛlɛ sukusuku i nglo nun’n, n klo be?’ ‘?Annzɛ be ɲin su yiyilɛ ninnge nga be yo be wiengu like yaya nun’n n klo be’? (Jue. 97:10; 101:3; Amɔ. 5:15) Sɛ e fɛ i sɔ kosan mun e usa e wun’n, é wún ninnge nga be yolɛ nun’n ɔ fata kɛ e kaci e sa’n. Kɛ e mian e ɲin e kaci e akunndan’n nin e nzuɛn’n e Si Ɲanmiɛn klun jɔ e wun.​—Jue. 19:15.

14. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e nin sran kpa mun e san nun-ɔn?

14 Like uflɛ ng’ɔ fata kɛ e yo’n, yɛle kɛ maan e nin sran kpa mun e san nun. Sa nga ti yɛ e se sɔ’n, yɛle kɛ sɛ e klo-o annzɛ e kloman-o, be nga e nin be san nun’n be nzuɛn’n kwla sa e. (Nya. 13:20) E wiengu junman difuɛ mun nin e wiengu suklu ba’m be kwlá wlaman e fanngan naan y’a yo ninnge nga Ɲanmiɛn klo be’n. Sanngɛ e kwla tra janvuɛ kpa asɔnun’n nun. E janvuɛ sɔ’m be kwla uka e naan y’a ‘klo Ɲanmiɛn nin sran, naan y’a yo sa kpa.’—Ebr. 10:24, 25.

MAAN ƝANMIƐN ‘SU MƆ E LAFI’N I BO’N WLA ASE KPA’

15-16. ?Ngue yɛ Satan yo naan e akunndan’n yo nɲɔnnɲɔn-ɔn?

15 Nán e wla fi su le kɛ Satan w’a fua kpa kɛ ɔ́ yó like kwlaa ng’ɔ kwla yo naan w’a saci e akunndan’n. Satan si kɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n ti’n, e bu akunndan kpa. I sɔ’n ti’n, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ fá ato ndɛ wie mun láka e. I liɛ’n e su lafiman ndɛ nga Ɲanmiɛn Ndɛ’n kan’n su kun.

16 Edɛnin fie’n nun lɔ’n Satan usali Ɛvu i kosan kun. Ɔ usɛli i kɛ: “?Naan Nyanmiɛn seli amun sakpa kɛ...?” (Bob. 3:1) I waan ɔ́ úsa Ɛvu sɔ naan i akunndan’n yo nɲɔnnɲɔn.  Andɛ nin andɛ’n sɛ é kwlá sé’n, Satan te usa kosan sɔ mun naan e akunndan’n yo nɲɔnnɲɔn ninnge nga Zoova kle e’n be su. Ɔ usa kɛ: “?Naan Ɲanmiɛn seli sakpa kɛ nán yasua nin i wiengu yasua annzɛ bla nin i wiengu bla be ja?” annzɛ “?Ɲanmiɛn seli sakpa kɛ nán e di Nowɛli nin e awuliɛ cɛn’n?” annzɛ “?Ɲanmiɛn seli sakpa kɛ nán e fa mmoja e wla e kplo’n nun?” annzɛ kusu “?Ɲanmiɛn seli sakpa kɛ nán e nin e awlɛn su sran nga be tuli be asɔnun’n nun’n e san nun?”

17. (1) ?Sɛ e wunman ninnge nga Zoova kle e’n be nun wie’m be wlɛ’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ? (2) ?Kɛ nga Kolɔsufuɛ Mun 2:6, 7 fa kan’n sa’n, sɛ e yo sɔ’n i bo’n gúa sɛ?

17 Ɔ fata kɛ e lafi ninnge nga Zoova kle e’n be su kpa. Sɛ ninnge wie’m be o lɛ naan e wunman be wlɛ kpa’n, maan e suan be su like kpa naan e wun be wlɛ. Sɛ y’a yoman sɔ’n, ɔ cɛman naan e akunndan’n w’a yo nɲɔnnɲɔn. ?Kɛ ɔ ko yo naan i sɔ sa w’a ɲanman e’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ? Biblu’n se kɛ maan e kaci e akunndan bulɛ wafa’n. I liɛ’n, e bɔbɔ é wún “Ɲanmiɛn i klun sa m’ɔ ti kpa’n, m’ɔ jɔ i klun’n, mɔ fiɛn kaan sa nunmɛn i sin’n, i wlɛ.” (Rɔm. 12:2) Sɛ e suan Biblu’n nun like titi’n, é wún kɛ i nun ndɛ’n ti nanwlɛ. Asa ekun’n, é wún i wlɛ kɛ Zoova i mmla’m be ti kpa man e. Ɔ maan Zoova su mɔ e lafi’n, “i bo’n wlá ase kpa.”—An Kanngan Kolɔsufuɛ Mun 2:6, 7 nun.

18. ?É yó sɛ naan y’a kpalo ninnge tɛtɛ kwlaa nga Satan fa sie e ɲrun’n?

18 Sɛ e kunndɛ kɛ e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wla ase kpa’n, e bɔbɔ yɛ e kwla fɛ i wun ajalɛ-ɔ. Sran fi kwlá yomɛn i sɔ’n manman e. Sɛ e waan é yó sɔ kusu’n, maan e srɛ Zoova titi kɛ ɔ fɛ i wawɛ’n man e. E bu like nga e suan’n i su akunndan kpa. Asa ekun’n, maan e bu ninnge nga e fa e ɲin e sie be su’n be akunndan kpa. Kpɛkun e nin be nga be kwla uka e naan y’a bu akunndan kpa’n e san nun. Sɛ e yo sɔ’n, é kpálo ninnge tɛtɛ kwlaa nga Satan fa be sie e ɲrun’n. Asa ekun’n, é kwlá jrán akunndan tɛ nin ninnge nga be kwla tanndan e ɲrun naan y’a siman Ɲanmiɛn’n, be ɲrun kekle.​—2 Kor. 10:5.

JUE 50 Min wun fa manlɛ srɛlɛ’n

^ ndɛ kpɔlɛ 5 Sɛ e klo-o annzɛ e kloman-o, akunndan nga e bu’n i dan lika fin wafa nga be tali e’n nin sa nga be juli e su’n, ɔ nin e finwlɛ’n. E sieli i nzɔliɛ kɛ e nzuɛn annzɛ e ayeliɛ tɛtɛ wie’m be o lɛ’n, be ase wlalɛ’n ti kekle kpa e sa nun. Like suanlɛ nga nun’n, é wá wún wafa nga e kwla wla ayeliɛ tɛtɛ sɔ’m be ase’n.