Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 3

Maan e sie e ti mɔ e fa bu akunndan’n i kpa

Maan e sie e ti mɔ e fa bu akunndan’n i kpa

“Ɔ ti’n bɔ a fa bu akunndan’n, sie i kpa tra ninnge’m be kwlaa.”​—NYA. 4:23.

JUE 36 E nian e klun akunndan’n su

I SU FITILƐ *

1-3. (1) ?Ngue ti yɛ Zoova kloli Salomɔn i sa-ɔ? (2) ?Wafa sɛ yɛ ɔ yrali Salomɔn su-ɔ? (3) ?Kosan benin mun yɛ é wá tɛ́ su like suanlɛ nga nun-ɔn?

I NUN mɔ bé síe Salomɔn i famiɛn Izraɛli lɔ’n, nn ɔ te yo gbanflɛn kan. Kɛ ɔ boli famiɛn dilɛ bo’n, cɛn kun Zoova kannin ndɛ kleli i laliɛ nun. Ɔ seli i kɛ: “Like nga a klo kɛ n fa man wɔ’n, usa min.” Salomɔn tɛli i su kɛ: “N te yo bakan, n si-man mɛn sie. [...] I ti nga ń úsa’n yɛle kɛ a man min ngwlɛlɛ nga n ko fa n ko sie ɔ nvle sɔ’n.” (1 Fam. 3:5-10) Salomɔn wun i wlɛ kɛ nán ninnge ngba yɛ ɔ kwla yo-ɔ. I sɔ’n ti yɛ ɔ seli Zoova kɛ ɔ mɛn i ngwlɛlɛ’n niɔn. Sɛ Zoova kloli Salomɔn i sa’n, nán ngbɛn ti-ɔ. (2 Sam. 12:24) Ndɛ nga Salomɔn kannin’n yoli Zoova i fɛ dan. Zoova maan Salomɔn yoli ngwlɛlɛfuɛ nin akunndanfuɛ dan.​—1 Fam. 3:12.

2 Blɛ m’ɔ nin Zoova be nanti klanman, Zoova yrɛli i su dan. I wie yɛle kɛ, ɔ kplannin sua klanman kpa kun mannin Zoova. (1 Fam. 8:20) Ngwlɛlɛ m’ɔ si i dan ti’n, i dunman fuli. Kpɛkun, Ɲanmiɛn maan ɔ klɛli Biblu’n nun fluwa’m be nun nsan. Kun yɛle Nyanndra Mun.

3 Biblu Traduction du monde nouveau nun’n, be kannin e awlɛn’n i ndɛ kpɛ kɔe ya kun Nyanndra Mun fluwa’n nun. Nyanndra Mun ndɛ tre 4 i mma 23 se kɛ: “Ɔ ti’n bɔ a fa bu akunndan’n [annzɛ ɔ awlɛn’n, NW], sie i kpa tra ninnge’m be kwlaa.” Nán e awlɛn kpakpa’n i ndɛ yɛ be kɛn i wa. ?Yɛ nn ngue yɛle e awlɛn sɔ’n? ?Ngue yɛ Satan yo naan e klun akunndan’n annzɛ e awlɛn’n saci-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ e kwla nian e wun su-ɔ? Like suanlɛ nga nun’n, é wá tɛ́ kosan cinnjin sɔ’m be su. Sɛ e waan e nin Ɲanmiɛn é nánti klanman titi’n, ɔ fata kɛ e fa e ɲin sie i kosan sɔ’m be su tɛlɛ’n su kpa.

 ?E AWLƐN’N NGA BIBLU’N KƐN I NDƐ’N YƐLE BENIN?

4-5. (1) ?Wafa sɛ yɛ Jue Mun 51:8 kwla uka e naan y’a wun e awlɛn nga Biblu’n kɛn i ndɛ’n, i wlɛ-ɔ? (2) ?Sunnzun ase benin yɛ ɔ kwla uka e naan y’a wun i wlɛ kɛ like ng’ɔ o e awlɛn nun’n ɔ ti cinnjin-ɔn?

4 Nyanndra Mun ndɛ tre 4 i mma 23 nun’n, Ebre nun ndɛ mma nga be kacili i Wawle nun kɛ “e ti mɔ e fa bu akunndan’n” be kwla kaci ekun kɛ “e awlɛn’n.” Ndɛ mma sɔ’n be fa kan sran i wafa nga sran kun ti’n, i ndɛ. (An kanngan Jue Mun 51:8 nun.) E awlɛn’n nga Biblu’n kɛn i ndɛ’n nɛ́n i yɛle like nga e yo mɔ sran’m be wun i’n. Sanngɛ yɛle akunndan nga e bu’n, nin wafa nga e wun yo e’n, nin like nga ti yɛ e fa ajalɛ wie mun’n, nin ninnge nga e klo be’n.

5 Kɛ ɔ ko yo naan y’a wun kɛ like ng’ɔ o e awlɛn nun’n ɔ ti cinnjin’n, maan e fa sunnzun ase kun. Sɛ sran kun waan ɔ́ yó juejue titi’n, ɔ fata kɛ ɔ di aliɛ kpa yɛ ɔ fa blɛ kpinngbin i wun. I wafa kunngba’n, sɛ e klo kɛ Ɲanmiɛn sulɛ nun’n é yó juejue titi’n, ɔ fata kɛ e kanngan Biblu’n nin e fluwa’m be nun yɛ e kle kɛ e lafi Zoova su. Yɛle kɛ, maan e nanti like nga e suan’n su kpɛkun e kɛn i ndɛ e kle sran mun. (Rɔm. 10:8-10; Zak. 2:26) Asa kusu wie liɛ’n, sran kun kwla bu i kɛ ɔ ti juejue kusu nn tukpacɛ o i klun lɔ. I wafa kunngba’n, sran kun kwla bu i kɛ ɔ su Ɲanmiɛn juejue su. Kusu nn i konvi o sa tɛtɛ’m be su. (1 Kor. 10:12; Zak. 1:14, 15) Nán e wla fi su kɛ Satan kunndɛ kɛ ɔ́ sáci e akunndan’n. ?Wafa sɛ yɛ ɔ yo i sɔ liɛ’n niɔn? ?Wafa sɛ yɛ e kwla nian e wun su-ɔ?

?NGUE YƐ SATAN YO NAAN E KLUN AKUNNDAN’N ANNZƐ E AWLƐN’N SACI-Ɔ?

6. (1) ?Ngue yɛ Satan kunndɛ kɛ e yo-ɔ? (2) ?Ajalɛ benin yɛ ɔ fa naan i sɔ liɛ’n w’a yo ye-ɔ?

6 Satan kunndɛ kɛ e yo ɲin kekle kɛ i sa. Yɛle kɛ e fɔn Zoova i mmla mun kpɛkun e bu e ngunmin e wun akunndan. Kɛ m’ɔ kwlá mianman e kɛ e yo kɛ i sa ti’n, ɔ fa ajalɛ wie mun. I wie yɛle kɛ ɔ saci be nga e nin be e o’n, be akunndan’n. (1 Zan 5:19) E si jrɛiin kɛ sɛ e nin be e san nun’n, be nzuɛn tɛ’n sá e. Sanngɛ Satan lafi su kɛ e bɔbɔ e ɲin fu e nin be é sán nun. I liɛ’n, é bú akunndan kɛ be sa, yɛ é nían be ayeliɛ’n su. (1 Kor. 15:33) I sɔ aya liɛ’n yɛ Famiɛn Salomɔn tɔli nun-ɔn. Ɔ jali bla kpanngban. Bla sɔ’m be sɔ amuin. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be “kacili i awlɛn’n.” Ɔ maan, w’a suman Zoova kun.​—1 Fam. 11:3.

?Ngue yɛ é yó naan y’a sasa e wun, naan y’a buman akunndan nga Satan bu’n wie-ɔ? (An nian ndɛ kpɔlɛ 7 nun.) *

7. (1) ?Ngue yɛ Satan yo naan sran’m b’a bu akunndan ng’ɔ bu’n wie-ɔ? (2) ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e nian e wun su-ɔ?

 7 Akunndan nga Satan bu’n i ɲin fite flimun nin ninnge wie mɔ be yo be televiziɔn nun’n, be nun. Ninnge sɔ’m be nun kun yɛle sran wie’m be su ndɛ nga be kan be’n. Satan si kɛ i sɔ ndɛ’m be timan be ɲin su yiyilɛ ngunmin. Sanngɛ, be kwla yo maan sran’m be bu akunndan kɛ i sa. Yɛ be kwla yo ninnge ng’ɔ klo be’n. Kɛ Zezi klé sran’m be like’n, ɔ kannin sran wie’m be ndɛ. I wie yɛle Samari bian kun m’ɔ yoli Zuifu kun i ye’n, ɔ nin ba kun m’ɔ yoli i ninnge’m be wanzo’n. (Mat. 13:34; Lik. 10:29-37; 15:11-32) Sanngɛ, be nga Satan sacili be akunndan’n, be kwla fa sran wie’m be su ndɛ’n, be saci e akunndan’n wie. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ e yo akunndanfuɛ. Nán flimun nin sran wie’m be su ndɛ nga be kan be televiziɔn nun’n, be ngba yɛ be kwla saci e akunndan’n niɔn. E kwla nian wie mun e fa yiyi e ɲin su. Yɛ e kwla nian wie mun naan e suan ninnge wie’m be yolɛ. Sanngɛ i sɔ yolɛ nun’n, maan e yo ngwlɛlɛfuɛ. Sɛ e kunndɛ kɛ é nían ninnge sɔ mun’n, ɔ fata kɛ e usa e wun kɛ: ‘?Ngue yɛ flimun sɔ’n annzɛ sran wie’m be su ndɛ sɔ’n, ɔ kle min-ɔn? ?Sɛ n nian’n, n konvi su sɔman ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n?’ (Gal. 5:19-21; Efɛ. 2:1-3) ?Sɛ e wun kɛ akunndan nga Satan bu’n i ɲin fite ninnge nga e nian be televiziɔn nun’n, be nun kun nun’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ? Ɔ fata kɛ e yaci i nianlɛ.

8. ?Ngue yɛ siɛ nin niɛn’m be kwla yo naan Satan w’a saciman be mma mun-ɔn?

8 Siɛ nin niɛn mun, e si kɛ amun yo like kwlaa nga amun kwla yo naan amun mma’m b’a tɔman tukpacɛ. I wie yɛle kɛ, amun yo amun awlo’n nun yɛinyɛin. Yɛ sɛ ninnge wie’m be kwla man amun mma’m be tukpacɛ’n, amun gua be blo. I wafa kunngba’n, ɔ fata kɛ amun sasa amun mma mun naan Satan w’a saciman be. Flimun nin sran wie’m be su ndɛ nga be kan be televiziɔn nun’n, nin ajulisu mannzin nga be fa yiyi be ɲin su’n, ɔ nin ɛntɛnɛti su ninnge wie’m be kwla saci amun mma’m be akunndan’n. I sɔ’n ti, amun  sasa be kpa. Zoova mannin amun junman cinnjin kpa kun. Yɛle kɛ, amun kle amun mma’m be like naan be su i. (Nya. 1:8; Efɛ. 6:1, 4) I sɔ’n ti, nán amun sisi amun bo naan amun a kpɛ mmla wie mun awlo’n nun. Sanngɛ i sɔ yolɛ nun’n, amun jran Biblu’n nun ndɛ’n su. Ninnge nga be kle be televiziɔn nun mɔ amun mma’m be kwla nian’n, ɔ nin nga be kwlá nianman’n, amun kan kle be. Kpɛkun, sa nga ti yɛ amun fali ajalɛ sɔ’n, amun yiyi nun kle be. (Mat. 5:37) Kɛ ba’m bé yó kaklaka’n, amun kle be like naan be bɔbɔ be wun sa ng’ɔ ti kpa’n, ɔ nin ng’ɔ ti tɛ Zoova ɲrun’n be wlɛ. (Ebr. 5:14) Ndɛ nga amun kan kle be’n, ɔ ti cinnjin. Sanngɛ, nán amun wla fi su kɛ like nga amun yo’n i su yɛ be nian-ɔn.​—Mml. 6:6, 7; Rɔm. 2:21.

9. (1) ?Wafa sɛ yɛ Satan laka klɔ sran mun-ɔn? (2) ?Ngue ti yɛ i sɔ akunndan’n ti tɛ-ɔ?

9 Like kun ekun mɔ Satan yo naan w’a saci e’n, yɛle kɛ ɔ laka e naan e fa klɔ sran’m be ngwlɛlɛ’n su naan e yaci Zoova liɛ’n lɛ. (Kol. 2:8) I wie yɛle kɛ, ɔ laka sran mun naan be bu i kɛ aɲanbeun ninnge mun yɛ be ti cinnjin kpa man be-ɔ. Be nga be bu i sɔ akunndan’n, be nun wie’m be ɲan be wun, yɛ wie’m be di yalɛ titi. Sanngɛ, i kwlaa yoli o, be wun i su afɛ. Afin, sika kunndɛlɛ m’ɔ ti be cinnjin’n ti’n, wie liɛ’n, be di junman lele be tɔ su tukpacɛ, be nin be awlofuɛ’m be afiɛn saci. Yɛ wie liɛ bɔbɔ’n, be yaci Ɲanmiɛn sulɛ. (1 Tim. 6:10) E mɔ e su Zoova’n, e liɛ su ti ye. Afin, like ng’ɔ kle e’n ti’n, e faman sika kunndɛlɛ’n e ciciman e ti.​—Aku. 7:12; Lik. 12:15.

?NGUE YƐ E KWLA YO NAAN SATAN W’A SACIMAN E AKUNNDAN’N NIƆN?

Maan e yo kɛ lalafuɛ nun klɔ sasafuɛ mun nin be nga be nian anuan’m be su’n be sa. Yɛle kɛ, maan e sasa e wun naan like tɛ wie w’a saciman e. (An nian ndɛ kpɔlɛ 10 nin 11 be nun.) *

10-11. (1) ?Kɛ ɔ ko yo naan Satan w’a saciman e akunndan’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ? (2) ?Lalafuɛ nun’n, junman benin yɛ klɔ sasafuɛ’m be di-ɔ? (3) ?Wafa sɛ yɛ e klun akunndan’n sasa e-ɔ?

10 Kɛ ɔ ko yo naan Satan w’a saciman e akunndan’n, ɔ fata kɛ e si ninnge ng’ɔ yo be’n. Kpɛkun, maan e fa ajalɛ ndɛndɛ naan y’a kwla sasa e wun. Kɛ e bu ndɛ ng’ɔ o Nyanndra Mun 4:23 nun’n i akunndan’n, e wla kpɛn be nga be sasa klɔ mun laa’n, be junman nga be di’n su. Lalafuɛ nun’n, klɔ sasafuɛ’m be jran klɔ’n i wun talɛ’n i ti su. Kpɛkun, kɛ be wun kɛ sran tɛ wie su wa wlu be klɔ’n nun’n, be kpan klekle kpa. I sɔ wie yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ. Nán e tran lɛ naan Satan saci e akunndan’n.

11 Lalafuɛ nun’n, klɔ sasafuɛ nin be nga be jran anuan’n nun’n, be bo yo kun yɛ be nian klɔ’n su-ɔ. (2 Sam. 18:24-26) Kɛ be wun kɛ be kpɔfuɛ’m be su wunnge be klɔ’n i wun koko’n, be bue nɲɔn’n be nian sɛ klɔ’n i anuan’m be nun ti towa o. (Nee. 7:1-3) Kɛ e nian Biblu’n nun mmla’m be su e fa ajalɛ’n, e klun akunndan’n yo kpa. * Kpɛkun, ɔ sasa e kɛ nga laa sran’m be fa sasa be klɔ mun’n sa. Ɔ maan, sɛ Satan kunndɛ kɛ ɔ́ láka e naan e bu akunndan kɛ i sa’n, annzɛ e konvi sɔ like tɛ wie’n, e wun i wlɛ. I sɔ’n ti, sɛ e waan é yó sa wie naan e klun akunndan’n se e kɛ nán e yo’n, maan e sie e su e tie.

12-13. (1) ?Ngue yɛ sɛ y’a nianman e wun kpa’n, e kwla yo-ɔ? (2) ?Sanngɛ, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ?

12 Maan e kan wafa nga e kwla sasa e wun naan y’a buman akunndan kɛ Satan sa’n i ndɛ. Zoova seli e kɛ: “Nán maan bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa nin sa kainkain wafawafa kwlaa [...] be tran amun afiɛn le.” (Efɛ. 5:3) ?Sanngɛ, sɛ e wun kɛ e wiengu junman difuɛ mun, annzɛ e wiengu suklu ba’m be su kɛn i sɔ ninnge’m be ndɛ’n, ngue yɛ é yó-ɔ? Biblu’n se kɛ maan  “e kpalo ninnge nga Ɲanmiɛn kloman be’n, ɔ nin ninnge nga mɛn’n nunfuɛ’m be konvi sɔ be’n.” (Tit. 2:12) I sɔ’n ti, kɛ e ti i sɔ ndɛ mun’n, e klun akunndan’n kwla se e kɛ nán e fa e su e sie i bo. (Rɔm. 2:15) ?Sanngɛ, é fá ndɛ nga e klun akunndan’n kan kle e’n su? ?Annzɛ é síe e su é tíe ndɛ nga e wiengu’m be su kan’n? ?Sɛ bian nin bla kunndɛlɛ sukusuku i su foto yɛ be su nian’n, é nían wie? Sɛ y’a nianman e wun kpa’n, e kwla yo sɔ wie. I sɔ’n ti, kɛ e wun kɛ e wiengu’m be su kɛn i sɔ ndɛ liɛ mun’n, maan e ko tran lika uflɛ, annzɛ maan e fa be ɲin e sie i ndɛ uflɛ su.

13 Kɛ ɔ ko yo naan y’a buman akunndan tɛtɛ kɛ e wiengu’m be sa’n, annzɛ y’a nianman be ayeliɛ tɛtɛ’m be su’n, ɔ fata kɛ e yo yakpafuɛ. Kɛ e mian e ɲin e nanti Zoova i mmla’m be su’n, Zoova sie i nzɔliɛ. Ɔ maan, ɔ́ mán e wunmiɛn nin ngwlɛlɛ naan y’a buman akunndan kɛ Satan sa. (2 Nyo. 16:9; Eza. 40:29; Zak. 1:5) ?Sanngɛ, ngue ekun yɛ e kwla yo naan Satan w’a saciman e akunndan’n niɔn?

MAAN E SASA E WUN

14-15. (1) ?Sɛ e awlɛn ti anuan’n, nn é sé kɛ kɛ e tike’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ ɔ wlu nun-ɔn? (2) ?Wafa sɛ yɛ e kwla yo sɔ-ɔ? (3) ?Kɛ nga Nyanndra Mun 4:20-22 fa kan’n sa’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo naan y’a ɲan Biblu’n nun ndɛ nga e kanngan,’n i su ye-ɔ? (An nian kuku nga be flɛ i kɛ “ Wafa nga e kwla bu ndɛ nga e kanngan’n, i su akunndan’n” nun.)

14 Kɛ ɔ ko yo naan y’a sasa e wun titi’n, ɔ ti cinnjin kɛ e kpalo ninnge tɛtɛ nga be kwla saci e akunndan’n. Sanngɛ ng’ɔ ti cinnjin ekun’n, yɛle kɛ maan e akunndan’n tran ninnge kpakpa’m be su. Maan e fa klɔ nga laa be sisi be wun’n be su sunnzun ase e nian. Ɔ fata kɛ sran ng’ɔ nian anuan’n su’n, ɔ ɲin anuan’n naan be kpɔfuɛ wie w’a wluman lɔ. Sanngɛ ɔ ju wie’n, ɔ fata kɛ ɔ tike anuan’n naan klɔ sufuɛ’m be ko kunndɛ aliɛ nin ninnge nga be mian be sa’n. Sɛ w’a yoman sɔ’n, awe’n kún be. I wafa kunngba’n, yɛle e awlɛn’n. Sɛ e awlɛn ti anuan’n, nn é sé kɛ maan e tike i titi naan Ɲanmiɛn ndɛ’n wlu nun.

15 Kɛ e kanngan Biblu’n nun’n, e wun akunndan nga Zoova bu’n i wlɛ. Ɔ maan, e kwla bu akunndan ng’ɔ bu’n wie, yɛ e kwla niɛn i ayeliɛ’n su. Sanngɛ, sɛ e waan Biblu’n nun ndɛ’n yo e ye’n, ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn ka naan y’a kanngan nun. Aniaan bla kun seli kɛ: “Kwlaa naan m’an kanngan Biblu’n nun’n, n srɛ Zoova. N se i kɛ ɔ tike min ɲin naan n wun i “mmla’n b’ɔ be yo nyɛnmɛn’n,” be wlɛ. (Jue. 119:18) Asa ekun’n, ɔ fata kɛ e bu ndɛ nga e kanngan nun’n, be su akunndan. Sɛ e srɛ Ɲanmiɛn, naan e kɛnngɛn i nuan ndɛ’n nun’n, yɛ e bu su akunndan’n, é ‘fá síe e klun kpa.’ Kpɛkun é bú akunndan kɛ i sa.​—An kanngan Nyanndra Mun 4:20-22 nun; Jue. 119:97.

16. ?Wafa sɛ yɛ ninnge nga be o JW Televiziɔn su’n, be yoli sran wie’m be ye-ɔ?

16 Like kun ekun mɔ e kwla yo naan y’a bu akunndan kɛ Ɲanmiɛn sa’n, yɛle kɛ maan e nian JW Televiziɔn. Aniaan kun nin i yi be seli kɛ: “Video nga e nian be anglo kwlaa nun’n, be ti srɛlɛ mɔ e srɛ Zoova’n i su tɛlɛ. Kɛ e wla bo e wun’n, annzɛ e ɲrun yo e koun’n, video sɔ’m be wla e fanngan kpa. Asa ekun’n, kɛ e o awlo lɔ’n, e tie jue nga be o JW Televiziɔn su’n. Kɛ é tɔ́n aliɛ, annzɛ é yó e awlo’n nun yɛinyɛin’n, annzɛ é nɔ́n te’n, e bo.” Nanwlɛ, ninnge nga be o Televiziɔn sɔ nun’n, be kwla uka e naan y’a sasa e wun. Afin, be kle e kɛ e bu akunndan kɛ Zoova sa, yɛ e nian e wun su naan y’a buman akunndan kɛ Satan sa.

17-18. (1) ?Kɛ nga 1 Famiɛn Mun 8:61 fa kan’n sa’n, kɛ e nanti like nga Zoova kle e’n su’n, wafa sɛ yɛ i bo gua-ɔ? (2) ?Ngue like yɛ Famiɛn Ezekiasi i su ndɛ’n kle e-ɔ? (3) ?Kɛ nga Jue Mun 139:23, 24 fa kan’n sa’n, ngue yɛ e kwla srɛ Ɲanmiɛn-ɔn?

17 Kɛ e yo sa ng’ɔ ti kpa mɔ e bɔbɔ e wun kɛ  e ɲan su ye’n, e lafi Ɲanmiɛn su kpa. (Zak. 1:2, 3) Asa ekun’n, kɛ e wun kɛ Zoova kwla fa e di i nuan’n, e klun jɔ. Yɛ e kunndɛ kɛ é yó i klun sa titi. (Nya. 27:11) Ɔ maan, kɛ sa’m be tɔ e su’n, e yacimɛn i sulɛ. (Jue. 119:113) E kle kɛ e klo i dan, naan é nánti i mmla’m be su, yɛ é yó i klun sa’n titi.​—An kanngan 1 Famiɛn Mun 8:61 nun.

18 Fɔ m’ɔ o e nun ti’n, kannzɛ é yó sɛ, saan é fɔ́n. Sɛ e fɔn’n, naan maan e sa sin bubu e. Maan e nian Famiɛn Ezekiasi i ayeliɛ’n su. Ezekiasi fɔnnin. Sanngɛ, ɔ kacili i nzuɛn’n, yɛ ɔ wa suli Zoova “kɛ ɔ fata’n sa.” (Eza. 38:3-6; 2 Nyo. 29:1, 2; 32:25, 26) Maan e sasa e wun naan y’a buman akunndan kɛ Satan sa. Maan e srɛ Ɲanmiɛn naan ɔ man e ngwlɛlɛ naan y’a kwla nanti i mmla’m be su. (1 Fam. 3:9; An kanngan Jue Mun 139:23, 24 nun.) Biblu’n se kɛ maan e sie e ti mɔ e fa bu akunndan’n i kpa tra like kwlaa. Sɛ e yo sɔ’n, e nin Zoova é nánti klanman tititi.

JUE 54 “Atin’n yɛ ɔ o yɛ”

^ ndɛ kpɔlɛ 5 ?E nin Zoova é nánti klanman titi, annzɛ é trán lɛ naan Satan laka e naan e yaci i sulɛ? Kosan sɔ’n i su tɛlɛ’n finman sa fanunfanun nga be tɔ e su’n, sanngɛ ɔ fin like ng’ɔ o e awlɛn nun lɔ’n. ?Kɛ Biblu’n kan e “awlɛn’n” i ndɛ’n, ngue su yɛ ɔ fa e ɲin sie-ɔ? ?Ngue yɛ Satan yo naan e klun akunndan’n annzɛ e awlɛn’n saci-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ e kwla nian e wun su-ɔ? Like suanlɛ nga nun’n, é wá tɛ́ kosan cinnjin sɔ’m be su.

^ ndɛ kpɔlɛ 11 NDƐ WIE’M BE NUN YIYILƐ: Kɛ Zoova yili klɔ sran’n, ɔ mɛnnin i like kun. Like sɔ’n yɛle e klun akunndan’n. E klun akunndan’n ti’n, sɛ akunndan nga e bu’n, annzɛ sa nga e yo be’n be ti tɛ’n e kwla wun i wlɛ. (Rɔm. 2:15; 9:1) Sran nga i klun akunndan’n ti kpa’n, ɔ jran Zoova i mmla’m be su yɛ ɔ fa ajalɛ-ɔ. Sɛ akunndan ng’ɔ bu’n, annzɛ ndɛ ng’ɔ kan’n, annzɛ like ng’ɔ yo’n, ɔ ti kpa annzɛ ɔ ti tɛ’n, Biblu’n nun mmla’m be su yɛ ɔ jran naan w’a wun i wlɛ-ɔ.

^ ndɛ kpɔlɛ 56 FOTO NIN DESƐN’M BE SU NDƐ: Aniaan kun mɔ b’a yo i batɛmun’n, ɔ su nian televiziɔn. Yɛ w’a wun kɛ like nga be su kle’n ɔ ti bian nin bla kunndɛlɛ sukusuku. Like ng’ɔ́ yó i siɛn’n, ɔ o i sa nun.

^ ndɛ kpɔlɛ 58 FOTO NIN DESƐN’M BE SU NDƐ: Klɔ sasafuɛ kun w’a wun kɛ be kpɔfuɛ’m be su ba. I sɔ’n ti, ɔ kpan flɛli be nga be nian anuan’n su’n. Be kusu b’a sisiman be bo, be ɲinnin anuan’n, yɛ be toli nun.