Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Aniaan bian Kɛneti Kuku nin i yi Jemin.

E anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ uflɛ kun

E anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ uflɛ kun

AFUƐ 2018, Zanvie i le 24 m’ɔ ti Mlan cɛn’n, be kannin ndɛ fɛ kun kleli Etazinin nin Kanada lɔ Betɛlifuɛ mun. Yɛle kɛ siɛn’n, aniaan bian Kenɛti Kuku ti e Anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ kun.

Amlɛnkɛn’m be nvle kun mɔ be flɛ i kɛ Pɛninsilivanin’n, i su lɔ yɛ be wuli aniaan bian Kenɛti Kuku-ɔ. Kpɛkun, lɔ yɛ ɔ ɲinnin-ɔn. I janvuɛ suklu ba kun yɛ ɔ dun mmua kannin Ɲanmiɛn ndɛ’n kleli i-ɔ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ɔ o kɔlɛzi yɛ ɔ ka kan’n ɔ́ fíte. I sin’n, afuɛ 1980 Zuɛn i le 7 su’n, be yoli i batɛmun. Afuɛ 1982 Sɛptanblu nun’n, ɔ kacili titi atin bofuɛ. Kɛ ɔ dili junman sɔ’n afuɛ nɲɔn’n, be flɛli i kɛ ɔ ko di junman Betɛli. Ɔ boli Betɛli lɔ junman dilɛ’n i bo afuɛ 1984, Ɔktɔblu i le 12 su Wɔlkili lɔ.

Ɔ dili junman fanunfanun. Ɔ dili junman kan be yi e fluwa mun lɔ’n. Kpɛkun i kunngba’n ɔ nin aniaan nga be nian jasin fɛ bolɛ junman’n su’n be dili junman likawlɛ. Ɔ yoli sɔ lele afuɛ 25. I yi’n suan Jemin. Afuɛ 1996 nun yɛ ɔ jɛli i-ɔ. Kpɛkun, i yi’n ko dili junman Wɔlkili lɔ Betɛli’n nun wie. Afuɛ 2009, Desanblu nun’n, be seli aniaan Kuku nin i yi kɛ be wɔ Patɛɛsɔnun, naan ɔ nin aniaan nga be sɔ fluwa nga sran’m be klɛ be kɔ lɔ’n nun’n, be di junman likawlɛ. Afuɛ 2016, Avrili nun’n, be sali be sin Wɔlkili lɔ. I sin’n, be seli be kɛ be wɔ Bluklinin. Kɛ be dili anglo nnun’n, be ɔli Anuannzɛ’n i bo bia nga b’a kplɛn i uflɛuflɛ m’ɔ o Wɔɔwiki’n su lɔ. Yɛ afuɛ 2017 Zanvie nun’n, be seli i kɛ ɔ uka e ɲrun dinfuɛ nga be nian fluwa klɛlɛ’n su’n.