Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?Wan yɛle Ɲanmiɛn Kpli?

?Wan yɛle Ɲanmiɛn Kpli?

Sran kpanngban be se kɛ be lafi Ɲanmiɛn su. Sanngɛ, sɛ a usa be kɛ wan yɛle Ɲanmiɛn’n, wafa nga bé tɛ́ su’n ti fanunfanun. Wie’m be waan Ɲanmiɛn i junman ng’ɔ di’n, yɛle be nga be yo sa tɛ’n be ɲrɛnnɛn klelɛ. Wie mun ekun be waan Ɲanmiɛn klo sran’m be kwlaa, i sran tɛ mun o, i sran kpa mun o, naan ɔ yaci sa kwlaa nga be yo’n cɛ be. Yɛ wie’m be waan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn ti nun naan e ndɛ lomɛn i. Kɛ mɔ ndɛ nga sran’m be kan’n, be sansan be wun ti’n, sran kpanngban be kwla bu i kɛ e kwlá siman Ɲanmiɛn sakpasakpa.

?Ɔ ti cinnjin kɛ a si Ɲanmiɛn? Ɛɛn, ɔ ti cinnjin. Afin sɛ a si Ɲanmiɛn kpa’n, á wún like nga ti yɛ e o asiɛ’n su’n, ɔ nin like nga a kwla yo naan ɔ klun w’a jɔ’n be wlɛ. (Sa Nga Be Yoli’n 17:26-28) Sɛ a fa ɔ wun mantan Ɲanmiɛn’n, ɔ́ kló wɔ yɛ ɔ́ yó ɔ ye. (Zaki 4:8) Kpɛkun, cɛn wie lele’n a kwla ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.—Zan 17:3.

?Á yó sɛ naan w’a si Ɲanmiɛn? Bu sran kun mɔ a trɛli i janvuɛ’n i akunndan. I klikli nun’n, a sili i dunman. Kpɛkun kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, a sili i nzuɛn’n nin like ng’ɔ klo i’n, nin ng’ɔ klomɛn i’n. Asa ekun, a sili ninnge ng’ɔ yoli be’n nin ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó be’n, ɔ nin ninnge wie mun ekun. Kɛ mɔ a sili i kpa’n ti’n, a fali ɔ wun mɛntɛnnin i.

I wafa kunngba’n, kosan nga be lɔngɔ su yɛ’n, be su tɛlɛ’n kwla uka wɔ naan w’a si Ɲanmiɛn kpa.

Kɛ ɔ ko yo naan w’a wun wafa nga Biblu’n tɛ kosan sɔ’m be su’n, i ti yɛ be yili fluwa nga-ɔ. Ndɛ ng’ɔ o fluwa nga nun’n, ɔ́ wá úka wɔ naan w’a si Ɲanmiɛn kpa. Kpɛkun sɛ a mian ɔ ɲin si Ɲanmiɛn naan a fa ɔ wun mɛntɛn i’n i su mmlusuɛ nga á ɲɛ́n i’n, fluwa’n kɛ́n i ndɛ wie.