Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle benin?

?Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle benin?

Kɛ e kunndɛ kɛ é sí sran kun’n, e dun mmua e usɛ i i dunman’n. Wie liɛ’n e usa sran’n kɛ: “?Be flɛ wɔ sɛ?” ?Sɛ e usa Ɲanmiɛn sɔ’n wie’n, wafa sɛ yɛ ɔ́ tɛ́ ɔ su-ɔ?

Ɔ́ sé kɛ: “N suan Zoova, min dunman’n yɛ o lɛ-ɔ.”Ezai 42:8, NW.

Kɔlɛ’n a nin a timan dunman sɔ’n le. Afin be nga be kacili Biblu’n nun ndɛ’n aniɛnaniɛn’m be nun’n, be nun kpanngban be yili dunman sɔ’n, annzɛ b’a boman su kaka. Blɛ sunman’n, be fali tɔnndɔnlɛ dunman kɛ “E MIN” sa’n be kacili dunman Zoova’n. Kusu nn, kɛ bé klɛ́ Biblu’n nun ndɛ’n i klikli nun’n, be klɛli dunman sɔ’n kpɛ kɔe 7.000. Ebre nun ndɛ mma nnan yɛ be fa klɛli dunman sɔ’n niɔn. Be kwla kaci i Ebre nun ndɛ mma sɔ mun kɛ YHWH annzɛ JHVH. Wawle nun’n, be klɛ dunman sɔ’n kɛ “Zoova.”

Ɲanmiɛn i dunman’n o i nuan ndɛ mɔ be klɛli i Ebre nun laa’n i nun. Dunman sɔ’n o Biblu kpanngban nun wie.

Klisifuɛ klikli’m be blɛ su, EBRE NUN

Biblu’n nga Tɛndali yili’n Afuɛ 1530, ANGLE NUN

Biblu’n nga be flɛ i kɛ Reina-Valera Afuɛ 1602, ƐSIPAƝƆLU NUN

Union Version Afuɛ 1919, SINUA NUN

LIKE NGA TI YƐ ƝANMIƐN I DUNMAN’N TI CINNJIN’N

Ɲanmiɛn i dunman’n ti i bɔbɔ i cinnjin. Nán sran yɛ ɔ tɔnnin Ɲanmiɛn i dunman-ɔn. I bɔbɔ yɛ ɔ fa tɔnnin i wun-ɔn. Zoova seli kɛ: “Min dunman ng’ɔ o lɛ titi’n yɛ ɔ o lɛ ɔ, dunman nga yɛ blɛ kwlaa nun sran’m bé fá flɛ́ min ɔn.” (Ezipt Lɔ Tulɛ 3:15) Biblu’n bo sran wie’m be dunman. I wie yɛle Abraamun, Moizi, Davidi, nin Zezi. Sanngɛ b’a klɛman dunman sɔ’m be kpanngban kɛ Ɲanmiɛn Zoova i dunman liɛ’n sa. Asa ekun’n, kɛ bé bó flɛ́ Ɲanmiɛn’n wie liɛ’n be se kɛ, Ɲanmiɛn mɔ like fi nunmɛn i sin’n, annzɛ Siɛ, annzɛ E Min. I kwlaa sɔ’n ti i tɔnndɔnlɛ dunman. Sanngɛ Ɲanmiɛn i dunman kpakpa mɔ yɛle Zoova’n, be klɛli i kpanngban trɛli i tɔnndɔnlɛ dunman sɔ mun. Zoova kunndɛ kɛ sran’m be si i dunman’n. Biblu’n se kɛ: “Maan be si kɛ wɔ m’ɔ dunman’n yɛlɛ Zoova’n, ɔ kunngba cɛ yɛ like fi nunman ɔ sin asiɛ wunmuan’n su-ɔ.”—Jue Mun 83:18, NW.

Ɲanmiɛn i dunman’n yoli Zezi i cinnjin. Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ, kɛ bé srɛ́ Ɲanmiɛn’n be se kɛ: “E Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, maan ɔ dunman’n yo sanwun.” (Matie 6:9) Kɛ Zezi bɔbɔ srɛ́ Ɲanmiɛn’n ɔ seli kɛ: “Min Si, yo maan ɔ dunman’n fu.” (Zan 12:28) Ɲanmiɛn i dunman’n yoli Zezi i cinnjin trali like kwlaa. I sɔ’n ti’n, cɛn kun ekun’n, kɛ ɔ́ srɛ́ Ɲanmiɛn’n ɔ seli kɛ: “N yoli maan be sili ɔ dunman’n, yɛ ń yó maan bé sí i titi.”—Zan 17:26.

Ɲanmiɛn i dunman’n ti be nga be si i’n be cinnjin. Laa Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be wunnin i wlɛ kɛ sɛ be kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn sasa be annzɛ ɔ de be’n, ɔ fata kɛ be bo i dunman. Biblu’n se kɛ : “[Zoova, NW] ti kɛ awa dan wie bɔ b’a si’n sa. Sran kpa ng’ɔ wanndi ko talo i’n, ɔ nyan manndran.” (Nyanndra Mun 18:10) Biblu’n se ekun kɛ: “Sran kwlaa ng’ɔ kpan flɛ Anannganman’n [Zoova, NW], ɔ́ fíte nun.” (Zoɛl 2:32) Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn i dunman’n yɛ bé fá síe i sufuɛ’m be nzɔliɛ-ɔ. Biblu’n se ekun kɛ: “Like nga nvle kun nga’m be ko yo naan w’a jɔ be amuɛn’m be klun’n, yɛ be yo-ɔ. E kusu e liɛ nga e ko yo naan ɔ ko jɔ Anannganman [Zoova, NW] e Nyanmiɛn’n i klun titi’n yɛ e yo-ɔ.”—Mise 4:5; Sa Nga Be Yoli’n 15:14.

?NGUE LIKE YƐ DUNMAN SƆ’N KLE E-Ɔ?

Dunman sɔ’n yɛ be fa si Ɲanmiɛn-ɔn. Fluwa sifuɛ kpanngban be waan Ɲanmiɛn i dunman Zoova’n, i bo yɛle kɛ “ɔ yo maan ɔ kpɛn su.” Ndɛ kun m’ɔ Ɲanmiɛn Zoova kan kleli Moizi ti’n, e wunnin i dunman’n i bo’n. Ɔ seli kɛ: “Nga n kunndɛ kɛ ń káci’n, yɛ ń káci-ɔ.” (Ezipt Lɔ Tulɛ 3:14, NW) Ɲanmiɛn i dunman’n kle kɛ i yɛ ɔ yili ninnge kwlaa-ɔ. Sanngɛ, nɛ́n i ngba-ɔ. Ɔ kle ekun kɛ Ɲanmiɛn bɔbɔ ba’n kwla yo naan i klun sa’n w’a kpɛn su. Annzɛ kusu ɔ kwla fa ninnge ng’ɔ yili be mun yo like kwlaa ng’ɔ klo’n naan i klun sa’n kpɛn su. Ɲanmiɛn i tɔnndɔnlɛ dunman’m be kle kɛ ɔ le tinmin nin kwlalɛ. Sanngɛ i dunman kpakpa mɔ yɛle Zoova’n, ɔ fa e ɲin sie i sran wafa ng’ɔ ti’n, nin like ng’ɔ kwla yo’n, be su.

Dunman sɔ’n kle kɛ e ndɛ lo Ɲanmiɛn. Ɲanmiɛn i dunman kle kɛ ɔ klo klɔ sran mun nin ninnge kwlaa ng’ɔ yili be’n. Kɛ mɔ Ɲanmiɛn klo kɛ e si i’n, i ti yɛ ɔ boli i dunman’n kleli e-ɔ. Ɲanmiɛn w’a minndɛman kɛ sran’m be usɛ i dunman ka naan w’a bo w’a kle be. I kwlaa sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e si kɛ ɔ ti sran jrɛiin, naan e kwla fa e wun e mɛntɛn i.—Jue Mun 73:28.

Kɛ e bo Ɲanmiɛn i dunman’n i sɔ’n kle kɛ e bu i sran. Wienun-ɔn e klo kɛ é trá sran kun i janvuɛ. Kɛ mɔ e klo kɛ ɔ fa e dunman’n flɛ e ti’n, e bo e dunman’n e kle i. ?Sɛ sran sɔ’n kloman kɛ ɔ́ fá e dunman’n flɛ́ e’n, i sɔ’n yo e sɛ? Atrɛkpa’n é sé kɛ, ɔ kloman kɛ ɔ nin e trá janvuɛ ti yɛ ɔ yo sɔ-ɔ. I wafa kunngba’n yɛle Ɲanmiɛn Zoova liɛ’n. Ɔ boli i dunman’n kleli sran mun. Kpɛkun ɔ seli be kɛ be fa flɛ i. Kɛ e faman Zoova i dunman’n e flɛmɛn i’n, e yi i nglo kɛ e kloman kɛ é fá e wun mɛ́ntɛn i. Like nga ti yɛ e se sɔ’n yɛle kɛ Zoova fɛ i ɲin sie i “sran kwlaa ng’ɔ bo i dunman’n” i su.—Rɔmunfuɛ Mun 10:13.

Sɛ e waan é sí Ɲanmiɛn’n, like klikli ng’ɔ fata kɛ e si i’n, yɛle i dunman’n. Sanngɛ nɛ́n i ngba-ɔ. Ɔ fata kɛ e si i nzuɛn’n ɔ nin sran wafa ng’ɔ ti’n.

?ƝANMIƐN I DUNMAN’N YƐLE BENIN? Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle Zoova. Dunman sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn yó like kwlaa ng’ɔ seli kɛ ɔ́ yó be’n.