SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Marsi 2019

Afuɛ 2019, Mɛ 6 lele Zuɛn 2 nun like nga é súan’n o fluwa nga nun

?Ngue ti yɛ be kwlá yoman min batɛmun yɛ?

Sran wie’m be si Zoova. Sanngɛ, kɛ ɔ yo naan be fa ajalɛ be yo be batɛmun’n, be te sisi be bo. ?Ngue yɛ ɔ kwla uka be-ɔ?

Maan e tie ndɛ nga Zoova kan’n

?Wafa sɛ yɛ Zoova kan ndɛ kle e andɛ-ɔ? ?Kɛ e sie e su e tie Ɲanmiɛn i ndɛ’n, i su ye benin yɛ e ɲɛn i-ɔ?

Maan e kle kɛ e wiengu’m be ndɛ lo e

?Wafa sɛ yɛ Zoova nin Zezi be kle kɛ sran ndɛ lo be-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ e kwla nian be ajalɛ’n su-ɔ?

Kɛ é bó jasin fɛ’n, maan e kle kɛ sran’m be ndɛ lo e

?Like trele nnan benin yɛ e kwla yo fa kle kɛ sran nga e bo jasin fɛ’n e kle be’n, be ndɛ lo e-ɔ?

Sran ye yolɛ: ?Wafa sɛ yɛ e kwla yi i nglo-ɔ?

?Sran ye yolɛ’n i bo yɛle benin? ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yi nzuɛn sɔ’n i nglo-ɔ?

“Maan ɔ yo sɔ” mɔ e kan’n, ɔ ti Zoova i cinnjin

Kɛ sran’m bé srɛ́ Ɲanmiɛn’n, be guɛ i bo kɛ “maan ɔ yo sɔ.” ?Ndɛ sɔ’n i bo yɛle benin? ?Ngue yɛ Biblu’n kle e-ɔ?