Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Kɛ sran kun tɔ tukpacɛ’n, ayre nga dɔɔtrɔfuɛ’m be ko fa ko yo i naan i tukpacɛ’n w’a wie mlɔnmlɔn’n, yɛ be kunndɛ-ɔ.

 LIKE NG’Ɔ TI KEKLE’N

Sran’m be siman like nga ti yɛ afɛ’n o e su’n

Sran’m be siman like nga ti yɛ afɛ’n o e su’n

?A bu i kɛ klɔ sran’m be kwla yo maan be su sa’n kwlaa wie? Sɛ sran’m be waan bé síesíe sa mun sakpa’n, ɔ fata kɛ be si like nga ti yɛ sa sɔ’m be o sran’m be su’n.

Kɛ ɔ ko yo naan y’a wun ndɛ sɔ’n i wlɛ’n, maan e fa sunnzun ase kun. Be flɛ bian kun kɛ Tɔmun. Cɛn kun’n, ɔ tɔli tukpacɛ. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, ɔ wuli. Dɔɔtrɔ bian kasiɛnfuɛ ng’ɔ sɔli Tɔmun nun’n, ɔ seli kɛ: “Like nga ti yɛ Tɔmun wuli’n, yɛle kɛ dɔɔtrɔ wie fi w’a kunndɛman like ng’ɔ mɛnnin i tukpacɛ’n.” Ndɛ sɔ’n kle kɛ, kɛ Tɔmun ɔli dɔɔtrɔ’n, dɔɔtrɔ bian nga be dun mmua sɔli i nun’n, be mɛnnin i ayre naan i wunnɛn ya’n yo sɔsɔ.

Kɛ sran’m be waan bé síesíe mɛn’n nun sa mun’n, ajalɛ kunngba’n yɛ be fa-ɔ. Be kunndɛman like nga ti yɛ afɛ’n nin sa’m be o mɛn’n nun’n. I wie yɛle mɛn siefuɛ’m be liɛ’n. Kɛ mɔ be kunndɛ kɛ sran’m be yaci be wiengu’m be abɔlɛ yolɛ ti’n, be fa ajalɛ wie mun. Yɛle kɛ be kpɛ mmla mun, be siesie kamela nin polisie mun likalika’m be nun. Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, sran’m be te yo be wiengu’m be abɔlɛ. Afin like ng’ɔ su sran’m be bo mɔ i ti yɛ be yo abɔlɛ’n, nɛ́n i su ajalɛ yɛ be fa-ɔ. I sɔ’n ti’n, ajalɛ sɔ’m be bo guaman kpa titi. Ɔ ju wie’n, like ng’ɔ su sran kun bo m’ɔ yo like kun’n yɛle akunndan ng’ɔ bu’n, nin like ng’ɔ lafi su’n, yɛ like nga i ɲin o i sin’n.

Be flɛ bian kun kɛ Daniɛli. Ɔ tran Amlɛnkɛn’m be mɛn’n i ngua lɔ nvle kun nun. Blɛ wie nun’n, nvle sɔ’n nun lɔ sika ndɛ’n wa yoli kekle. Daniɛli seli kɛ: “Laa’n, lika’n ti kpa kan. Awiefuɛ’m be faman tui wlanwlanman sran. Sanngɛ siɛn’n, ɔ leman klɔ kun sa mɔ i nun ti fɔun-ɔn. Afin kɛ lika’n wa yoli kekle’n, sran’m be yili i nglo kɛ be ɲin yiman like, yɛ be buman sran nin be sa nun ninnge’m be like fi.”

Be flɛ bian kun ekun kɛ Eliasi. Alɛ’n ti’n, ɔ tuli i klɔ’n su ɔli lika uflɛ. I sin’n, ɔ wa suannin Biblu’n nun like. Ɔ seli kɛ: Min klɔ lɔ’n, siɛ nin niɛn mun, nin politikifuɛ mun, yɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga be timan su’n, be su kpɛnngbɛn’m be wlawlali gbanflɛn mun naan be ko kun alɛ. Gbanflɛn nga be yo sɔ’n be bo be dunman kpa. Be nga be nin e klɔ’n sufuɛ’m be ba alɛ kunlɛ’n kusu, be lɔfuɛ’m be kannin ndɛ kunngba’n kleli be wie. I kwlaa sɔ’n ti’n, n wunnin i wlɛ kɛ sɛ e lafi mɛn siefuɛ’m be su’n, nn ɔ ti kɛ y’a lafi klenzua kplɔwa su sa.”

Lalafuɛ fluwa kun m’ɔ man afɔtuɛ kpakpa mun’n ɔ seli kɛ:

  • ‘Kɛ ɔ fin sran’n i bakan nun’n, i ɲin’n wo sa tɛ’n su titi.’—Bo Bolɛ 8:21.

  • “Klɔ sran’n i klun akunndan’n ti tɛ tra like kwlaa, be yo akunndan sɔ’n i sa fi-ɔ ɔ yo-man ye. ?Wan cɛ yɛ ɔ kwla si-ɔ?”—Zeremi 17:9.

  • “Akunndan tɛtɛ bulɛ’n, sran kunlɛ’n, [...] bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa mun’n, awie wualɛ’n, sran suɛn tɔnlɛ’n, sran ndɛ tɛtɛ kanlɛ’n, sran i awlɛn’n nun yɛ be fin-ɔn.”—Matie 15:19.

Sɛ sran’m be nzuɛn tɛtɛ’n be ti tukpacɛ’n, nn é sé kɛ klɔ sran fi w’a kwlá ɲɛnmɛn i ayre. I kpa bɔbɔ’n, kɛ lika’n cɛ́n m’ɔ́ sán’n, nn sran’m be nzuɛn’n yó tɛ trá laa’n. I wie yɛle ninnge tɛtɛ nga sran’m be yo mɔ e kannin be ndɛ, ndɛ akpasua ng’ɔ sinnin lɛ’n nun’n. (2 Timote 3:1-5) Kannzɛ sran’m be si ninnge kpanngban naan be kwla si be wiengu’m be su ndɛ kpanngban’n, sanngɛ be te yo sa tɛtɛ mun. ?Ngue ti yɛ klɔ sran’m be kwlá yoman naan mɛn’n w’a tɔ fɔuun-ɔn? ?Nán like nga sran’m be kwlá yoman’n yɛ be waan bé yó i kekle nun-ɔn? ?I sɔ’n kusu kwla yo ye?

LIKE NGA SRAN’M BE KWLÁ YOMAN’N YƐ BE WAAN BÉ YÓ I KEKLE NUN-ƆN

Kannzɛ klɔ sran’m bé mían be ɲin bé káci be nzuɛn’n sɛ, sanngɛ be su kwlá diman alaje le.  Afin nán ninnge ngba yɛ klɔ sran’m be kwla yo-ɔ.

Biblu’n se kɛ: “Sran’n i nguan’n nun-mɛn i sa nun. Ajalɛ ng’ɔ tu’n ɔ fin-mɛn i.” (Zeremi 10:23) Ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ. Afin wafa nga Ɲanmiɛn yili e’n ti’n, e kwlá yoman ninnge wie mun. I wie yɛle kɛ e kwlá tranman jenvie’n i bo lɔ, annzɛ nglo lɔ. Asa ekun’n, e kwlá sieman e wiengu klɔ sran mun.

Wafa nga Ɲanmiɛn yili e’n ti’n, e kwlá tranman jenvie’n i bo lɔ, annzɛ nglo lɔ. I wafa kunngba’n, e kwlá sieman e wiengu klɔ sran mun.

?Kɛ e niɛn i sa’n, sran’m be klo kɛ be wiengu mun yɛ be kle be like ng’ɔ fata kɛ be yo’n niɔn? Sran sunman kloman kɛ be wiengu mun yɛ be kle be wafa ng’ɔ fata kɛ be bu kuɛ tulɛ’n, nin bla nin bian kunndɛlɛ’n, nin ba’m be fɔ tulɛ’n niɔn. Kannzɛ ndɛ nga Biblu’n kan’n i su falɛ’n ti kekle’n, sanngɛ ɔ ti nanwlɛ. Afin ɔ kle weiin kɛ Ɲanmiɛn w’a yiman e kɛ e sie e wiengu mun. ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, wan yɛ ɔ kwla uka e-ɔ?

Sran ng’ɔ kwla uka e’n, yɛle Ɲanmiɛn. Afin i yɛ ɔ yili e-ɔ. Sran wie’m be kwla bu i kɛ Ɲanmiɛn i wla w’a fi e su. Sanngɛ i sɔ’n timan su. Afin Biblu’n kle kɛ e ndɛ lo Ɲanmiɛn kpa. Kɛ e suan Biblu’n nun like’n, e wun i wlɛ kɛ e kwlá yoman ninnge wie mun. Kpɛkun e wun like nga ti yɛ sa tɛtɛ’m be o mɛn’n nun’n, i wlɛ wie. Alemaɲin lɔ fluwa sifuɛ kun seli kɛ: “Sran mun nin mɛn siefuɛ’m b’a faman sa nga be juli laa’n, b’a tuman be wun fɔ. Ɔ maan, sa kunngba mun yɛ be yo be-ɔ.” Biblu’n, i kunngba cɛ yɛ ɔ kwla uka e naan y’a wun ndɛ nga bian’n kannin’n i wlɛ-ɔ.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N SASA E

Biblu’n se kɛ: “Kɛ sran kun yo sa’m be nuan su sɛsɛsɛ’n, yɛ ɔ kle kɛ ɔ si ngwlɛlɛ-ɔ.” (Liki 7:35) Ezai ndɛ tre 2 i mma 22 kan sɔ wie. I waan: “Amun yaci amun wla’n klɔ sran su fa gualɛ.” Sɛ e fa afɔtuɛ sɔ’n su’n, e su tranman lɛ naan sran wie laka e ngbɛn. Asa ekun’n, e su faman e wla e guɛmɛn i ndɛ wie mɔ be su kpɛnman su le’n, be su. Be flɛ bian kun kɛ Kenɛti. Ɔ tran Amlɛnkɛn’m be mɛn’n i nglo lɔ klɔ kun su. Klɔ sɔ’n su lɔ’n, cɛn kwlakwla á tí-ɔ, b’a yo sran kun i like yaya. Ɔ seli kɛ: “Kɛ politikifuɛ kun ba’n, ɔ se sran’m be kɛ ɔ́ wá yó ninnge kpakpa mun mán be. Kɛ uflɛ ba’n, ɔ kan ndɛ kunngba’n. Sanngɛ be nun wie fi kwlá yoman ndɛ ng’ɔ kannin’n, i nuan su sa. I sɔ’n kle kɛ ndɛ nga Biblu’n kan’n, ɔ ti nanwlɛ.”

Daniɛli mɔ e dun mmua kɛnnin i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Kɛ lika cɛ́n m’ɔ́ sán, n wun i wlɛ kɛ klɔ sran’m be kwlá sieman be wiengu’m be kpa. [...] Nán maan sran kun bu i kɛ i sika m’ɔ o banki lɔ ti’n, annzɛ sika m’ɔ fa wlɛli like wie nun ti’n, cɛn wie lele’n ɔ su kokoman kun. N wunnin kɛ sran wie’m be fali be wla guɛli i i sɔ ninnge’m be su. Kasiɛn su’n, be wunnin be ɲrun sa fiaan.”

Biblu’n uka e maan e faman e wla e guɛmɛn i ndɛ nga be su kpɛnman su le’n, be su. Sanngɛ nɛ́n i ngba-ɔ. Ɔ yo maan e fa e wla e gua like kpa kun mɔ é wá ɲɛ́n i cɛn wie lele’n, i su. Ndɛ akpasua nga i sin liɛ’n nun’n, é wá yíyí ndɛ sɔ’n nun kpa.