AN TINNGE! No. 1 2019 | ?É wún e wun fɛ cɛn kun?

Bu sa fanunfanun ng’ɔ o e su’n, be akunndan. Kpɛkun bu like nga e kwla yo naan mɛn’n w’a tɔ fɔuu’n, i akunndan wie.

Like nga ti yɛ sran’m be kwlá tranman fɔun nun’n

Andɛ’n, e su sa’m b’a sɔn b’a tra laa liɛ’n. Sa sɔ’n be ti’n, e kwlá tranman fɔun nun. ?E kwla ɲan sa sɔ’m be trawlɛ?

Sran’m be siman like nga ti yɛ afɛ’n o e su’n

Sa klekle nga be o e su’n, be dan lika fin fɔ mɔ o e nun’n. ?Wan yɛ ɔ kwla uka e-ɔ?

Ɔ fata kɛ e kle sran’m be like naan be nzuɛn’n yo kpa

Sɛ sran’m be waan bé trán fɔun nun’n, ɔ fata kɛ be kle be like kpa kun m’ɔ kwla uka be naan be nzuɛn’n w’a yo kpa’n.

Rikaado nin Andre be su ndɛ’n

Laa’n, Rikaado nin Andre be wla be mantanfuɛ’m be ɲin nglonglo. Siɛn’n, be nin be tran klanman. Fa ɔ ɲin sie i wafa nga Biblu’n ukali be naan b’a kaci be nzuɛn’n i su.

”Ɔ́ yó [...] maan fɔundi’n trán lɛ tititi.”

?Ngue yɛle Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n?

Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ blɛ’n nun’n, sran’m “bé nyán fɔundi lele.”

Ɲanmiɛn famiɛn dilɛ blɛ nun’n, asiɛ sufuɛ’m bé bo yó kun yɛ bé dí fɔundi.

?W’a usa kosan nga mun le?

?A kwla wun kosan nga a usa be’n be su tɛlɛ’n?