Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Sɛ a wunman ɔ su sa’m be trawlɛ kun mlɔnmlɔn’n

Sɛ a wunman ɔ su sa’m be trawlɛ kun mlɔnmlɔn’n

Be flɛ bla kun kɛ Adriana. Ɔ fin Brezili. Ɔ seli kɛ: “Sa ng’ɔ o min su’n tin min su dan. I sɔ’n ti’n, n seli min wun kɛ sɛ n wu bɔbɔ’n ɔ flunman kɛ n tran nguan nun.”

?SA WIE w’a tɔ ɔ su le mɔ i ti’n a sun flɛli wie’n? Sɛ ɔ ti sɔ’n, nn a wun wafa nga Adriana i wun yoli i’n i wlɛ. Adriana i wla boli i wun dan. Dɔɔtrɔ’m be waan tukpacɛ m’ɔ o i wun’n i ti yɛ i wla bo i wun sɔ-ɔ.

Be flɛ bian kun kɛ Kaoru. Ɔ fin Zapɔn. Blɛ wie nun’n, ɔ niɛnnin i si nin i nin mɔ b’a yo oke yɛ be ti tukpacifuɛ’n be lika. Ɔ seli kɛ: “Blɛ sɔ’n nun’n junman’n tinnin min su dan. Kpɛkun, min nuan nun yoman min fɛ yɛ n kwlá lafiman kpa. N seli min wun kɛ sɛ n wu’n ń ɲán min ti.”

Be flɛ bian kun ekun kɛ Ojebode. Ɔ fin Nizeria. Ɔ seli kɛ: “Laa’n, ɔ leman cɛn kun sa mɔ min wla boman min wun-ɔn. I sɔ’n ti’n, n fali ajalɛ kɛ ń kún min wun.” Ɲanmiɛn sa, Ojebode, nin Kaoru yɛ Adriana be liɛ’n b’a kunman be wun. Sanngɛ mɛn wunmuan nun’n sran kpanngban kpa be kun be wun.

?NGUE YƐ Ɔ KWLA UKA WƆ-Ɔ?

Be nga be kun be wu’n, be dan lika be ti yasua. Yasua sɔ’m be nun kpanngban be kunndɛman kɛ sran uka be. Afin ɲannzuɛn kun be. Cɛn kun’n Zezi seli kɛ be nga be kpinndinman’n, be yɛ be mian ayre yofuɛ wun-ɔn. (Liki 5:31) I sɔ’n ti’n, sɛ blɛ wie nun’n sa ng’ɔ o ɔ su’n ti’n, a bu ɔ wun kunlɛ akunndan’n, yaci, bo su kle sran maan ɔ uka ɔ. Nán ɲannzuɛn kun wɔ. Kɛ sran kpanngban kpa be akunndan sanngan mɔ be kɔ dɔɔtrɔ’n, be ɲan ayre kpa fa yo be wun. I wie yɛle Ojebode, nin Kaoru yɛ Adriana be liɛ’n. Kɛ be ɔli dɔɔtrɔ mɔ be mannin be ayre’n be wun be fɛ kpa siɛn’n.

Kɛ be nga be akunndan sanngan’n be kɔ dɔɔtrɔ’n, dɔɔtrɔ’m be kwla man be ayre mma wie mun annzɛ be nin be koko yalɛ. Kpɛkun be man be afɔtuɛ wie mun. Be nga be akunndan’n w’a sanngan’n, ɔ fata kɛ be osufuɛ mun nin be janvuɛ’m be tra be awlɛn be wun, be suan be bo yɛ be uka be blɛblɛblɛ. Sanngɛ sran ng’ɔ kwla uka be kpa’n, yɛle Zoova. Ɔ kwla fɛ i nuan ndɛ’n fa fɔnvɔ be.

LIKE NG’Ɔ KWLA UKA Ɔ TITI’N

Ɔ ju wie’n, ɔ fata kɛ be yo be nga be akunndan w’a sanngan’n be ayre cɛ kpa. Ɔ maan be kwlá yoman ninnge mun kɛ laa’n sa. Kannzɛ i sɔ tukpacɛ o ɔ wun’n sanngɛ a kwla di aklunjuɛ kɛ Ojebode sa. Ɔ seli kɛ: “Ezai 33:24 kan blɛ mɔ sran fi su seman kɛ ‘n kpinndinman’n’ i ndɛ. Min ɲin o blɛ sɔ’n i sin kpa.” Ojebode wunnin i kɛ Ɲanmiɛn wá mán e “asiɛ uflɛuflɛ” naan sran’m “be su wunman ɲrɛnnɛn kun.” I sɔ’n fɔnvɔli i kpa. Sɛ a yo kɛ i sa’n, ɔ wla gúa ase wie. (Sa Nglo Yilɛ 21:1, 4) Ɲanmiɛn wá yó maan sran fi i akunndan’n su sannganman kun. Ɔ maan awlabɔɛ ng’ɔ o ɔ su’n, ɔ́ wíe mlɔnmlɔn. Ɔ ‘wla su kpɛnman laa ninnge’m be su kun, be su tranman ɔ awlɛn’n nun kun.’​—Ezai 65:17.