Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Sɛ tukpacɛ kekle wie kle ɔ yalɛ’n

Sɛ tukpacɛ kekle wie kle ɔ yalɛ’n

Be flɛ bla kun kɛ Linda. Ɔ le afuɛ 71. Ɔ seli kɛ: “Kɛ dɔɔtrɔ’m be seli min kɛ kansɛli o min afɔkɔ’n nin min klun aya’n nun, n seli min wun kɛ min liɛ w’a wie. Kɛ n sali min sin awlo’n, n seli min wun kɛ: ‘N siman kɛ i sɔ tukpacɛ’n yɛ ɔ o min wun-ɔn. ?Sanngɛ ń yó i sɛ? Ɔ fata kɛ n jran kekle.’”

Be flɛ bla kun ekun kɛ Elizi. Ɔ le afuɛ 49. I kusu seli kɛ: “Tukpacɛ ng’ɔ o min wun ti’n, min ɲrun’n i bɛ su’n yo min ya sa fiaan. Wie liɛ’n min akunndan’n sanngan. Blɛ sunman’n, min ɲrun yoli min koun yɛ n buli min wun kunlɛ akunndan bɔbɔ.”

SƐ Ɔ awlɛn su sran kun kɔ dɔɔtrɔ naan be se i kɛ tukpacɛ ng’ɔ o i wun’n leman ayre, naan ɔ kwla wu’n, annzɛ sɛ ɔ bɔbɔ yɛ i sɔ sa’n o ɔ su’n, ɔ wla bó ɔ wun dan. Tukpacɛ’n bɔbɔ nin sa wie mun ekun be ti’n, ɔ akunndan’n kwla sanngan. Dɔɔtrɔ kɔlɛ tikatika’n, nin ayre mɔ a kwlá ɲanman be ngba’n, nin ayre nga a fa yo ɔ wun’n i yalɛ m’ɔ kle ɔ ti’n, a kwla koko yɛ srɛ kwla kun ɔ dan. I kwlaa sɔ’n ti’n, ɔ wla kwla bo ɔ wun tratra su.

?Blɛ kekle sɔ’n nun’n, ngue yɛ ɔ kwla uka wɔ-ɔ? Sran kpanngban be wunnin i wlɛ kɛ like ng’ɔ ukali be kpa’n, yɛle Ɲanmiɛn srɛlɛ nin Biblu’n nun kannganlɛ’n. Asa ekun’n, be osufuɛ mun nin be janvuɛ mun be suannin be bo kpa.

WAFA NGA SRAN WIE’M BE JRANNIN KEKLE’N

Be flɛ bian kun kɛ Robɛli. Ɔ le afuɛ 58. Ɔ seli kɛ: “Kɛ tukpacɛ kekle kpa wie o ɔ wun’n, sɛ a lafi Ɲanmiɛn su’n, ɔ́ úka naan w’a jran kekle. Sanngɛ ɔ fata kɛ a srɛ Zoova. Kan wafa nga ɔ wun yo ɔ’n i ndɛ kle i. Srɛ i kɛ ɔ fɛ i wawɛ’n man ɔ. Asa ekun’n, se i kɛ ɔ man ɔ wunmiɛn naan ɔ osufuɛ’m be wun kɛ a ti yakpafuɛ. Yɛ se i kɛ ɔ uka ɔ naan a tra ɔ awlɛn.”

Robɛli seli ekun kɛ: “Kɛ ɔ osufuɛ’m be o ɔ wun mɔ be suan ɔ bo’n, i sɔ’n uka wɔ kpa. Cɛn kwlakwla, be nun kun annzɛ nɲɔn flɛ min usa min kɛ: ‘?Ɔ wun ti kpa?’ Asa ekun’n, min janvuɛ wie mɔ be o lika fanunfanun nun’n, be flɛ min be wla min fanngan. I sɔ’n yo maan min wla gua ase kpɛkun n sa sin bubuman min.”

Linda seli kɛ: “Sran ng’ɔ kwlaman nun’n, blɛ wie nun’n ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó ninnge ng’ɔ yo be titi’n. Ɔ maan, ɔ kunndɛman kɛ be kɛn i tukpacɛ’n i ndɛ sa trilili. I sɔ’n ti’n ninnge nga amun koko su yalɛ titi’n, amun kan be ndɛ.” Sɛ a kɔ ɔ janvuɛ kun mɔ kwlaman nun’n i osu nianlɛ’n, nanti afɔtuɛ sɔ’n su.

Kannzɛ tukpacɛ ng’ɔ o ɔ wun’n ti kekle sɛ’n, sɛ a lafi Ɲanmiɛn su, a kanngan Biblu’n nun kpɛkun ɔ osufuɛ mun nin ɔ janvuɛ’m be suan ɔ bo’n, á ɲán wunmiɛn jrán kekle. Ɔ maan ɔ ɲin su tuman nguan’n su.