Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Sɛ sanvuɛsa wie ɲan ɔ’n

Sɛ sanvuɛsa wie ɲan ɔ’n

Be flɛ bian kun kɛ Andru. Ɔ fin Siera Leɔnin. Ɔ seli kɛ: “Nzue’n nin nnɔtiɛ’n be fali e bo ninnge kwlaa ɔli. I klikli nun’n, e wla boli e wun dan.”

Be flɛ bian kun kɛ Davidi. Ɔ fin nvle nga be flɛ i kɛ les îles vierges su lɔ. Ɔ seli kɛ: “Kɛ aunmuan dan tuli’n mɔ e sali e sin awlo’n e si’a wie se. E ninnge’m be kwlaa be sacili. Min wa bla’n kotoli yɛ ɔ boli sunlɛ bo-ɔ.”

SƐ I sɔ sa’n i wie w’a ɲan ɔ le’n, a kwla wun ndɛ nga be nga i sɔ sa’n juli be su’n be kan’n i wlɛ. Ɔ ju wie’n be wla bo be wun, be si’a wie se, ɔ yo be kɛ laliɛ nun sa. Wie’m be cɛn laliɛ tɛtɛ mun. Be nun kpanngban be wla bo be wun dan ti’n, be ɲin tu nguan’n su.

Sɛ sanvuɛsa ɲannin ɔ naan ɔ ninnge ngba be sacili’n, ɔ wla kwla bo ɔ wun dan sɔ wie. Yɛ ɔ ɲin kwla tu nguan’n su. Sanngɛ Biblu’n kle kɛ ɔ fataman kɛ ɔ ɲin tu nguan’n su, naan a kwla fa ɔ wla’n guɛ i e ɲrun lɔ like kpa kun su.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N CICI E WLA

Akunndanfuɛ’n ndɛ tre 7 i mma 8 se kɛ: “Like kwlaa i agualiɛ’n ɔ ti kpa trɛ i bo bolɛ’n.” Kɛ sanvuɛsa ɲan e’n uflɛ nun’n, e kwla bu i kɛ e liɛ w’a wie mlɔnmlɔn. Sanngɛ kɛ e mian e ɲin e yo ninnge wie mun’n, blɛblɛblɛ e wla kwla gua ase kɛ laa’n sa.

Biblu’n se kɛ blɛ wie wá jú’n, “Be su timan sunlɛ [...] kun, yɛ be su timan awlabɔɛ kpanlɛ [...] kun.” (Ezai 65:19) Kɛ Ɲanmiɛn wá síe sran mun mɔ asiɛ wunmuan’n wá káci lika klanman’n yɛ i sɔ liɛ’n kpɛ́n su-ɔ. (Jue Mun 37:11, 29) Blɛ sɔ’n nun’n, sanvuɛsa su ɲanman sran fi kun. E su boman ɲrɛnnɛn nga be o e su andɛ’n, be su e diman jɔlɛ kun. Afin Ɲanmiɛn seli kɛ: “Yɛ be wla su kpɛnman laa ninnge’m be su kun, be su tranman be awlɛn’n nun kun.”—Ezai 65:17.

Ɲanmiɛn m’ɔ yili e’n ɔ ‘kunndɛ kɛ e ɲrun lɔ’n yo kpa naan amun wla gua ase.’ Kɛ ɔ́ wá síe mɛn’n e wun jɔ́ e kpa fɔuun. (Zeremin 29:11) ?Sɛ e si i sɔ ndɛ’n, ɔ ɲin tú nguan su’n? Cɛcɛ. Sali mɔ e kɛnnin i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Kɛ a bu ninnge kpakpa nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n ti’n é wá ɲán be’n be akunndan’n, a faman ɔ ɲin sieman ɲrɛnnɛn nga be tɔli ɔ su’n be su. Kpɛkun a jran sa nga be o ɔ su dɔ nga su’n, be ɲrun kekle.”

É wlá ɔ fanngan kɛ a suan like nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n ti’n é wá ɲɛ́n i’n i su like. I liɛ’n kannzɛ sanvuɛsa ɲannin ɔ’n, ɔ ɲin su tuman nguan’n su. Kpɛkun ɔ ɲin trán blɛ mɔ i sɔ sa’m be su junman kun’n i su. Sɛ sanvuɛsa wie ɲannin wɔ naan a te wun ɔ ɲrun’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n kwla uka ɔ naan w’a kwla jran kekle. Fa ɔ ɲin sie i Biblu’n nun ndɛ mma wie’m be su.