Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Sɛ ɔ wun annzɛ ɔ yi nin sran uflɛ be la’n

Sɛ ɔ wun annzɛ ɔ yi nin sran uflɛ be la’n

Be flɛ bla kun kɛ Maria. Ɔ fin Ɛspaɲin. Ɔ seli kɛ: “Kɛ min wun seli min kɛ ɔ su ko fa bla uflɛ m’ɔ te yo talua’n, min ɲin tuli nguan’n su. Kɛ n bu ninnge kwlaa nga n yo mɛnnin i’n i akunndan’n, n wun kɛ ɔ buli min lufle dan.”

Be flɛ bian kun kɛ Bili. I kusu fin Ɛspaɲin wie. Ɔ seli kɛ: “Cɛn kun’n, kɛ min yi seli min kɛ ɔ su yaci min’n, ɔ yoli min kɛ min wunnɛn’n i lika kun w’a wu sa. Ninnge kwlaa nga e siesieli kɛ é yó be’n, be kwlaa be ka lɛ tɔli nzue nun. Ɔ ju wie’n, ɔ yoli min kɛ n kokoman kun sa. Sanngɛ i sin’n min wla m’ɔ bo min wun’n, be kanman.”

Nanwlɛ, kɛ yasua kun kunndɛ bla i yi bo annzɛ kɛ bla kun kunndɛ bian i wun bo’n, ɔ yo ya dan. Ɔ ju wie’n, sran nga be yoli i sa’n ɔ yaci sa sɔ’n cɛ. Kpɛkun, ɔ miɛn i ɲin lele maan be afiɛn mantan ekun. a Kannzɛ be afiɛn sɛ ekun o, annzɛ be afiɛn saci mlɔnmlɔn o, sanngɛ ɔ wun i ɲrun dan. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ sran sɔ’n yo naan i wla w’a gua ase-ɔ?

BIBLU’N NUN NDƐ MMA WIE MƆ BE KWLA UKA Ɔ’N

Be nga be wun annzɛ be yi nin sran uflɛ be lali’n, kannzɛ be wla boli be wun’n, sanngɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n fɔnvɔli be nun kpanngban. Be wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn wun be su afɛ’n naan ɔ si be aunnvɔɛ.—Malasi 2:13-16.

Jue Mun 94:19: “Kɛ ngokɔɛ’n tinnin min su’n, a fɔnvɔli min, yɛ a yoli maan min wla guali ase.”

Bili seli kɛ: “Kɛ n kanngannin ndɛ mma sɔ’n nun’n, ɔ yoli min kɛ Zoova su fɔnvɔ min kɛ siɛ kpa kun fa yo’n sa.”

Jue Mun 18:25: “Sran ng’ɔ nin wɔ be nanti klanman’n, a nin i be nanti klanman.”

Kaamɛnin i wun’n kunndɛli bla i bo. Ɔ yoli sɔ dili anglo kpanngban. Kaamɛnin seli kɛ: “Min wun nin min w’a nantiman klanman. Sanngɛ Zoova liɛ’n, n si kɛ n kwla lafi i su. Afin ɔ su yaciman min le.”

Filipufuɛ Mun 4:6, 7: “Nán an koko like fi ti. Sanngɛ sa kwlaa ng’ɔ o amun su’n, an koko kle Ɲanmiɛn. An tu amun klun be srɛ i. [...] Yɛ aunjɔɛ nga Ɲanmiɛn man mɔ sran fi kwlá simɛn i bo’n, ɔ́ yó maan [...] amun wla guá ase, yɛ amun akunndan’n su sannganman.”

Sasa seli kɛ: “N kanngannin ndɛ mma sɔ’n nun kpɛ sunman. Kpɛkun, kɛ n srɛli Ɲanmiɛn lelele’n, ɔ yoli maan min wun jɔli min fɔuun.”

Be kwlaa nga e kannin be ndɛ lɛ’n, blɛ wie nun’n be ɲin tuli nguan’n su. Sanngɛ be fali be wla guali Zoova su, be suannin Ɲanmiɛn Ndɛ’n i nun like yɛ i sɔ’n wlali be fanngan. Bili seli kɛ: “Kɛ ɔ yoli min kɛ min liɛ w’a wie mlɔnmlɔn’n, Ɲanmiɛn su mɔ n lafi’n ti’n, min wla guali ase. Blɛ wie nun’n, ɔ yoli min kɛ ‘n su nanti kongo tuun kpa kun nun’ sa. Sanngɛ n wunnin kɛ Ɲanmiɛn w’a yaciman min.”—Jue Mun 23:4.

a Sɛ ɔ waan á wún i wlɛ sɛ ɔ fata kɛ a yaci cɛ, annzɛ nán a yaci cɛ’n, nian afuɛ 1999, Avrili 22 An tinnge! blɔfuɛ nun liɛ’n i bue 3-12 nun.