Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Sɛ ɔ awlɛn su sran wu’n

Sɛ ɔ awlɛn su sran wu’n

Bla kun suan Vanesa. Ɔ fin Ɔsitrali. Ɔ seli kɛ: “Kɛ min ɲrun kpɛnngbɛn yasua’n kpɛ co wuli’n, min wla boli min wun dan. Kɛ anglo kpanngban sinnin bɔbɔ’n ɔ ju wie’n min wla kpɛn i su, kpɛkun n tɔ su tukpacɛ. I wie’n yo min ya kɛ laliɛ wie yɛ b’a fa wɔ min sa. Wie liɛ kusu’n n fa ya. ?Ngue ti yɛ min niaan’n kwla wu ngbɛn sa-ɔ? Asa kusu’n, kɛ mɔ e nin i y’a tranman likawlɛ y’a cɛman’n ti’n, min akunndan’n buli min fɔ.”

KƐ SRAN kun mɔ a klo i kpa’n ɔ wu’n, ɔ wla bo ɔ wun, ɔ ɲin su yo ɔ koun, yɛ ɔ yo ɔ kɛ w’a ka ɔ ngunmin sa. Ɔ ju wie kusu’n a fa ya, ɔ akunndan bu ɔ fɔ, annzɛ srɛ kun wɔ. Ɔ ju wie’n, a kwla se ɔ wun kɛ sɛ a wu bɔbɔ’n ɔ timan kpa traman nga a o nun lɛ’n.

Sɛ ɔ wla bo ɔ wun’n ɔ ti su. Afin i sɔ’n kle kɛ a klo sran ng’ɔ wuli’n i kpa. ?Sanngɛ ngue yɛ á yó naan ɔ wla w’a gua ase kan-ɔn?

LIKE NGA SRAN WIE’M BE YOLI’N

Sɛ ɔ wla guaman ase’n, afɔtuɛ fanunfanun nga é wá kán be ndɛ yɛ’n be kwla uka ɔ.

SƐ Ɔ WLA BO Ɔ WUN NAAN A SUN’N Ɔ WLA KWLA GUA ASE

Sran wie mun kɛ be sran wu’n, be wla fi be wun ndɛndɛ. Sanngɛ wie’m be liɛ’n, ɔ cɛ kpa. Ɔ nin i sɔ ngba’n, sɛ ɔ sran wu naan a sun kan’n, ɔ wla kwla gua ase. Vanesa mɔ e kɛnnin i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Min waan ń sún naan min wla gua ase kan.” Bla kun suan Sofia. Kɛ i sin mma bla’n kpɛ co wuli’n, ɔ seli kɛ: “Kɛ n bu sa sɔ’n i akunndan’n, ɔ yo min ya sa fiaan. Ɔ ti kɛ kannin dan kun mɔ b’a tike su mɔ be su fua’n sa. Ɔ yo ya sanngɛ i sɔ’n ti yɛ maan kannin’n wíe-ɔ.”

MAAN E KAN WAFA NGA E WUN YO E’N I NDƐ E KLE SRAN

Ɔ ju wie’n, a kunndɛ kɛ á trán ɔ ngunmin. Sanngɛ sɛ a yo sɔ’n, ɔ ti kɛ ɔ ngunmin w’a sua trɔ nɔnninnɔnnin wie sa. Be flɛ gbanflɛn kun kɛ Zarɛdi yɛ ɔ le afuɛ 17. Yɛ i si’n wuli’n. Ɔ seli kɛ: “N kannin awlabɔɛ m’ɔ o min su’n i ndɛ n kleli sran wie mun. N si kɛ b’a wunman min ndɛ’n i ngba’n i wlɛ. Sanngɛ kɛ n yoli sɔ’n, min wun fali min feke kan.” Zanisi mɔ e kɛnnin i ndɛ ndɛ akpasua klikli nun’n, ɔ seli kɛ: “Kɛ n kan awlabɔɛ ng’ɔ o min su’n i ndɛ n kle sran’n, min wla gua ase dan. N wun kɛ be wun sa ng’ɔ o min su’n i wlɛ, naan nán min ngunmin yɛ n sua trɔ ng’ɔ o min ti su’n niɔn.”

SƐ BE WAAN BÉ ÚKA Ɔ’N, KPLIN SU

Dɔɔtrɔ bla kun seli kɛ: “Kɛ sran kun i sran wu uflɛuflɛ nun’n naan ɔ kplin su kɛ i osufuɛ nin i janvuɛ’m be ukɛ i’n, i sɔ’n yo maan ɔ kwla jran sa sɔ’n i ɲrun kekle.” Ɔ janvuɛ’m be kunndɛ kpa kɛ bé úka ɔ. Sanngɛ be siman wafa nga be ko yo’n annzɛ like trele nga bé yó’n. I sɔ’n ti’n, like nga be kwla yo fa uka ɔ’n, kan kle be.—Ɲanndra Mun 17:17.

FA Ɔ WUN MANTAN ƝANMIƐN

Be flɛ bla kun kɛ Tina. Ɔ seli kɛ: “Kɛ kansɛli’n kunnin min wun’n, Ɲanmiɛn yɛ n kannin min klun ndɛ kwlakwla n kleli i-ɔ. Afin n leman sran n kanman min klun ndɛ’n n klemɛn i kun. Nglɛmun kwlakwla’n, n se i kɛ ɔ uka min naan n jran kekle cɛn sɔ’n nun. Ukalɛ nga Ɲanmiɛn ukali min’n, n kwlá kɛnmɛn i ngba.” Be flɛ bla kun kɛ Taasa. I nun mɔ le afuɛ 22 yɛ i manmin wuli-ɔ. Ɔ seli kɛ: “N kanngannin Biblu’n nun cɛn kwlakwla. I sɔ’n fɔnvɔli min kpa. Ɔ yoli maan n fali min ɲin n sieli i like kpa kun su, yɛ n buli su akunndan.”

BU BLƐ MƆ SRAN’M BÉ WÁ CƐ́N’N I AKUNNDAN

Tina seli ekun kɛ: “I klikli nun’n, sran cɛnlɛ ndɛ mɔ n lafi su’n w’a fɔnvɔman min. Afin min wla lo min wun’n. Yɛ min mma’m be kusu be wla lo i wie. Kɛ min wun wuli’n, i afuɛ 4 yɛ. Siɛn’n, n fa min wla gua sran cɛnlɛ’n su kpa. Ndɛ sɔ’n uka min maan n jran kekle. N si kɛ ń wún i ekun. Kɛ n bu i sɔ’n i akunndan’n, min wla gua ase yɛ min klun jɔ.”

Atrɛkpa’n, ɔ wla su guaman ase ndɛndɛ sɔ. Sanngɛ Vanesa i ndɛ’n kwla gua ɔ awlɛn su nzue. Ɔ seli kɛ: “A kwla bu i kɛ a su wunman ɔ wun fɛ le. Sanngɛ kɛ lika’n cɛ́n m’ɔ́ sán’n, nn ɔ wun fá ɔ feke.”

Maan ɔ tran ɔ klun kɛ ɔ wla ló ɔ sran m’ɔ wuli’n titi. Sanngɛ ɔ fataman kɛ a sun flɛ wie’n. Ɲanmiɛn fanngan nun’n, a nin ɔ janvuɛ’m be kwla tran fɛfɛ, yɛ nguan nun tranlɛ’n kwla yo ɔ fɛ. Ɔ ka kan’n, Ɲanmiɛn cɛ́n be nga be wuli mun. Yɛ ɔ kunndɛ kɛ a tɔ ɔ sran m’ɔ wuli’n, i nun ekun. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, awlabɔɛ ng’ɔ o ɔ su’n i kwlaa wíe.