Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Sɛ ɔ ɲin tu nguan’n su’n

Sɛ ɔ ɲin tu nguan’n su’n

KƐ SA kekle nunman e su’n, e wun kɛ nguan nun tranlɛ’n yo fɛ. Sanngɛ kɛ sa kekleekle’m be tɔ e su’n, e ɲin kwla tu nguan’n su.

Be flɛ bla kun kɛ Sali. * Ɔ tran Etazinin. Kɛ aunmuan dan kun tuli’n, i sa nun ninnge sunman be sacili. Ɔ seli kɛ: “N buli i kɛ n su kwlá jranman sa sɔ’n i ɲrun kekle. Min wla boli min wun cɛli kpa.”

Kɛ e sran kun wu’n, nanwlɛ ɔ timan pɔpɔ. I sɔ sa’n wie juli bla kun mɔ be flɛ i kɛ Zanisi’n, i su. Bla sɔ’n fin Ɔsitrali. Ɔ seli kɛ: “Kɛ min wa yasua nɲɔn’m be wuli’n, min awlɛn’n kpɔtɔli min klun dan. N seli Ɲanmiɛn kɛ: ‘Afɛ ng’ɔ o min su yɛ’n, ɔ ti kekle dan. N kwlá traman min awlɛn kun. Ɔ li yaci min nun maan n wu. Kɛ ń má lá lɛ’n nán maan n tinnge kun.’”

Daniɛli liɛ’n, kɛ ɔ tili i kɛ i yi’n w’a kunndɛ bian i bo’n, i awlɛn’n kpɛli i klun. Ɔ seli kɛ: “Kɛ min yi’n seli min kɛ ɔ nin yasua uflɛ be fiteli’n, ɔ yoli min kɛ b’a fa laliɛ b’a wɔ min sa. Kɛ anglo kpanngban sinnin bɔbɔ’n, ndɛ sɔ’n te yo min ya.”

Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga nun’n, é wá wún kɛ kannzɛ sa kekle wie’m be ɲan e’n, sanngɛ nán e ɲin tu nguan’n su. Sa sɔ’m be wie yɛ:

  • Sɛ sanvuɛsa ɲan e’n.

  • Sɛ e awlɛn su sran wie wu’n.

  • Sɛ e wun annzɛ e yi nin sran uflɛ be la’n.

  • Sɛ tukpacɛ kekle kpa wie kle e yalɛ’n.

  • Sɛ e wunman e su sa’m be trawlɛ kun mlɔnmlɔn’n.

?Sɛ sanvuɛsa wie ɲan ɔ’n, á yó sɛ naan w’a jran kekle? Ndɛ akpasua klikli’n wá tɛ́ su.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Be kacili sran wie’m be dunman’n fluwa nga nun.