Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Nán ɔ ɲin tu nguan’n su

Nán ɔ ɲin tu nguan’n su

Be flɛ bian kun kɛ Fezali. Kɛ i yi wuli’n i afuɛ nuan m’ɔ́ yía’n, ɔ tɔli tukpacɛ yɛ ɔ fata kɛ be yo i awlɛn ba’n i opele. Ɔ seli kɛ: “Kɛ n kanngan Zɔb fluwa’n nun’n, n wun kɛ nán ngbɛn ti yɛ Zoova yoli maan fluwa sɔ’n wo Biblu’n nun wie-ɔ. Kɛ sa o ɔ su mɔ a kanngan Biblu’n nun’n mɔ a wun kɛ be nga Biblu’n kan be ndɛ’n sa sɔ’n i wie tɔli be su’n, i sɔ’n fɔnvɔ ɔ dan.” Ɔ kan guali su kɛ: “Ɔ fataman kɛ e ɲin tu nguan’n su.”

Be flɛ bla kun kɛ Taasa. Kɛ i manmin wú’n, nn ɔ te yo kaan. Ɔ seli kɛ: “Kɛ mɔ n si sran ng’ɔ yili min’n ti’n, n si sa nga ti yɛ n o mɛn’n nun’n. Asa ekun’n, n le like kpa kun mɔ n kwla fa min wla n gua su-ɔ. Ɔ maan kannzɛ sa ng’ɔ o min su’n ti sɛ ti sɛ’n, min klun jɔ. Zoova kwla suan e bo kpɛkun ɔ kwla uka e naan y’a jran kekle blɛ kwlaa nun.”

NDƐ AKPASUA nga be sinnin lɛ’n nun’n, e kannin sa wie mɔ be kwla yo maan e ɲin tu nguan’n su’n be ndɛ. Kɛ sa’m be tɔ e su’n, ɔ ju wie’n e se e wun kɛ e ndɛ loman sran fi naan sɛ e wu bɔbɔ’n ɔ ti kpa. Sanngɛ e kwla lafi su kɛ e ndɛ lo Ɲanmiɛn naan ɔ wun sa ng’ɔ o e su’n i wlɛ kpa.

Sran ng’ɔ klɛli Jue Mun 86 kleli kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su kpa. Ɔ seli kɛ: “Min ɲrɛnnɛn blɛ nun’n, n kpan flɛ wɔ, afin á wá tɛ́ min su.” (Jue Mun 86:7) Sanngɛ a kwla usa ɔ wun kɛ: “?‘Kɛ n wo ɲrɛnnɛn nun’n’ mɔ n kpan flɛ Ɲanmiɛn’n wafa sɛ yɛ ɔ́ tɛ́ min su-ɔ?”

Kannzɛ Ɲanmiɛn su kaman lɛ yiman ɔ su sa’n, sanngɛ ɔ kwla yo maan ɔ wla gua ase naan w’a wun ɔ su sa’m be trawlɛ. I nuan ndɛ’n se kɛ: “Nán an koko like fi ti. Sanngɛ sa kwlaa ng’ɔ o amun su’n, an koko kle Ɲanmiɛn. An tu amun klun be srɛ i, yɛ amun lɛ i ase. Yɛ aunjɔɛ nga Ɲanmiɛn man mɔ sran fi kwlá simɛn i bo’n, ɔ́ yó maan Klisi Zezi ti’n amun wla guá ase, yɛ amun akunndan’n su sannganman.” (Filipufuɛ Mun 4:6, 7) Ndɛ sɔ’n kle weiin kɛ e ndɛ lo Ɲanmiɛn.

Ɔ ndɛ lo Ɲanmiɛn

Liki 12:6, 7, ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n: “Ɲanmiɛn i ɲin kpaman [ndrofia mun] be nun kun sa su. [...] Amun ti kpa tra ndrofia kpanngban.”

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN: Sran sunman be buman ndrofia’m be like fi. Sanngɛ Ɲanmiɛn liɛ’n i ɲin kpaman wie fi su. Ɔ fɛ i ɲin sie i be tinuntinun be su. Afin be o ninnge ng’ɔ yili be’n be nun wie. Sran’m be ndɛ lo Ɲanmiɛn dan tra ndrofia mun. Ninnge nga Ɲanmiɛn yili be asiɛ su wa’n sran mun yɛ be ti i nun cinnjin kpafuɛ’n niɔn. Afin ɔ yili sran kɛ i “bɔbɔ sa.” Ɔ maan be kwla yi i nzuɛn’m be nglo.—Bo Bolɛ 1:26, 27.

Jue Mun 139:1, 2, 23: “Ee Zoova, a niannian min, yɛ a si min. [...] Kɛ a o mmua lɔ’n, a si akunndan nga n bu’n. Niannian min, naan si sa m’ɔ sanngan min akunndan’n.”

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN: Ɲanmiɛn si sran wafa nga a ti’n. Ɔ si ɔ klun akunndan’n nin sa ng’ɔ o ɔ su’n. Sran fi kwlá wunman sa ng’ɔ o ɔ su’n i wlɛ traman Ɲanmiɛn. Ɔ ndɛ lo i yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ úka ɔ. Kɛ a o nguan nun’n ɔ ti kpa dan.

Ɲanmiɛn klé ɔ atin yɛ ɔ́ úka ɔ

Jue Mun 102:1, 2, 17: “Ee Zoova, tie min srɛlɛ’n. Maan kpanlɛ mɔ n kpan n kunndɛ ukalɛ’n ɔ to wɔ lɔ. [...] Sie ɔ su min nuan bo. Kɛ n flɛ wɔ’n tɛ min su ndɛndɛ. Ɔ́ síe i su tíe be nga be leman wie’n be srɛlɛ’n.”

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN: Kɛ ɔ fin cɛn mɔ sran’m be boli ɲrɛnnɛn wunlɛ bo lele andɛ’n, sunlɛ kwlaa nga be sun’n, sɛ é kwlá sé, Zoova klɛ sie. (Jue Mun 56:8) Sunlɛ nga ɲrɛnnɛn ti’n a sun’n, Zoova klɛ sie. Ɲanmiɛn i wla finman afɛ ng’ɔ o ɔ su’n nin sunlɛ mɔ a sun’n be su, afin ɔ ndɛ lo i.

Ezai 41:10, 13: “Nán srɛ kun wɔ, afin e nin wɔ e o nun, nán koko, afin n ti ɔ Ɲanmiɛn. Ń mán ɔ wunmiɛn, yɛ ń úka wɔ. [...] Min Zoova mɔ n ti ɔ Ɲanmiɛn’n, n tra ɔ sa fama’n nun, n se wɔ kɛ: ‘Nán srɛ kun wɔ. Ń úka wɔ.’”

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN: Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ ɔ uka ɔ. Sɛ a tɔ’n, ɔ́ mán ɔ su.

Fa ɔ wla gua like kpa kun su

Zan 3:16: “Ɲanmiɛn kloli mɛn’n lele ɔ fɛ i Wa kunngba cɛ’n mannin naan sran kwlaa ng’ɔ kle kɛ ɔ lafi i su’n w’a mlinman, sanngɛ ɔ ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.”

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN: Ɔ ndɛ lo Ɲanmiɛn dan. I sɔ ti’n, ɔ fɛli i Wa Zezi yili ɔ ti tɛ. Ɔ maan cɛn wie lele’n a kwla di aklunjɔɛ kpɛkun a kwla a ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. a

Kannzɛ sa ng’ɔ o ɔ su’n ti’n, ɔ akunndan sanngan yɛ a sun flɛ wie’n, sanngɛ mian ɔ ɲin suan Ɲanmiɛn Ndɛ’n i nun like kpa yɛ lafi like nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ wá yó mán e’n be su. Sɛ a yo sɔ’n, ɔ wla gúa ase kpɛkun nguan nun tranlɛ’n yó wɔ fɛ.

a Sɛ a kunndɛ kɛ á sí wafa nga a kwla ɲan tɛ nga Zezi yili’n i su ye wie’n, kɔ www.jw.org/bci naan nian video nga be flɛ i kɛ Maan e wla kpɛn Zezi i wie’n su. Tin E SU NDƐ > E WLA KPƐNLƐ CƐN’N su.