Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?Amun si sɔ?

?Amun si sɔ?

Klisifuɛ klikli’m be blɛ su’n, Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ sua kun: Be wunnin Klisifuɛ klikli’m be blɛ su Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ sua’n kun klɔ nga be flɛ i kɛ Gamula’n, i su lɔ. Klɔ sɔ’n nin Galile Jenvie’n be afiɛn’n ti nun kilomɛtri kɔe 10. I su yɛ be niannin be yili desɛn nga-ɔ. Desɛn sɔ’n kle e wafa nga laa Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ sua’n fa ti’n.

?Blɛ benin nun yɛ Zuifu’m be kpɛli be Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be ba-ɔ?

Glɛki nun ndɛ mma nga be kacili i Wawle nun kɛ “Ɲanmiɛn sulɛ sua’n,” be kwla kaci i ekun kɛ “asɔnun” annzɛ “aɲia yowlɛ”. Laa’n, Zuifu’m be yia lika sɔ’m be nun be suan like yɛ be su Ɲanmiɛn. Biblu’n i bue nga laa be klɛli i Ebre nun’n i nun’n, be kanman Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be ndɛ trele sa. Sanngɛ, Biblu’n i bue nga laa be klɛli i Glɛki nun’n i nun’n, be kannin be ndɛ. Afin Klisifuɛ klikli’m be blɛ su’n, sran’m be yia lika sɔ’m be nun be su Ɲanmiɛn. Ɔ maan sran’m be si lika sɔ’m be kpa.

Fluwa sifuɛ dandan’m be nun sunman be waan kɛ be trali Zuifu mun ɔli Babilɔnin’n, yɛ be kpɛli lika sɔ’m be ba-ɔ. Fluwa kun seli kɛ: “Zuifu nga be trali be ɔli lomuɛn’n be kwlá suman Ɲanmiɛn, Ɲanmiɛn i sua nun lɔ kun. Ɔ maan, cɛn kunngun’n be yia lika kun be kanngan Ɲanmiɛn ndɛ’n nun be fa fɔnvɔ be wun. Atrɛkpa’n, wunmiɛn lolɛ cɛn’n nun yɛ be yo sɔ-ɔ.” Kɛ be yacili Zuifu’m be nun mɔ be sali be sin be nvle nun’n, be yia lika wie’m be nun titi be su Ɲanmiɛn, yɛ be srɛ i. Lika kwlaa nga be tran lɛ’n, be yo Ɲanmiɛn sulɛ sua mun lɛ.

Klisifuɛ klikli’m be blɛ su’n, Zuifu’m be yia sua sɔ’m be nun be bɔbɔ be nvle’n nun lɔ, ɔ nin Mediterane’n i asa’n su lɔ, ɔ nin lika nga andɛ’n be flɛ i kɛ Muayɛn Orian’n. Lika sɔ’m be nun yɛ be yo be aɲia mun-ɔn. Be flɛ fluwa sifuɛ kun kɛ Li Levinin. Ɔ seli kɛ: “Zuifu’m be yo ninnge sunman sua sɔ’m be nun. I wie yɛle kɛ be suan like lɔ, be di aliɛ nga be tɔn i wunmiɛn lolɛ cɛn nun’n lɔ wie. Asa ekun’n, be di jɔlɛ mun lɔ, be fa sika be sie i lɔ, be yo politiki aɲia nin aɲia uflɛ wie mun lɔ.” Ɔ seli ekun kɛ: “Sanngɛ like nga Zuifu’m be tɛ i yo lɔ dan’n, yɛle Ɲanmiɛn sulɛ’n.” Atrɛkpa’n, i sɔ’n ti yɛ Zezi ɔli lika sɔ’m be nun kpɛ sunman-ɔn. (Mar. 1:21; 6:2; Lik. 4:16) Ɔ kleli be nga be o lɔ’n be like, yɛ ɔ wlali be fanngan. Kɛ be takali asɔnun’n, akoto Pɔlu ɔli lika sɔ’m be nun kpɛ sunman. Ɔ ko kannin Ɲanmiɛn ndɛ’n kleli be nga be o lɔ’n. Be nga be klo kɛ bé tíe Ɲanmiɛn ndɛ’n, be ta lɔ kɔ kpa. I sɔ’n ti’n, kɛ akoto Pɔlu ju klɔ kun su’n, lika klikli ng’ɔ dun mmua kɔ lɔ ko bo jasin fɛ’n, yɛle Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ sua’n.