Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 16

Maan e si be nga be wuli’n be su ndɛ nanwlɛ’n

Maan e si be nga be wuli’n be su ndɛ nanwlɛ’n

‘E wun ngbaciɛ ng’ɔ o ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n nin ndɛ ng’ɔ ti ato’n be afiɛn’n.’—1 ZAN 4:6.

JUE 73 Wla e yakpa

I SU FITILƐ *

Kɛ sran wu’n ninnge nga sran’m be yo mɔ Ɲanmiɛn i klun jɔman su’n, nán yo wie. Sanngɛ fɔnvɔ ɔ osufuɛ nga i awlɛn su sran kun w’a wu’n. (An nian ndɛ kpɔlɛ 1-2 nun.) *

1-2. (1) ?Wafa sɛ yɛ Satan laka sran mun-ɔn? (2) ?Ngue yɛ é wá kɛ́n i ndɛ like suanlɛ nga nun-ɔn?

SATAN m’ɔ ‘ti ato buafuɛ’m be si’n’ ɔ boli ato bua lɛ bo Adan nin Ɛvu be blɛ su. Yɛ andɛ nin andɛ ɔ te laka sran mun. (Zan 8:44) I wie yɛle kɛ ɔ laka sran mun naan be bu i kɛ be nga be wuli’n be o lɔ. Ɔ maan, ninnge nga kɛ sran wu’n sran’m be yo be’n, be dan lika be fin ato ndɛ sɔ’n. I sɔ’n ti’n, kɛ e niaan kpanngban be sran wu’n, ɔ fata kɛ be mian be ɲin kpa naan b’a kwla nanti Ɲanmiɛn ndɛ’n su.—Zid 3.

2 ?Sɛ i sɔ sa’n ju e su’n, é yó sɛ naan y’a jran kekle naan y’a kle kɛ e si be nga be wuli’n be su ndɛ nga Biblu’n kan’n? (Efɛ. 6:11) ?Wafa sɛ yɛ e kwla wla aniaan nga be mian be kɛ be yo sɛ yolɛ nun ninnge wie mɔ Ɲanmiɛn kloman be’n, be fanngan-ɔn? Like suanlɛ nga nun’n, é wá kán wafa nga Zoova uka e’n, i ndɛ. Maan e dun mmua e kan be nga be wuli’n be su ndɛ nga Biblu’n kan’n i ndɛ.

BE NGA BE WULI’N BE SU NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

3. ?Wafa sɛ yɛ ato klikli nga Satan buali’n, i bo’n guali-ɔ?

3 Ɲanmiɛn w’a sunnzunman le kɛ sran’m be wu cɛn kun. Sanngɛ sɛ Adan nin Ɛvu be kunndɛ kɛ bé ká nguan nun tititi’n, ɔ fata kɛ be nanti ndɛ nga Zoova kan’n su. Cɛn kun’n, Ɲanmiɛn seli be kɛ: ‘Sa kpa’n nin sa tɛ’n be silɛ waka’n i mma liɛ’n, nán amun di i li. Sɛ amun di’n, san wulɛ cɛ yɛ amún wú-ɔ.’ (Bob. 2:16, 17) Sanngɛ Satan sinnin wuo kun i lika seli Ɛvu kɛ: “Amun su wu-man.” Ɛvu fali ato ndɛ sɔ’n su, kpɛkun ɔ dili waka mma’n. I sin’n, i wun kusu wa dili waka’n mma’n wie. (Bob. 3:4, 6) Kɛ ɔ fɛ i lɛ’n, sran’m be yo sa tɛ kpɛkun be wu.—Rɔm. 5:12.

4-5. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Satan w’a yaciman sran’m be lakalɛ-ɔ?

 4 Kɛ nga Ɲanmiɛn fa kannin sa’n, Adan nin Ɛvu be wuli sakpasakpa. Sanngɛ Satan w’a yaciman ato bualɛ le. Kɛ ɔ ko yo naan sran’m b’a fa ndɛ ng’ɔ kan kleli Ɛvu su’n ti’n, ɔ wa kpɛli ato uflɛ ba. I waan like kun o sran nun naan kɛ sran wu’n, like sɔ’n wuman wie naan ɔ kɔ lika kun. Kɛ ɔ fɛ i laa lele m’ɔ́ fá jú andɛ’n Satan fa ato ndɛ sɔ’n laka sran mun.—1 Tim. 4:1.

5 ?Ngue ti yɛ sran kpanngban be fa Satan i ato ndɛ sɔ’n su-ɔ? Satan si wafa nga sran’m be bu wie’n. Ɔ si kɛ e kunndɛman kɛ é wú. Afin Ɲanmiɛn w’a boman e kɛ e wu. (Aku. 3:11) Yɛ ɔ si kɛ e bu wie’n kɛ e kpɔfuɛ sa. (1 Kor. 15:26) Kɛ m’ɔ Satan si i kwlaa sɔ’n ti’n, ɔ jran su laka sran mun.

6-7. (1) ?Satan kwla yoli maan be nga be wuli’n be su ndɛ nanwlɛ’n kali bui bo? An yiyi nun. (2) ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ ndɛ nga Biblu’n kɛn i be nga be wuli’n be su’n, ɔ yo e ye-ɔ?

6 Kannzɛ Satan miɛnnin i ɲin kpa sɛ’n, sanngɛ be nga be wuli’n, be su ndɛ nanwlɛ’n w’a kwlá kaman bui bo. Andɛ’n, sran kpanngban kpa be si be nga be wuli’n, be su ndɛ nanwlɛ’n. Kpɛkun be kɛn i sɔ’n ndɛ’n, be kle sran mun. (Aku. 9:4-5, 10; Yol. 24:15) Ndɛ nanwlɛ sɔ’n ti’n, e wla gua ase, yɛ e sroman wie’n. Asa ekun’n, e sroman be nga be wuli mun. E si kɛ sa kwlá ɲanman be. Be nunman nguan nun kun yɛ be kwlá yoman sran fi abɔlɛ. Ɔ ti kɛ be su lafi pɔɔ kpa sa. (Zan 11:11-14) E si kɛ be wunman like fi nun. Ɔ maan be nga be wuli w’a di afuɛ ya kpanngban kpa bɔbɔ’n, kɛ Ɲanmiɛn wá cɛ́n be’n, ɔ su yoman be kɛ be wuli w’a cɛ.

7 Be nga be wuli’n, be su ndɛ nga Biblu’n kan’n ɔ ti weiin, kpɛkun i wlɛ wunlɛ yoman ya. Sanngɛ Satan i ndɛ liɛ’m be ti sa sukusuku, yɛ ɔ sanngan sran akunndan. Asa ekun’n, ɔ yo maan sran’m be fa atin tɛ su yɛ ɔ saci Ɲanmiɛn dunman. Kɛ ɔ ko yo naan y’a wun i wlɛ kɛ Satan yoli sa tɛ dan’n, é wá tɛ́ kosan nga’m be su: ?Wafa sɛ yɛ Satan i ato ndɛ’m be saci Zoova i dunman-ɔn? ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ ato ndɛ sɔ’m be ti’n, sran’m be wunmɛn i wlɛ kɛ e ti kpɔlɛ tɛ’n ti like cinnjin-ɔn? ?Yɛ ngue yɛ ɔ kle kɛ ndɛ sɔ’m be ti’n, sran’m be wun ɲrɛnnɛn tra laa-ɔ?

BE NGA BE WULI’N BE SU ATO NDƐ’M BE TI’N SRAN’M BE WUN ƝRƐNNƐN DAN

8. ?Wafa sɛ yɛ Zeremi 19:5 kle kɛ be nga be wuli’n be su ato ndɛ’n saci Zoova i dunman-ɔn?

8 Be nga be wuli’n, be su ato ndɛ’n saci  Zoova dunman. Ato ndɛ sɔ mun i wie yɛle kɛ sa tɛ yofuɛ’m be kɔ sin fɛtɛ kun nun. Ndɛ sɔ’n saci Ɲanmiɛn i dunman. Like nga ti yɛ e se sɔ’n, yɛle kɛ ɔ yo maan sran’m be bu i kɛ Ɲanmiɛn mɔ klo sran’n, ɔ ti kɛ klunwifuɛ kɛ Suɛn tɔnfuɛ’n sa. (1 Zan 4:8) ?Kɛ e ti i sɔ ndɛ’n, wafa sɛ yɛ i sɔ liɛ’n yo i e-ɔ? ?I kpa bɔbɔ’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n yo Zoova bɔbɔ-ɔ? Ɔ yomɛn i fɛ. Afin ɔ kloman kɛ be kle sran’m be ɲrɛnnɛn.—An kanngan Zeremi 19:5 nun.

9. ?Satan i ato ndɛ’m be ti’n, ngue yɛ sran’m be wunmɛn i wlɛ-ɔ?

9 Be nga be wuli’n be su ato ndɛ’n ti’n, sran’m be wunmɛn i wlɛ kɛ e ti kpɔlɛ tɛ’n ti like cinnjin. (Mat. 20:28) Satan waan like kun sran nun naan kɛ sran wu’n like sɔ’n wuman. Sɛ ɔ ti sɔ sakpa’n, nn sran’m be kwlaa bé ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. Ɔ maan ɔ timan cinnjin kɛ Zezi Klisi yi sran’m be ti tɛ. Kusu nn e ti kpɔlɛ tɛ’n yɛ ɔ ti like cinnjin kpafuɛ mɔ Ɲanmiɛn yo mannin e m’ɔ kle kɛ ɔ klo e’n niɔn. (An kanngan Zan 3:16; 15:13 nun.) Sanngɛ Satan i ato ndɛ’m be ti’n, sran’m be wunmɛn i wlɛ kɛ ɔ ti like cinnjin. Kɛ Zoova nin Zezi’n be wun i sɔ’n liɛ’n wafa nga i sɔ’n yo be’n, bu i akunndan nian.

10. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ be nga be wuli’n be su ato ndɛ’m be ti’n, sran’m be wun ɲrɛnnɛn dan-ɔn?

10 Be nga be wuli’n be su ato ndɛ’n ti’n, sran’m be wun ɲrɛnnɛn dan. Ɔ ju wie’n kɛ siɛ nin niɛn wie’m be wa’n wu’n, sran wie’m be se be kɛ Ɲanmiɛn fali ba’n, naan atrɛkpa’n ɔ́ fɛ́ i kaci anzi ɲanmiɛn su lɔ. ?Kɛ a niɛn i sa’n i sɔ’n fɔnvɔ be annzɛ ɔ bo be wla? Asa ekun’n, be nga be lafi su kɛ Ɲanmiɛn fa klunwifuɛ mun yi i sin dan kun nun’n, be jrɛnnin i sɔ’n su be kleli sran wie’m be ɲrɛnnɛn tɛtɛ kpa. I wie yɛle kɛ, blɛ wie nun’n be nga be waan be faman ndɛ nga asɔnun’m be kan’n su’n be wɔli wie’m be nun. Fluwa kun kannin be nga be yoli i sɔ like’n Ɛspaɲin lɔ’n be ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Sran sɔ’m be se be wun kɛ be su uka be nga be wɔli be nun’n naan be si wafa nga sin’n fa ti’n. I liɛ’n, bé káci be sa. Ɔ maan, Ɲanmiɛn su faman be yiman sin’n nun.” Nvle uflɛ nun liɛ’n, sran’m be tɔn aliɛ be man be nannan nga be wuli’n annzɛ be yo ninnge wie mun ekun. Afin be kunndɛ kɛ be nannan sɔ’m be yra be su. Wie’m be kusu be yo sɔ, afin be kunndɛman kɛ be nannan’m be fa be wun ya naan be yo be abɔlɛ. Kɛ mɔ i kwlaa ngalɛ’n taka Satan i ato ndɛ’m be su’n ti’n, i sɔ’n kwlá guaman sran’m be awlɛn su nzue. I kpa bɔbɔ’n, be wla kwla bo be wun yɛ srɛ kwla kun be.

MAAN E LAFI BE NGA BE WULI’N BE SU NDƐ NANWLƐ’N SU TITI

11. ?Wafa sɛ yɛ e osufuɛ nin e janvuɛ’m be kwla yo maan e fɔn Zoova i mmla mun-ɔn?

11 Kɛ e sran wu’n, wie liɛ’n e janvuɛ nin e osufuɛ’m be mian e kɛ e yo ninnge wie mɔ Zoova kloman be’n. Kɛ e kplinman su’n, wie liɛ’n be yo e finfin. I wie yɛle kɛ be kwla se kɛ e kloman sran ng’ɔ wuli’n. Annzɛ be se e kɛ e dunman nun ti’n sran ng’ɔ wuli’n, ɔ́ wá klé be yalɛ. Blɛ sɔ’n nun’n, sɛ e klo Ɲanmiɛn kpɛkun e lafi i nuan ndɛ’n su’n, é ɲán wunmiɛn é jrán be ɲrun kekle. ?Sanngɛ é yó sɛ y’a nanti ndɛ nga Biblu’n kan’n su titi-ɔ? É wá tɛ́ kosan sɔ’n su.

12. ?Be nga be wuli’n, be su ninnge benin wie mun yɛ sran’m be yo m’ɔ fɔn Zoova i mmla’m mun-ɔn?

12 Ninnge nga kɛ sran wu’n sran’m be yo m’ɔ fɔn Zoova i mmla mun’n ‘nán e fa e wun’ e wla nun. (2 Kor. 6:17) Karaibu lɔ nvle kun nunfuɛ’m be lafi su kɛ, kɛ sran wu’n i wunmiɛn’n wlanwlan lika’n nun. Kpɛkun be kwlaa nga be nin sran ng’ɔ wuli’n, b’a tranman klanman’n, i wunmiɛn’n tu be fɔ. Fluwa kun seli kɛ: “Sran kun i wunmiɛn’n kwla yo maan sa yalɛ ɲan klɔ wunmuan kun sufuɛ mun.” Sran ble’m be mɛn nun’n, lika wie’m be nun’n kɛ sran wu’n,  niannun kwlaa ng’ɔ o sran sɔ’n i sua’n nun’n, be fa like kata be su. Sɛ sran ng’ɔ wuli’n i foto wie sende talɛ’n wun’n, be kpɛ foto sɔ’n i ɲin talɛ’n wun lɔ. Like nga ti yɛ be yo sɔ’n, yɛle kɛ be waan ɔ fataman kɛ sran ng’ɔ wuli’n, ɔ wun i bɔbɔ i wun. E si kɛ ninnge kwlaa nga be taka be nga be wuli’n, be su ato ndɛ nga Satan kan’n be su’n, Zoova i sufuɛ’m be lafiman su yɛ be faman be wun wlaman nun.—1 Kor. 10:21, 22.

Kunndɛ sɛ yolɛ i su ndɛ nga Biblu’n kan’n, kpɛkun a nin ɔ osufuɛ mun amun koko ndɛ sɔ’n su yalɛ amanniɛn su. (An nian ndɛ kpɔlɛ 13-14 nun.) *

13. ?Sɛ e wunman ajalɛ nga e ko fa’n, ngue yɛ Zaki 1:5 wla e fanngan kɛ e yo-ɔ?

13 Ɔ ju wie’n, e wunmɛn i wlɛ, sɛ ninnge nga sran’m be yo’n ɔ fɔn Zoova i mmla’n annzɛ ɔ timan tɛ-o. I lɛ nun’n, maan e srɛ Zoova naan ɔ man e ngwlɛlɛ. (An kanngan Zaki 1:5 nun.) Asa ekun’n, e kwla kunndɛ ninnge sɔ’m be su ndɛ wie mun, e fluwa’m be nun. Annzɛ kusu, e kwla usa asɔnun kpɛnngbɛn’m be ngwlɛlɛ afɛ. Be su kleman e like trele ng’ɔ fata kɛ e yo’n. Sanngɛ be kwla uka e naan y’a wun Biblu’n nun ndɛ mma wie mɔ be kwla uka e kpa’n. Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’m be nun wie yɛle nga e boboli be su like suanlɛ nga nun’n. Sɛ e yo sɔ’n, é ‘bú sa sin.’ Ɔ maan é sí “sa kpa nin sa tɛ’n be ngbaciɛ’n.”—Ebr. 5:14.

14. ?Ngue yɛ e kwla yo naan sran wie i ja w’a kplaman ngbɛn-ɔn?

14 ‘I kwlaa nga é yó’n, e yo naan Ɲanmiɛn ɲan ɲrun. E nian e wun su naan y’a kaciman kɛ yɔbuɛ wie sa,’ naan sran ja w’a kplaman su. (1 Kor. 10:31, 32) Sɛ e waan é yó ninnge nga kɛ sran wu’n sran’m be yo’n be nun kun’n, maan e bu wafa nga i sɔ’n kwla yo e niaan Klisifuɛ mun’n i akunndan. Afin e kunndɛman kɛ e dunman nun ti’n, e niaan wie i ja kpla. (Mar. 9:42) Asa ekun’n, e kunndɛman kɛ é yó like wie naan ɔ lo be nga be sunman Zoova’n be ngasi ngbɛn. Klolɛ mɔ e klo be’n ti’n, kɛ e kan ndɛ e kle be’n e kɛn amanniɛn su naan Zoova ɲan ɲrun. E kunndɛman kɛ e nin be é kán ndɛnngan annzɛ é yó be finfin ninnge nga be yo’n ti. Kɛ e kle sran’m be kɛ e klo be mɔ e ɲin be’n, ɔ kwla yo maan be nga be tanndan e ɲrun bɔbɔ’n, be kaci be ayeliɛ’n.

15-16. (1) ?Ngue ti yɛ sɛ e kan like nga e lafi su’n i ndɛ e kle e wiengu mun’n ɔ ti kpa-ɔ? An fa sa kun yiyi nun. (2) ?Wafa sɛ yɛ e kwla nanti ndɛ nga Pɔlu kannin m’ɔ o Rɔmunfuɛ Mun 1:16 nun’n su-ɔ?

15 Maan e kan kle e wiengu’m be kɛ e ti Zoova i Lalofuɛ. (Eza. 43:10) I sɔ yolɛ’n ti cinnjin kpa. Afin sɛ y’a kan kleman be ndɛ nun naan sa wie ju’n, ɔ kwla yo kekle e sa nun.  I wie yɛle kɛ e kwla kan sɛ yolɛ nun ninnge nga e yoman be’n, be ndɛ e kle be. Afin sɛ e minndɛ kɛ e sran wu naan y’a kan kle be’n, be kwla fa ya. Sanngɛ sɛ e dun mmua kan’n, é kwlá jrán kekle. Be flɛ aniaan bian kun kɛ Fransisko. Ɔ tran nvle nga be flɛ i kɛ Mozanbiki’n su. Ɔ seli kɛ: “Kɛ e nin min yi Karolinin e boli Zoova i sulɛ bo’n, e kan kleli e osufuɛ’m be kɛ e su sɔman wunmiɛn mun kun. Sanngɛ kɛ Karolinin i niaan bla’n wuli’n, ajalɛ sɔ mɔ e fali’n i su nantilɛ w’a yoman pɔpɔ. Afin e klɔ wa’n, kɛ sran kun wu mɔ be wunnzin i’n be ko utu i wun nzue’n lika kun, kpɛkun ɔ fata kɛ i osufuɛ ng’ɔ mɛntɛn i kpa’n ɔ ko la lika sɔ’n nun lɔ cɛn ba nsan. Be waan kɛ be yo sɔ’n sran ng’ɔ wuli’n, i wunmiɛn’n i wla gua ase. Ɔ maan, Karolinin i osufuɛ’m be buli i kɛ ɔ́ wá kó lá kan be utuli i niaan bla’n i wun nzue lɛ’n.”

16 ?Ngue yɛ Flansisko nin i yi’n be yoli-ɔ? Ɔ seli kɛ: “E klo Zoova yɛ e kunndɛ kɛ i klun jɔ e wun. I ti’n, y’a kplinman su kɛ é yó i sɔ like’n. Karolinin i osufuɛ’m be fali ya dan kpa. Be waan e ɲin yiman sran ng’ɔ wuli’n. Kpɛkun be seli kɛ be su nianman e osu kun, yɛ be su ukaman e kun. Y’a minndɛman kɛ sa’n tɔ ka naan y’a kan like nga e yoman’n i ndɛ y’a kle be. Ɔ maan e osufuɛ wie’m be jrannin e sin. Be seli kɛ e yiyili ndɛ sɔ’n nun e kleli be laa. Kɛ i osu lali nun kan’n, Karolinin i osufuɛ’m be guali be ya’n i ase. Ɔ maan, e wa tili e wun aniɛn. I kpa bɔbɔ’n, be nun wie mun be wa niannin e osu yɛ be fali e fluwa wie mun.” Ndɛ sɔ’n kle kɛ ɔ fataman kɛ be nga be wuli’n, be su ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n, i su nantilɛ’n kun e ɲannzuɛn.—An kanngan Rɔmunfuɛ Mun 1:16 nun.

MAAN E SUAN BE NGA BE SRAN W’A WU’N BE BO YƐ E FƆNVƆ BE

Sran ng’ɔ ti janvuɛ kpa’n, ɔ suan i janvuɛ wie mɔ i sran w’a wu’n i bo kpɛkun ɔ fɔnvɔ i. (An nian ndɛ kpɔlɛ 17-19 nun.) *

17. ?Kɛ e niaan Klisifuɛ kun i awlɛn su sran wu’n, ngue yɛ ɔ kwla uka e naan y’a fɔnvɔ i-ɔ?

17 Kɛ e niaan Klisifuɛ kun i awlɛn su sran wu’n, maan e yi i nglo kɛ e ti i ‘janvuɛ kpa.’ (Nya. 17:17) ?Sɛ be miɛn i kɛ ɔ yo ninnge wie mɔ be timan Ɲanmiɛn liɛ’n su’n, wafa sɛ yɛ e kwla yi i nglo kɛ e ti i ‘janvuɛ kpa-ɔ’? Maan e kan Biblu’n nun ndɛ mma nɲɔn mɔ be kwla uka e naan y’a fɔnvɔ i’n be ndɛ.

18. (1) ?Ngue ti yɛ Zezi sunnin-ɔn? (2) ?Ngue like yɛ i sɔ’n kle e-ɔ?

 18 “Be nga be su sun’n, maan amun nin be sun.” (Rɔm. 12:15) Ɔ ju wie’n, e siman ndɛ trele kun nga é kán klé e niaan nga i sran w’a wu’n naan w’a fɔnvɔ i-ɔ. Kannzɛ e wunman ndɛ kun e kanman’n, sanngɛ sɛ e nin i e sun’n, ɔ́ wún i wlɛ kɛ i ndɛ lo e. Kɛ Zezi i janvuɛ Lazaa wuli’n, Mari nin Mati nin sran uflɛ wie’m be sunnin i. I cɛn ba nnan su’n, kɛ Zezi bali’n ɔ si kɛ ɔ su wa cɛn Lazaa sanngɛ ɔ sunnin. (Zan 11:17, 33-35) Sunlɛ mɔ Zezi sunnin’n, ɔ kle kɛ Lazaa i wie’n yoli Zoova i ya. Asa ekun’n, i sɔ’n kle kɛ Zezi klo Lazaa i osufuɛ mun. I sɔ’n fɔnvɔli Mari nin Mati be kpa. I wafa kunngba’n, sɛ e kle e niaan’m be kɛ e klo be’n, bé wún i wlɛ kɛ nán be ngunmin yɛ be o-ɔ, naan be le sran suan be bo.

19. ?Kɛ é fɔ́nvɔ e niaan Klisifuɛ kun’n, wafa sɛ yɛ e kwla nanti Akunndanfuɛ’n 3:7 su-ɔ?

19 “Ɔ lɛ blɛ kun bɔ be fa muan be nuan-an, yɛ ɔ lɛ blɛ kun bɔ be fa ijɔ-ɔ.” (Aku. 3:7) Like kun ekun nga e kwla yo fa fɔnvɔ e niaan Klisifuɛ kun mɔ i sran w’a wu’n, yɛle kɛ sɛ ɔ su kan ndɛ’n maan e sie e su kpa. Maan e yaci i nun naan ɔ kɛn i klun ndɛ’n. Sɛ i ndɛ’n, ɔ timan e liɛ su’n nán e fa ya. (Zɔb 6:2, 3) Atrɛkpa’n, i osufuɛ mɔ be suman Zoova’n be wlɛwlɛ i ɲin nglonglo ti’n, i akunndan w’a sanngan. I sɔ’n ti’n, maan e nin i e srɛ Ɲanmiɛn likawlɛ. Maan e se Ɲanmiɛn kɛ ɔ mɛn i wunmiɛn, yɛ ɔ yo maan i wla gua ase. (Jue. 65:3) Sɛ ɔ nin i fata’n, maan e nin i e kanngan Biblu’n nun. Annzɛ e kwla kanngan e fluwa’m be nun ndɛ kun m’ɔ kwla wlɛ i fanngan’n nun.

20. ?Ngue yɛ é wá kɛ́n i ndɛ like suanlɛ nga i sin liɛ’n nun-ɔn?

20 E si be nga be wuli’n be su ndɛ nga Biblu’n kan’n. Kpɛkun, e si kɛ cɛn wie lele’n, be nga be wuli bé cɛ́n. I sɔ’n yo e fɛ dan. (Zan 5:28, 29) I sɔ’n ti, maan ndɛ ng’ɔ fin e nuan fite’n, nin e ayeliɛ’n, be kle kɛ e lafi ndɛ nga Biblu’n kan’n su kpa. Kpɛkun, sɛ e ɲɛn i wun atin’n, maan e kan e kle wiengu mun. Like suanlɛ nga i sin liɛ nun’n, é wá kán ninnge wie mɔ Satan fa laka sran mun’n be ndɛ. Kpɛkun é wá kán like nga ti yɛ ɔ fata kɛ e kpalo ninnge sɔ mun’n be ndɛ wie.

JUE 24 An bla Zoova i oka’n su

^ ndɛ kpɔlɛ 5 Satan nin mmusu’m be kan be nga be wuli’n be su ato ndɛ wie mun fa laka sran mun. Ɔ maan ninnge nga kɛ sran wu’n sran’m be yo be’n, be dan lika be fin ato ndɛ sɔ mun. ?Sɛ sran’m be mian e kɛ e yo ninnge sɔ’m be wie’n, é yó sɛ naan y’a nanti Zoova i mmla’m be su titi? Like suanlɛ nga nun’n, é wá tɛ́ kosan sɔ’n su.

^ ndɛ kpɔlɛ 55 FOTO’M BE SU NDƐ’N: Bla kun i awlɛn su sran kun w’a wu, ɔ su sun. I osufuɛ mɔ be ti Zoova i Lalofuɛ’n, be su fɔnvɔ i.

^ ndɛ kpɔlɛ 57 FOTO’M BE SU NDƐ’N: Zoova i sufuɛ kun su kunndɛ sɛ yolɛ’n i su ndɛ nga Biblu’n kan’n. I sin’n, ɔ su yiyi nun amanniɛn su kle i osufuɛ mun.

^ ndɛ kpɔlɛ 59 FOTO’M BE SU NDƐ’N:Asɔnun kpɛnngbɛn nɲɔn be su fɔnvɔ aniaan bian kun mɔ i awlɛn su sran kun w’a wu’n.