Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

E ti Zoova liɛ

E ti Zoova liɛ

“Be nga Anannganman ti be Nyanmiɛn’n, be liɛ su ti ye! Sran nga Anannganman ko fa be kɛ ɔ́ fá be yó i liɛ’n, be liɛ su ti ye!”—JUE MUN 33:12.

JUE: 40, 50

1. ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ like kwlaa ti Zoova liɛ-ɔ? (An nian foto ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

LIKE kwlaa ti Zoova liɛ. I liɛ yɛle “nglo lɔ lika wunmuan’n nin asiɛ’n nin i su ninnge’n ngba.” (Mmla’n 10:14; Sa Nglo Yilɛ 4:11) Klɔ sran’m be kwlaa be ti i liɛ. Afin, i yɛ ɔ yili be-ɔ. (Jue Mun 100:3) Sanngɛ, kɛ ɔ fɛ i laa lele andɛ’n Ɲanmiɛn kpa klɔ sran’m be nun wie mun kɛ be yo i sran.

2. ?Wan mun yɛ Ɲanmiɛn fa be yoli i sran-ɔn?

2 Jue Mun 135 kle kɛ Zoova fali Izraɛlifuɛ nga be su i nanwlɛ su’n kɛ “be yo i bɔbɔ i liɛ.” (Jue Mun 135: 4) Asa ekun’n, Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Oze seli kɛ Zoova fá sran wie mɔ be timan Izraɛlifuɛ’n yó i sran. (Oze 2:25) Kɛ Ɲanmiɛn boli sran wie mɔ be timan Izraɛlifuɛ’n be kpalɛ bo naan cɛn wie lele be nin Klist be di famiɛn ɲanmiɛn su lɔ’n, yɛ ndɛ sɔ’n kpɛnnin su-ɔ. (Sa Nga Be Yoli’n 10:45; Rɔmfuɛ Mun 9:23-26) Sran sɔ mɔ Ɲanmiɛn’n fɛ i wawɛ’n  kpali be sieli be ngunmin’n, be ti “i liɛ mlɔnmlɔn.” Biblu’n flɛ be kɛ “Nyanmiɛn i nvle’n nun sran mun.” (1 Piɛr 2:9, 10) ?Yɛ Klistfuɛ nga be lafi su kɛ bé ɲán anannganman nguan asiɛ’n su’n be li? Zoova se kɛ be ti i ‘nvle nunfuɛ,’ nin i ‘sran kpa’ wie.—Ezai 65:22.

3. (1) ?Andɛ’n, wan mun yɛ Zoova fa be yoli i sran-ɔn? (2) ?Kosan benin yɛ é wá tɛ́ su like suanlɛ nga nun-ɔn?

3 Andɛ’n, be nga be lafi su kɛ bé kɔ́ ɲanmiɛn su’n, be nin be nga be lafi su kɛ bé ɲán nguan asiɛ’n su wa’n, be bo’n yo kun be su Zoova. (Lik 12:32; Zan 10:16) Kɛ e si kɛ Zoova fa e yoli i sran’n, i sɔ’n yo e fɛ dan. ?Sanngɛ wafa sɛ yɛ e kwla kle Zoova kɛ e si ye-ɔ? Like suanlɛ nga nun’n, é wá tɛ́ kosan sɔ’n su.

E FALI E WUN MANNIN ZOOVA

4. (1) ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle Zoova kɛ e si ye-ɔ? (2) ?Ngue yɛ Zezi yoli-ɔ?

4 Like kun mɔ e kwla yo e kle kɛ e si ye’n, yɛle kɛ maan e fa e wun man Zoova naan be yo e batɛmun. I liɛ’n, sran ngba sí kɛ e ti Zoova liɛ naan e kunndɛ kɛ é nánti i mmla’m be su. (Ebre Mun 12:9) I sɔ wie yɛ Zezi yoli-ɔ. Izraɛlifuɛ’m be kwlakwla be ti Zoova liɛ. Zezi ti Izraɛlifuɛ wie. Sanngɛ, ɔ fɛ i wun mannin Zoova, yɛ be yoli i batɛmun. Sɛ é kwlá sé’n, ɔ seli Zoova kɛ: “Min Nyanmiɛn, min waan ń yó ɔ klun sa.”—Jue Mun 40:8, 9.

5, 6. (1) ?Kɛ be yoli Zezi i batɛmun’n, ndɛ benin yɛ Zoova kannin-ɔn? (2) ?Kɛ e fa e wun man Zoova’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n yo i-ɔ? An fa sunnzun ase kun yiyi nun.

5 ?Kɛ be yoli Zezi i batɛmun’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n yoli Zoova-ɔ? Biblu’n se kɛ: “Kɛ [Zan] ɔ yoli Jésus batɛm b’ɔ fin nzue’n nun fiteli cɛ’n, kpɛkuun nyanmiɛn su lɔ’n i su tikeli muaan, Jésus wunnin Nyanmiɛn Wawɛ’n, ɔ jra ba kɛ auble sa, ɔ wa trɛnnin i su. Kpɛkuun be tili sran kun nɛn nyanmiɛn su lɔ, ɔ seli kɛ: ‘Min anwlɛn su ba’n yɛ, i su yɛ m’an fa n wla kwlaa m’an gua-a.’” (Matie 3:16, 17) Kɛ be nin a yoman Zezi i batɛmun bɔbɔ’n, ɔ ti Zoova liɛ. Sanngɛ, kɛ Zoova wunnin kɛ Zezi kunndɛ kɛ ɔ́ tú i klun sú i kunngba cɛ’n, i sɔ’n yoli i fɛ dan. Kɛ e kusu e fa e wun man Zoova mɔ be yo e batɛmun’n, ɔ yo i fɛ dan. Ɔ maan, ɔ yra e su.—Jue Mun 149:4.

6 Like kwlakwla ti Zoova liɛ. ?Ɔ maan, ngue cɛ yɛ e kwla fa mɛn i-ɔ? Kɛ ɔ ko yo naan y’a wun i wlɛ’n, maan e fa sunnzun ase kun. Bian kun le flɛli nglanmannglanman kpa i awlo’n nun. Cɛn kun’n, i wa bla kan’n ko tili flɛli sɔ’n kun fa mɛnnin i. Kannzɛ bɔbɔ bian’n i liɛ yɛle flɛli mun’n, sanngɛ ɔ yoli i fɛ dan. Afin, ɔ wunnin i wlɛ kɛ i wa’n klo i. Ɔ bu flɛli sɔ mɔ i wa’n tili’n, i like dan tra flɛli onga nga be o i awlo’n nun’n. I wafa kunngba’n, kɛ e fa e wun man Zoova’n, ɔ yo i fɛ dan.—Ezipt Lɔ Tulɛ 34:14.

7. ?Wafa sɛ yɛ Zoova bu be nga be tu be klun be su i’n mun-ɔn? An fa ndɛ nga Malasi kannin’n tɛ su.

7 An kanngan Malasi 3:16 nun. ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e fa e wun e man Zoova naan be yo e batɛmun-ɔn? Kɛ bé wú e bɔbɔ’n, e ti Zoova liɛ. Afin, i yɛ ɔ yili e-ɔ. Sanngɛ, kɛ e fa e wun mɛn i kɛ ɔ sie e’n, i fɛ ng’ɔ yo i’n be flɛman. (Nyanndra Mun 23:15) Zoova si be nga be tu be klun be su i’n. Biblu’n se kɛ ɔ klɛ “be dunman” sie.

8, 9. ?Ngue yɛ Zoova kunndɛ kɛ be ng’ɔ klɛ be dunman nguan fluwa’n nun’n, be yo-ɔ?

 8 Sɛ e kunndɛ kɛ Zoova klɛ e dunman wie’n, ɔ fata kɛ e yo like kun. Malasi seli kɛ, maan e ɲin yi Zoova. Sɛ e su like uflɛ’n, Zoova yí e dunman’n i fluwa’n nun.—Ezipt Lɔ Tulɛ 32:33; Jue Mun 69:29.

Ɔ fata kɛ cɛn kwlakwla’n, e kle kɛ e ɲin yi Zoova.

9 I sɔ’n ti, sɛ e ta Zoova i nda kɛ é yó i klun sa’n, naan be yo e batɛmun’n, nán e bu i kɛ y’a fite nun. Kɛ be ko yo e batɛmun’n, ɔ fata kɛ e su Zoova tititi. Ɔ fata kɛ cɛn kwlakwla’n, e kle kɛ e ɲin yi i.—1 Piɛr 4:1, 2.

E KPALO NINNGE NGA MƐN’N NUNFUƐ’M BE KONVI SƆ BE’N

10. ?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ fata kɛ be wun i sran ng’ɔ su Ɲanmiɛn nin sran ng’ɔ sumɛn i’n, be afiɛn-ɔn?

10 Like suanlɛ ng’ɔ sinnin lɛ nun’n, e wunnin kɛ Kaɛn nin Salomɔn nin Izraɛlifuɛ’m be seli be wun kɛ be su Zoova. Sanngɛ be nin i b’a nantiman klanman. Sran sɔ’m be su ndɛ’n kle e kɛ nán e kɛn i e nuan bui su kɛ e su Zoova. Ɔ fata kɛ e kpɔ sa tɛ’n, yɛ e klo sa ng’ɔ ti kpa’n. (Rɔmfuɛ Mun 12:9) Biblu’n se kɛ bé wún “ngbaciɛ ng’ɔ o sran kpa nin sran ng’ɔ bu-man Nyanmiɛn nin i nuan ndɛ’n be like fi’n be afiɛn’n, ɔ nin ngbaciɛ ng’ɔ o sran ng’ɔ su Nyanmiɛn nin sran ng’ɔ su-man Nyanmiɛn’n be afiɛn’n.”—Malasi 3:18.

11. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ sran ngba wun kɛ Zoova kunngba cɛ yɛ e su i-ɔ?

11 Zoova fa e yoli i sran. I sɔ’n yo e fɛ dan. I sɔ’n ti, ɔ fata kɛ sran ngba wun kɛ e ti Zoova liɛ. (Matie 5:16; 1 Timote 4:15) I lɛ nun’n, ɔ fata kɛ e tinuntinun e usa e wun kɛ: ‘?Min wiengu’m be wun kɛ e nin Zoova e nanti klanman? ?Kɛ ɔ yo naan n kan kle sran mun kɛ n ti Zoova i Lalofuɛ’n, ɔ yo min ɲannzuɛn?’ Sɛ Zoova wun kɛ e sisi e bo naan y’a kan kle sran mun kɛ e ti i liɛ’n, ɔ su yomɛn i fɛ.—Jue Mun 119:46; An kanngan Mark 8:38 nun.

?Ninnge nga a yo be’n, be kle weiin kɛ a ti Zoova i Lalofuɛ? (An nian ndɛ kpɔlɛ 12, 13 nun.)

12, 13. ?Ngue yɛ aniaan wie’m be yo mɔ i ti’n, sran’m be wunmɛn i wlɛ kɛ be ti Zoova i Lalofuɛ-ɔ?

12 “Mɛn nunfuɛ’m be akunndan’n” yɛ aniaan wie’m be bu-ɔ. I sɔ’n ti, e wunman kɛ ngbaciɛ o be nin be nga be suman Zoova’n be afiɛn. (1 Korɛntfuɛ Mun 2:12) Like nga mɛn nunfuɛ’m be konvi sɔ i’n, yɛ ɔ ti be cinnjin-ɔn. (Efɛzfuɛ Mun 2:3) I wie yɛle wafa nga be wlawla be wun’n. Tralɛ nga be wla’n, ɔ mian be fii, yɛ ɔ fa be wunnɛn’n kle. Kɛ bé kɔ́ e aɲia’m be bo bɔbɔ’n, be wlɛ i sɔ tralɛ mun. Wie liɛ bɔbɔ’n, tre nga be yo’n, annzɛ wafa nga be yi be ti’n, ɔ yo sro. (1 Timote 2:9, 10) Ɔ maan, kɛ sran’m be wun be’n, be kwlá siman kɛ be ti Zoova i Lalofuɛ wie.—Zak 4:4.

13 Zoova i Lalofuɛ wie’m be yo sa wie mun ekun mɔ i ti’n, e wunman kɛ ngbaciɛ o be nin mɛn nunfuɛ’m be afiɛn-ɔn. Yɛle kɛ, kɛ bé yíyí be ɲin su’n, able nga  be si’n ɔ nin ninnge wie mɔ be yo be’n, be nin Klistfuɛ fataman. Wie’m be fa be foto’m be sie i ɛntɛnɛti su, kpɛkun ndɛ nga be klɛ be sie su’n, ɔ kle kɛ mɛn nunfuɛ’m be akunndan’n yɛ be bu-ɔ. Atrɛkpa’n, be nin a yoman sa tɛ dan naan se kɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m bé tú be fɔ kekle kpa. Sanngɛ, be ayeliɛ tɛ’n kwla saci aniaan nga be kplin be ɲin naan ngbaciɛ w’a tran be nin mɛn nunfuɛ’m be afiɛn’n.—An kanngan 1 Piɛr 2:11, 12 nun.

Nán e nian be nga be kleman weiin kɛ be ti Zoova liɛ’n, be ayeliɛ’n su.

14. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo naan e nin Zoova e afiɛn w’a saciman-ɔn?

14 Sɛ y’a nianman e wun kpa’n, “ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n nin ninnge nga sran’m be klo be nianlɛ’n, ɔ nin klɔ sran’m be sa nun ninnge mɔ be fa tu be wun’n,” bé yó e cinnjin dan. (1 Zan 2:16, NW) E ti Zoova liɛ. I sɔ’n ti, nán maan e yo kɛ Satan i mɛn’n nunfuɛ’m be sa. Sanngɛ, maan e “kpalo ninnge nga Ɲanmiɛn kloman be’n, ɔ nin ninnge nga mɛn’n nunfuɛ’m be konvi sɔ be’n, naan e yo akunndanfuɛ, e yo sa kpa, e fa e wun man Ɲanmiɛn mɛn nga nun.” (Tit 2:12, NW) Sɛ ɔ wie e ijɔlɛ nun o, annzɛ like dilɛ nun o, annzɛ nzan nɔnlɛ nun o, annzɛ tralɛ wlalɛ’n nun o, annzɛ junman dilɛ’n nun o, maan sran kwlaa wun i wlɛ weiin kɛ e ti Zoova liɛ.—An kanngan 1 Korɛntfuɛ Mun 10:31, 32 nun.

‘E KLO E WUN’ TANKAAN KPA

15. ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e klo e niaan mun, yɛ e yo be ye-ɔ?

15 E niaan’m be ti Zoova liɛ wie. Sɛ e wla kpɛn i sɔ’n su’n, é kló be, yɛ é yó be ye titi. (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:15) I sɔ’n  ti cinnjin. Afin Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Sɛ an klo amun wiengu’n, i sɔ’n nun yɛ sran’m be kwlaa bé sí kɛ an ti n sɔnnzɔnfuɛ-ɔ.”—Zan 13:35.

16. ?Wafa sɛ yɛ Moizi Mmla’n kle kɛ Zoova klo i sufuɛ mun-ɔn?

16 Ndɛ kun m’ɔ o Moizi Mmla’n nun’n, ɔ kwla uka e naan y’a wun wafa ng’ɔ fata kɛ e nin e niaan mun e tran’n, i wlɛ. Yɛle kɛ, Zoova i sua’n nun ninnge wie’m be o lɛ’n, be ti i sulɛ liɛ. Mmla’n kle weiin kɛ ɔ fataman kɛ Levifuɛ’m be yo ninnge sɔ’m be finfin. Sɛ sran kun w’a nantiman mmla sɔ’n su’n, ɔ fata kɛ be kun i. (Kalɛ 1:50, 51) I sɔ’n kle kɛ Zoova kunndɛ kɛ sran’m be wun i wlɛ kɛ ninnge nga be fa su i’n, be ti i cinnjin. ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, sran nga be fali be wun mɛnnin i, mɔ be nin i nanti klanman’n be li? Zoova kunndɛ kɛ e nin be tran klanman. Afin ɔ seli kɛ: “Sran ng’ɔ kan amun’n, wuun w’a fɛ i sa w’a wɔ min nyin su.”—Zakari 2:12.

Sɛ e sɔ e niaan’m be nun klanman, e yo be ye, yɛ e yaci sa nga be yo e’n e cɛ be’n, Zoova sie i nzɔliɛ.

17. ?Ngue yɛ Zoova fɛ i ɲin sie su-ɔ?

17 Malasi kleli kɛ Zoova fɛ i ɲin sie i wafa nga i sufuɛ’m be tran’n su. (Malasi 3:16) Zoova “si be nga be ti i liɛ’n.” (2 Timote 2:19) Ndɛ kwlaa nga e kan’n nin like kwlaa nga e yo’n, ɔ fɛ i ɲin sie su. (Ebre Mun 4:13) Sɛ e nin e niaan mun e tranman klanman’n, Zoova sie i nzɔliɛ. Sɛ kusu e sɔ be nun klanman, e yo be ye, yɛ e yaci sa nga be yo e’n e cɛ be’n, ɔ sie i nzɔliɛ wie.—Ebre Mun 13:16; 1 Piɛr 4:8, 9.

ZOOVA “YI-MƐN I SRAN’M BE BLO LE”

18. ?Kɛ mɔ Zoova fa e yoli i sran’n ti’n, wafa sɛ yɛ e kwla lɛ i ase-ɔ?

18 Kɛ mɔ Zoova fa e yoli i sran’n ti’n,  e kunndɛ kɛ é lɛ́ i ase. Yɛ like cinnjin kpafuɛ nga e kwla yo’n, yɛle kɛ maan e fa e wun e mɛn i. Kannzɛ bɔbɔ e tran “blɛ nga nun sran tɛtɛ mɔ be yoman sa i nuan su’n be afiɛn’n,” sanngɛ e kwla yo naan “fiɛn kaan sa w’a tranman e wun.’ Ɔ maan ‘be su kwlá saciman e dunman.’ Asa ekun’n, e kwla kpaja kɛ “kannin sa mɛn nga nun.” (Filipfuɛ Mun 2:15, NW) I sɔ’n ti, maan e kpalo ninnge kwlaa nga Zoova kpɔ be’n. (Zak 4:7) Maan e klo e niaan mun, yɛ e bu be sran. Afin, Zoova fa be yoli i sran wie.—Rɔmfuɛ Mun 12:10.

19. ?Ngue yɛ Zoova yo man be nga be ti i liɛ mun-ɔn?

19 Biblu’n se kɛ: “Anannganman yi-mɛn i sran’m be blo le.” (Jue Mun 94:14) Ɔ ti kɛ nda yɛ Zoova w’a ta e sa. Ɔ maan, i kwlaa yoli o, Zoova su yiman e ase le. Sɛ e wu bɔbɔ’n, i wla su fiman e su. (Rɔmfuɛ Mun 8:38, 39) Biblu’n se kɛ: “Sɛ e o nguan nun’n, Zoova dunman nun yɛ e o nguan nun-ɔn. Yɛ sɛ e wu’n, e wu Zoova dunman nun. Ɔ maan sɛ e o nguan nun-o, sɛ é wú-o, e ti Zoova liɛ.” (Rɔmfuɛ Mun 14:8) E ɲin o blɛ mɔ Zoova wá cɛ́n i janvuɛ nga be wuli’n i sin. (Matie 22:32) Kɛ é sé yɛ bɔbɔ’n, e Si Ɲanmiɛn man e ninnge kpakpa wie mun. I sɔ’n yo e fɛ dan. Biblu’n se kɛ: “Be nga Anannganman ti be Nyanmiɛn’n, be liɛ su ti ye! Sran nga Anannganman ko fa be kɛ ɔ́ fá be yó i liɛ’n, be liɛ su ti ye!”—Jue Mun 33:12.