Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Like nga á yó naan Biblu’n nun like suanlɛ’n w’a yo ɔ fɛ, naan w’a ɲan su ye’n

Like nga á yó naan Biblu’n nun like suanlɛ’n w’a yo ɔ fɛ, naan w’a ɲan su ye’n

ZOZIE yɛ be sieli i kɛ ɔ dun Izraɛlifuɛ’m be ɲrun naan ɔ fa be wlu mɛn nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ fá mán be’n nun-ɔn. I sɔ’n timan pɔpɔ. I sɔ’n ti, Zoova wlɛli i fanngan. Ɔ seli i kɛ: “Jran kekle, ?A tili? Yo yakpafuɛ.” Ɔ seli i ekun kɛ sɛ ɔ kanngan Mmla’n nun naan ɔ nanti su’n, ɔ́ yó ngwlɛlɛfuɛ. Yɛ ajalɛ ng’ɔ́ fá be’n, be bo’n gúa kpa.—Zozie 1:7, 8.

Blɛ nga e o nun yɛ’n ti kekle. (2 Timote 3:1) Sɛ ɔ waan ɔ liɛ’n yo ye kɛ Zozie liɛ’n sa’n, ɔ fata kɛ a nanti afɔtuɛ nga Zoova mɛnnin i’n su wie. Yɛle kɛ, kanngan Biblu’n nun titi. Kpɛkun, jran Biblu’n nun ndɛ’n su naan w’a fa ajalɛ.

Nanwlɛ, Biblu’n nun like suanlɛ’n ti cinnjin kpa. Sanngɛ atrɛkpa’n, e nun wie’m be siman wafa nga be suan Biblu’n nun like’n, annzɛ wafa nga bé yó naan i nun like suanlɛ’n w’a yo be fɛ’n. Afɔtuɛ wie’m be o ndɛ akpasua nga be flɛ i kɛ “ Nanti afɔtuɛ nga’m be su” i nun. Sɛ a kanngan nun’n, á wún ajalɛ wie mɔ a kwla fa naan kɛ á súan Biblu’n nun like’n w’a ɲan su ye’n. Asa ekun’n, á wún like ng’ɔ fata kɛ a yo naan Biblu’n nun like suanlɛ’n w’a yo wɔ fɛ kpa w’a tra laa’n.

Jue tofuɛ’n seli kɛ: ‘Fa min sin atin nga ɔ mmla’n kle’n su, afin n klo i ngboko.’ (Jue Mun 119:35) Ɔ kusu, a kwla klo Ɲanmiɛn Ndɛ’n i nun like suanlɛ wie. Sɛ a suan Biblu’n nun like titi’n, á wún kɛ i nun ndɛ’m be ti kpa dan.

Ɔ ti su kɛ a dunman nvle wie i ɲrun kɛ Zozie fa yoli’n sa. Sanngɛ, ɔ le sa nga be o ɔ su-ɔ. I sɔ’n ti, nian Zozie i ajalɛ’n su. Yɛle kɛ, suan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun like, yɛ fa su. Sɛ a yo sɔ’n, á fá ajalɛ kpa, yɛ ɔ liɛ’n yó ye.