Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Kɛ amun ɲin yi amun si nin amun nin’n, ɔ ti kɛ amun su tua kalɛ kun mɔ amun fali’n sa. Ɔ maan, bé láfi amun su.

 GBANFLƐN NIN TALUA’M BE LIƐ

10: An yo nanwlɛfuɛ

10: An yo nanwlɛfuɛ

?I BO’N YƐLE BENIN?

Be nga be ti nanwlɛfuɛ’n, be nanti mmla’m be su. Sɛ be se kɛ bé yó like kun’n, be yo. Yɛ be buaman ato. I sɔ’n ti, be si nin be nin mun, nin be janvuɛ mun, ɔ nin be junman su kpɛn’m be lafi be su.

?NGUE TI YƐ I SƆ’N TI CINNJIN-ƆN?

Sɛ amun si nin amun nin’m be wun kɛ be kwla lafi amun su’n, bé mán amun atin kɛ amun yo ninnge wie mun.

“Sɛ amun si nin amun nin be wo amun wun lɛ annzɛ be nunman amun wun lɛ o, maan amun kle kɛ amun fa ngwlɛlɛ be nanti. I liɛ’n, bé láfi amun su.”​—Sarai.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Maan an bu sran wafa nga amun ti sakpa’n i akunndan titi.”​—2 Korɛntfuɛ Mun 13:5, NW.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N

Sɛ a kunndɛ kɛ sran’m be lafi ɔ su tra laa’n, annzɛ sɛ a wun kɛ be lafiman ɔ su’n, nian afɔtuɛ nga’m be su.

Di nanwlɛ. Sɛ a bua ato’n, sran’m be su lafiman ɔ su kun. Sanngɛ sɛ a di nanwlɛ, naan a fiaman sa tɛ nga a yo’n su’n, bé láfi ɔ su.

“Kɛ y’a yoman sa tɛ fi’n, nanwlɛ dilɛ’n timan kekle. Sanngɛ kɛ e yo sa tɛ bɔbɔ’n, sɛ sran’m be wun kɛ e di i nanwlɛ’n, bé láfi e su trá laa’n.”​—Kaimanin.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sa’n kwlaa nun e klo kɛ é yó sa ng’ɔ ti kpa’n.”​—Ebre Mun 13:18.

Yo sran mɔ be kwla lafi i su-ɔ. Etazinin lɔ’n, sɛ be fa susute 100, be nun 78 be seli kɛ, ‘like cinnjin nsan nga be sie i nzɔliɛ ka naan b’a kplin su kɛ sran kun di junman be sa nun’n, be nun kun yɛle kɛ maan ɔ yo sran mɔ be kwla lafi i su-ɔ.’ Sɛ dɔ nga su’n be kwla lafi ɔ su’n, kɛ á wá yó kaklaka’n, á ɲán su ye.

“Kɛ min si nin min nin be ijɔman min su ka naan m’an di awlo’n nun junman’n, be wun kɛ be kwla lafi min su.”​—Sara.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “N si kɛ [...] like nga n se wɔ kɛ a yo’n, á yó trá su.”​—Filemɔn 21.

Tra ɔ awlɛn. Kɛ gbanflɛn annzɛ talua kun su ɲin’n, sran’m be sie i nzɔliɛ ndɛndɛ. Sanngɛ, kɛ ɔ́ yó naan sran’m b’a sie i nzɔliɛ kɛ ɔ su yo sran naan be kwla lafi i su’n, i sɔ’n kwla fa blɛ. I sɔ’n ti, ɔ fata kɛ a tra ɔ awlɛn minndɛ.

“Nán cɛn kunngba yɛ amun si nin amun nin nin sran onga’m bé ká lɛ bé láfi amun su-ɔ. Sanngɛ, sɛ titi amun fa ngwlɛlɛ be nanti’n, kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, bé láfi amun su.”​—Blandɔnun.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Amun tra amun awlɛn.”​—Kolɔsfuɛ Mun 3:12, NW.

Society for Human Resource Management, 2016.