Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Kɛ an yaci sa cɛ’n, ɔ ti kɛ sin mɔ amun su nuɛn i’n sa.

 YASUA NIN I YI BE LIɛ

4: An yaci sa cɛ

4: An yaci sa cɛ

?I BO’N YƐLE BENIN?

Kɛ be se kɛ be yaci sa cɛ’n, yɛle kɛ be faman sa sɔ’n be sieman be klun. Sanngɛ i sɔ’n kleman kɛ sa nga be yoli e’n, w’a yoman e ya.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sa nga amun wiengu yo bɔ an wun i’n, maan ɔ sɔn amun nun, sɛ sran kun yo i wiengu sa’n, maan ɔ yaci cɛ i.”​—Kolɔsfuɛ Mun 3:13.

“Kɛ a klo sran kun’n, a faman ɔ ɲin siemɛn i fɔnlɛ’m be su. Sanngɛ, sa kpa ng’ɔ miɛn i ɲin yo’n, yɛ a fa ɔ ɲin sie su-ɔ.”​—Aarɔn.

?NGUE TI YƐ I SƆ’N TI CINNJIN-ƆN?

Sɛ amun fa sa sie amun klun’n, ɔ kwla man amun tukpacɛ. Yɛ amun wla su guaman ase. I sɔ’n kwla yo maan amun aja’n saci.

“Cɛn kun’n, min wun’n yoli sa wie m’ɔ yoli min ya kpa-ɔ. I sin’n, ɔ wa kpatali min. Kɛ ɔ yo naan n yaci n cɛ i’n, w’a yoman pɔpɔ. Sanngɛ i sin’n, ɲannzuɛn wa kunnin min. Afin, n sisili min bo naan m’an yaci m’an cɛ i. Min ayeliɛ sɔ’n ti’n, blɛ kun nun’n, e afiɛn w’a sɛman kpa.”​—Zulia.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N

AMUN BU KOSAN NGA’M BE AKUNNDAN

Cɛn nga amun yi’n annzɛ amun wun’n yo sa wie, annzɛ ɔ kan ndɛ wie m’ɔ yo amun ya’n, amun usa amun wun kɛ:

  • ‘?N ti sran m’ɔ fa ya ndɛndɛ ti-ɔ?’

  • ‘?Ɔ ti cinnjin kɛ ɔ kpata min naan m’an yaci m’an cɛ i? ?Yɛ sɛ n blu su nin?’

AMUN KOKO NDƐ NGA’M BE SU YALƐ

  • ?Kɛ amun wiengu kun’n yo amun sa’n, ɔ cɛ naan amun a yaci b’a cɛ i?

  • ?Ngue yɛ amun kwla yo naan amun a yaci sa nga amun wiengu kun’n yo’n, b’a cɛ i ndɛndɛ-ɔ?

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N

  • Kɛ amun yi’n annzɛ amun wun’n yo sa wie m’ɔ yo amun ya’n, nán amun bu i wun akunndan tɛ.

  • Kɛ ɔ ko yo naan amun a blu sa ng’ɔ yoli’n su’n, maan amun wla kpɛn su kɛ “e kwlaa e fɔn sa sunman nun.”​—Zak 3:2.

“Sɛ e sran nɲɔn’n ti yɛ ndɛ tɔli’n, e yaci e cɛ e wiengu ndɛndɛ. Sanngɛ, sɛ e nun kun ti yɛ ndɛ tɔli’n, kɛ ɔ yo naan y’a yaci y’a cɛ’n, ɔ ti kekle. I lɛ nun’n, ɔ fata kɛ e yo wun ase kanfuɛ. I liɛ’n sɛ ɔ kpata e’n, é yáci é cɛ́.”​—Kinbɛɛli.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “An siesie ndɛ sɔ’n wɛtɛɛ su ndɛndɛ.”​—Matie 5:25.

Sɛ amun fa sa sie amun klun’n, ɔ kwla man amun tukpacɛ. Yɛ amun wla su guaman ase. I sɔ’n kwla yo maan amun aja’n saci.