Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Kɛ amun kle amun wa’n i sa kpa yolɛ’n, ɔ ti kɛ amun su kle i atin ng’ɔ fata kɛ ɔ fa’n sa.

 SIƐ NIN NIƐN’M BE LIƐ

7: An kle be sa kpa

7: An kle be sa kpa

?I BO’N YƐLE BENIN?

Nzuɛn wie’m be o lɛ mɔ amun mian amun ɲin be fa be-ɔ. Atrɛkpa’n, amun mian amun ɲin di nanwlɛ sa kwlaa nun. Ɔ maan, amun kunndɛ kɛ amún úka amun mma mun naan be yo sɔ wie.

Annzɛ kusu’n amun kunndɛ kɛ be wun i wlɛ kɛ be klun mɔ be tu di junman’n, ɔ nin sa nuan su yolɛ’n, nin be wiengu sran bulɛ’n be ti cinnjin. Kɛ ba’m be te yo kaan’n, yɛ ɔ fata kɛ be kle be i sɔ yolɛ-ɔ.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Atin b’ɔ ti klanman bɔ bakan’n ko fa su’n, kle i i bakan nun. I liɛ’n, kɛ ɔ́ fá yó kpɛnngbɛn’n, ɔ su yaci ko fa-man uflɛ.”​—Nyanndra Mun 22:6.

?NGUE TI YƐ Ɔ TI CINNJIN-ƆN?

Ajulisu mannzin mɔ b’a sɔn’n ti’n, amun kle be sa kpa yolɛ. Be flɛ niɛn kun kɛ Karɛnin. Ɔ seli kɛ: “Ba’m be kwla fa ninnge tɛtɛ wie mun sie be pɔɔtablu’n annzɛ be tablɛti’n be nun. Kɛ be ti e wun koko lɛ bɔbɔ’n, be kwla niɛn i sɔ ninnge mun.”

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: ‘Be nga b’a yo sran’n be kunndɛ sa ng’ɔ ti kpa’n nin tɛ’n be ngbaciɛ lele be si i kpa.’​—Ebre Mun 5:14.

Ɔ ti cinnjin kɛ be wiengu’m be ndɛ lo be. Andɛ sran’m be buman be wiengu akunndan. Ajulisu mannzin mun yɛ ɔ ti be cinnjin-ɔn. I sɔ’n ti, amun kle be kɛ maan be yo aɲinyiɛfuɛ. Yɛ be yo sran kwla.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Like nga an klo kɛ sran yo man amun’n, an yo i wunsu man be.”​—Lik 6:31.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N

An kan mmla nga amun di su’n, i ndɛ kle be. Sran’m be sieli i nzɔliɛ kɛ, kɛ be kle gbanflɛn nin talua mun kɛ bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n ti tɛ’n, be kwla fa ajalɛ kɛ be yomɛn i sɔ sa’n wie.

AMUN YO NGA NIAN: Amun bo sa kun m’ɔ juli’n, i su kle amun wa’n naan amun koko su yalɛ. Wienun-ɔn, be su kan sran wie mɔ be kunnin i’n i ndɛ televiziɔn’n nun. Amun kwla usɛ i kɛ: ‘Wafa nga sran wie’m be kpɔ be wiengu mɔ be yo be tɛ’n, ɔ yo sro. ?Kɛ a niɛn sa’n, ngue ti yɛ be yo sɔ-ɔ?’

“Sɛ ba’m be siman sa ng’ɔ ti kpa’n nin sa ng’ɔ ti tɛ’n, be su kwlá faman ajalɛ ng’ɔ ti kpa’n.”​—Brandɔnun.

An kle be kɛ maan be wiengu ndɛ lo be. Ba kanngan mun bɔbɔ’n, be kwla suan aɲinyiɛ nin sran i kwla yolɛ. Fluwa kun seli kɛ: “Sɛ ba’m be awlofuɛ mun, nin be wiengu suklu ba mun, ɔ nin be mantanfuɛ’m be ndɛ lo be’n, kɛ bé yó like’n, be su buman be ngunmin be wun akunndan. Sanngɛ, bé yó be wiengu’m be ye.”

AMUN YO NGA NIAN: Awlo lɔ’n, amun man ba’m be junman wie mɔ be kwla di mɔ be wiengu’m be kwla ɲan su ye’n.

“Sɛ dɔ nga su e kle ba mun awlo nun junman dilɛ’n, kɛ be ngunmin bé wá trán’n, i sɔ yolɛ su yoman kekle be sa nun.”​—Tara.