Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Sɛ a mian ɔ ɲin’n, á kwlá yó like nga a sunnzun kɛ á yó’n.

 GBANFLƐN NIN TALUA’M BE LIƐ

12: An fa like sie amun ɲrun yo

12: An fa like sie amun ɲrun yo

?I BO’N YƐLE BENIN?

Sɛ amun fa ninnge wie mun sie amun ɲrun kɛ amún yó be’n, ɔ fata kɛ amun fa ajalɛ wie mun, yɛ amun mian amun ɲin yo ninnge sɔ mun.

Amun kwla fa ninnge wie mun sie amun ɲrun kɛ amún yó be ainman annzɛ ainman sin, annzɛ lemɔcuɛ nga bé bá lɔ’n be nun. Annzɛ amun kwla sunnzun kɛ amún yó ninnge wie mun anglo annzɛ afuɛ nga bé bá lɔ’n be nun. Ninnge nga amun kwlá yoman be icra’n, amun kwla fa be wun ajalɛ kanngan naan amun a kwla yo be.

?NGUE TI YƐ I SƆ’N TI CINNJIN-ƆN?

Kɛ e fa ninnge wie mun e sie e ɲrun mɔ e yo be’n, e lafi e wun su, e nin e janvuɛ mun e afiɛn mantan, kpɛkun e klun jɔ tra laa’n.

Amún láfi amun wun su: Kɛ amun yo ninnge kanngan nga amun sunnzunnin kɛ amún yó’n, i sɔ’n wla amun fanngan. Ɔ maan, amun kwla fa ninnge wie mɔ be yolɛ’n ti kekle’n, be sie amun ɲrun kɛ bé yó. Asa ekun’n, amun lafi su kɛ amun kwla jran sa nga be tɔ amun su cɛn kwlakwla’n be ɲrun kekle.

Amun nin amun janvuɛ mun amun afiɛn mántan: Be nga be si like trele kun nga bé waan bé yó’n, mɔ be mian be ɲin be yo like sɔ’n, sran’m be fa be wun mantan be. Ɔ maan, sɛ amun nin be nga be sunnzun kɛ bé yó like nga amun waan amún yó’n wie’n be san nun’n, amun afiɛn’n mántan kpa.

Amun klun jɔ́: Kɛ amun wun kɛ amun kwla yoli like nga amun sunnzunnin kɛ amún yó’n, amun klun jɔ.

‘Titi’n, n fa ninnge wie mun n sie min ɲrun kɛ ń yó be. N klo i sɔ yolɛ kpa. Afin, i sɔ’n yo maan min ɲrun yoman min koun. Kpɛkun, n fa min ɲin sie i ninnge trele wie’m be su. Kɛ n ko yo ninnge sɔ mun’n, i su aklunjuɛ nga n di’n, be kanman.’​—Klistɔfu.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sɛ sran kun waan ɔ́ nían aunngban’n i fitalɛ’n ti’n, ɔ su lua-man like. Sɛ sran kun waan ɔ́ nían nzue’n i mlanlɛ’n ti’n, ɔ su kpɛ-mɛn i fie’n su ble’n.”​—Akunndanfuɛ’n 11:4.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N

Afɔtuɛ nga’m be kwla uka amun naan amun a kwla yo ninnge nga an sunnzun kɛ amún yó’n.

Klɛ ninnge nga a sunnzun kɛ á yó’n. Klɛ like klikli nga a kunndɛ kɛ á yó’n, ɔ nin i nɲɔn su’n, ɔ nin i sin liɛ mun.

Siesie ɔ wun. Kɛ a kunndɛ kɛ á yó like kun’n:

  • Sie blɛ nga i nun yɛ a kunndɛ kɛ á yó’n.

  • Bu ninnge ng’ɔ fata kɛ a yo be naan i sɔ’n w’a yo ye’n be akunndan.

  • Bu ninnge nga be kwla tanndan ɔ ɲrun’n, ɔ nin wafa nga a kwla jran be ɲrun kekle’n be akunndan.

Fɛ i wun ajalɛ. Nán minndɛ kɛ ninnge kwlaa be ti yia naan w’a bo i bo. Usa ɔ wun kɛ: ‘?Like klikli ng’ɔ fata kɛ n yo’n yɛle benin? Kpɛkun, yo like sɔ’n. Ninnge nga a kwla yoli be mɔ be kle kɛ a su kɔ ɔ ɲrun’n, klɛ be sie.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sran ng’ɔ́ yó like-ɔ ɔ sunnzun i klun naan w’a yo’n, ɔ́ dí alaje.”​—Nyanndra Mun 21:5.