Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Sɛ amun fua kɛ amún trán likawlɛ’n, amun aja’n yó kɛ mmeli mɔ i blalɛ’n trɛ i ase’n sa.

 YASUA NIN I YI BE LIƐ

1: An fua kpa

1: An fua kpa

?I BO’N YƐLE BENIN?

Yasua nin bla nga be fuali kpa kɛ bé trán likawlɛ titi’n, be bumɛn i kɛ aja’n ti le nɲɔn kun like. Kannzɛ bɔbɔ ndɛ tɔ be afiɛn’n, be si kɛ be su titiman nun. I sɔ’n ti, be wla gua ase.

Yasua nin bla wie’m be o lɛ’n, be wiengu mun annzɛ be awlofuɛ’m be ti yɛ be te ja-ɔ. Sanngɛ, ɔ fata kɛ fualɛ nga yasua kun nin i yi be fuali kɛ bé trán titi’n, ɔ nin be wiengu klolɛ nin be wiengu sran bulɛ’n, yɛ ɔ yo naan be ka aja nun titi-ɔ.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Nán maan yasua kusu yrɛ i yi’n.”—​1 Korɛntfuɛ Mun 7:11.

“Kɛ yasua kun nin i yi be fua kɛ bé trán likawlɛ titi’n, be faman be wiengu kun’n i wun ya ndɛndɛ. Sanngɛ be yaci sa cɛ, yɛ be kpata be wiengu ndɛndɛ. Kɛ sa kekle wie ju’n, be seman kɛ be lemɛn i yowlɛ naan ɔ fata kɛ be yra.”—​Mika.

?NGUE TI YƐ I SƆ’N TI CINNJIN-ƆN?

Yasua nin bla nga b’a fuaman kɛ bé trán likawlɛ titi’n, kɛ ndɛ tɔ be afiɛn’n, be se be wun kɛ: ‘E sran nɲɔn’n e kwlá tranman likawlɛ.’ Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, like nga be ko yo naan b’a yra’n, yɛ be bu i akunndan-ɔn.

“Sran kpanngban be se be wun kɛ sɛ be ja sran kun naan be wun kɛ be afiɛn sɛman’n, be kwla yra. Yasua nin bla nga be bu i sɔ akunndan naan b’a ja’n, e kwla se kɛ be aja’n i bo’n w’a wlaman ase kpa. Afin, b’a fuaman kɛ bé ká likawlɛ titi.”—​Jenin.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N

AMUN BU KOSAN YƐ’M BE AKUNNDAN

?Kɛ ndɛnngan tɔ amun afiɛn’n, ...

  • amun se amun wun kɛ sɛ amun si sɔ’n, nn amun a jaman?

  • amun bu yasua annzɛ bla uflɛ mɔ amun kwla jɛ i’n i akunndan?

  • amun se amun wiengu kun’n kɛ amun jɛmɛn i kun, annzɛ amún kó kúnndɛ sran uflɛ m’ɔ klo amun’n?

Sɛ amun wun kɛ amun yo ninnge sɔ’m be nun kun bɔbɔ’n, amun fa ajalɛ ndɛndɛ. Yɛle kɛ, amun fua kpa kɛ amún trán likawlɛ titi.

AMUN KOKO NDƐ NGA’M BE SU YALƐ

  • ?Fualɛ nga e fuali laa kɛ é trán likawlɛ titi’n, w’a kan ase? ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, ngue ti-ɔ?

  • ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo naan y’a fua kpa kɛ é trán likawlɛ titi-ɔ?

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N

  • Cɛn kunngun’n, amun klɛ ndɛ wie fa kle amun wun’n annzɛ amun yi’n kɛ amun klo i.

  • Amun fa amun yi’n annzɛ amun wun’n i foto sie amun tabli’n su amun junman’n su lɔ.

  • Cɛn kwlakwla’n, sɛ amun o junman’n su lɔ annzɛ lika uflɛ o, maan amun flɛ amun yi’n annzɛ amun wun’n telefɔnun nun.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Like nga Nyanmiɛn kan be bo nun’n, nán maan sran fi ti be nun.”​—Matie 19:6.