Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

AN TINNGE! No. 2 2018 | Afɔtuɛ 12 mɔ be kwla yo awlobo’m be ye’n

Afɔtuɛ 12 mɔ be kwla yo awlobo’m be ye’n

Blɛ sunman’n, e si sa nga ti yɛ awlobo wie’m be nunfuɛ’m be afiɛn saci’n. ?Sanngɛ, ngue yɛ awlobo wie’m be yo naan b’a kwla tran fɛfɛ titi-ɔ?

  • Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 1990 lele afuɛ 2015 nun’n, be nga be le afuɛ 50 tra su mɔ be nin be yi annzɛ be wun be yrali’n, be tra laa liɛ’n kpɛ nɲɔn. Yɛ be nga be le afuɛ 65 tra su mɔ be nin be yi annzɛ be wun be yrali’n, be tra laa liɛ’n kpɛ nsan.

  • Siɛ nin niɛn’m be wunman like trele kun nga bé yó-ɔ. Afin, sran wie’m be se kɛ, kɛ bé tá be mma mun’n, ɔ fata kɛ be di be ba. Wie’m be kusu, be waan nán maan be yo sɔ kaan sa.

  • Gbanflɛn nin talua’m be suanman ninnge wie’m be yolɛ. Ɔ maan, kɛ be yo kaklaka’n i sɔ’n kle be yalɛ.

Sanngɛ, ...

  • Yasua kun nin i yi be kwla tran fɛfɛ titi.

  • Siɛ nin niɛn’m be kwla kle be mma’m be ngwlɛlɛ klolɛ su.

  • Gbanflɛn nin talua’m be kwla suan ninnge ng’ɔ fata kɛ be yo naan cɛn wie lele be liɛ w’a yo ye’n.

Fluwa An Tinnge! nga nun’n, bé wá klé e like 12 m’ɔ fata kɛ awlo kun nunfuɛ’m be yo naan b’a kwla di aklunjuɛ’n.

 

1: An fua kpa

Like nsan mɔ yasua kun nin i yi be kwla yo naan b’a kwla tran likawlɛ titi’n.

2: Amun bo yo kun

?A nin ɔ yi annzɛ ɔ yi’n be ti kɛ sran nɲɔn mɔ be tran sua kunngba nun ngbɛn sa?

3: An bu amun wiengu sran

Ndɛ nga sɛ amun kan’n annzɛ like nga sɛ amun yo’n ɔ́ klé kɛ amun ɲin yi amun wiengu’n.

4: An yaci sa cɛ

?Ngue yɛ ɔ kwla uka amun naan sɛ amun wun’n annzɛ amun yi’n yo amun sa’n, amun a yaci b’a cɛ i-ɔ?

5: An koko yalɛ

Like cinnjin nsan be kwla uka amun naan amun nin amun mma mun amun afiɛn’n w’a mantan.

6: An tu be fɔ

?Sɛ siɛ nin niɛn’m be tu be mma’m be fɔ’n, be su buman be wun sran kun?

7: An kle be sa kpa

?Ngue like yɛ ɔ fata kɛ amun fa kle amun mma mun-ɔn?

8: An kle be ajalɛ kpa

Sɛ amun kunndɛ kɛ amun mma’m be fa amun ndɛ’n su’n, ndɛ nga amun bɔbɔ amun kan’n, maan amun di su.

9: An si amun wun kpa

?Ngue yɛ gbanflɛn nin talua’m bé yó naan sran wie w’a lakaman be-ɔ?

10: An yo nanwlɛfuɛ

Kɛ amun nin nin amun si be wun kɛ be kwla lafi amun su’n, i sɔ’n kle kɛ amun su yo sran.

11: Nán an sro junman dilɛ

Sɛ amun sroman junman’n, amún ɲán like kwlaa nga amún yó’n i su ye.

12: An fa like sie amun ɲrun yo

Sɛ a fa like kun sie ɔ ɲrun yo’n, á láfi ɔ wun su, a nin ɔ janvuɛ mun amun afiɛn mántan, yɛ ɔ klun jɔ́.

Ndɛ wie mun ekun

Biblu’n nun ndɛ kwla uka amun naan amun nin amun yi nin amun mma’m b’a tran fɛfɛ.