SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Zuɛn 2018

Afuɛ 2018, Utu i le 6 lele Sɛptamblu i le 2 nun like nga é súan’n o fluwa nga nun.

“Nán mɛn nga nunfuɛ mun yɛ be sieli min famiɛn-ɔn”

Zezi w’a fɛmɛn i nuan w’a wlaman polikiti yofuɛ’m be ndɛ’n nun. ?Wafa sɛ yɛ e kwla niɛn i ayeliɛ’n su-ɔ?

Maan e kwlaa e bo yo kun kɛ Zoova nin Zezi be liɛ’n sa

?Ngue yɛ e kwla yo naan Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be bo w’a yo kun-ɔn?

Ɲanmiɛn mmla’n uka e naan e klun akunndan’n w’a yo kpa

Ɲanmiɛn mannin e klun akunndan. Sanngɛ maan e nian e wun su naan e klun akunndan’n w’a kle e atin kpa titi.

Maan e kpaja “kɛ kannin sa” naan sran’m be manman Zoova

Nán jasin fɛ’n i bolɛ ngunmin yɛ ɔ fata kɛ e bo-ɔ.

?Ngue yɛ é yó naan e wla w’a gua ase-ɔ?

Kɛ mɔ mɛn’n w’a yo kekle’n ti’n, ɔ fata kɛ e kplin e ɲin kpa naan e wla w’a gua ase. I lɛ nun’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n kwla uka e.

Sɛ ɔ ti kɛ ɔ kplinnin i ɲin’n nn Ɲanmiɛn i klun jɔli i wun

?Kɛ Ɲanmiɛn nian e’n, ngue su yɛ ɔ fɛ i ɲin sie-ɔ? Rɔbɔamun m’ɔ ti Zida famiɛn’n i su ndɛ’n kwla uka e naan y’a wun i wlɛ.