Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

2 Biblu’n uka e naan y’a wun sa nga be o e su’m be trawlɛ

2 Biblu’n uka e naan y’a wun sa nga be o e su’m be trawlɛ

Sa nga be tɔ e su’n, be nun wie’m be kwla di afuɛ kpanngban kpa. Wie liɛ’n, e kaman lɛ e siemɛn i nzɔliɛ. Kɛ é fá wún kɛ sa o e su’n, nn ɔ su kle e yalɛ dan. ?Biblu’n kwla uka e naan y’a wun i sɔ sa’m be trawlɛ? Maan e fa e ɲin e sie i sa wie’m be su e nian.

KƐ E KOKO DAN NGBOKO’N

Be flɛ talua kun kɛ Rozi. Ɔ seli kɛ: “Kɛ n bu sa wie’m be akunndan’n, n koko dan. Kusu nán kɛ i sɔ sa’m be ju sakpa-ɔ.” Biblu’n nun ndɛ mma nga be ukɛli i’n be nun kun yɛle Matie 6:34. Ɔ se kɛ: “Nán an koko ainman liɛ’n, afin ainman bɔbɔ yɛ ɔ́ kúnndɛ i wun like-ɔ. Cɛn ba kun nun afɛ’n ɔ ju cɛn sɔ’n nun.” Rozi seli kɛ ndɛ sɔ mɔ Zezi kannin’n, ɔ ukɛli i naan w’a yaci ainman liɛ’n, i ti kokolɛ. Ɔ kan guali su kɛ: “Kɛ é sé yɛ’n sa nga be o min su bɔbɔ’n be sɔnnin. ?Ngue ti yɛ n ko koko sa mɔ atrɛkpa’n, be su juman le’n be ti-ɔ?”

Be flɛ Talua kun kɛ Yasiminin. Ɔ koko dan wie. Ɔ seli kɛ: “Lemɔcuɛ kwlaa nun’n, n sun. Wie liɛ’n kɔnguɛ’n, n kwlá lafiman. Ngokɔɛ’n ti’n, n wunman min wun fɛ.” Biblu’n nun ndɛ mma ng’ɔ ukɛli i’n yɛle 1 Piɛr 5:7. Ɔ se kɛ: “An koko sa ng’ɔ o amun su’n i kwlaa kle [Ɲanmiɛn], afin i yɛ ɔ nian amun lika-a.” Yasiminin seli kɛ: “Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, n ma srɛli Zoova titi. Zoova kusu tɛli min srɛlɛ’n su. Ɔ yoli min kɛ b’a sike trɔ nɔnninnɔnnin wie min wati b’a jin sa. Min wla bo min wun cɛn kunngun. Sanngɛ siɛn’n, n si like ng’ɔ fata kɛ n yo naan min wla w’a gua ase’n.”

 KƐ E TI NVƐƐFUƐ’N

Talua kun mɔ be flɛ i kɛ Izabela’n seli kɛ: “N buli i kɛ nvɛɛ yolɛ’n o e osu. Afin, min si’n ti nvɛɛfuɛ. Ninnge nga be ti cinnjin bɔbɔ’n n yoman be, min ɲin su yiyilɛ annzɛ televiziɔn nianlɛ ti. I sɔ’n timan kpa. Afin, ɔ yo maan n klun titi min. Kpɛkun, n diman junman kpa.” Biblu’n nun ndɛ mma ng’ɔ ukɛli i’n yɛle 2 Timote 2:15. Ɔ se kɛ: “Mian ɔ nyin di junman kpa maan Nyanmiɛn yo wɔ mo, yo junman difuɛ bɔ nyannzuɛn kun-mɛn i i junman’n ti’n.” Izabela seli kɛ: “N kunndɛman kɛ Zoova bu min sran nvɛɛfuɛ.” I sɔ’n ti’n, ɔ kacili i nzuɛn’n.

Be flɛ talua kun ekun kɛ Kɛlsei. Ɔ seli kɛ: “Wie liɛ’n, ɔ fata kɛ n di junman wie mun sanngɛ, n kaman lɛ n diman. Kɛ n wun kɛ blɛ nga be mannin min su wa wie’n, yɛ n di-ɔ. I sɔ’n ti’n, wie liɛ’n n sun, annzɛ n lafiman, yɛ n koko dan. N wunman min wun fɛ.” Ndɛ ng’ɔ o Nyanndra Mun 13:16 nun ukɛli i kpa. Ɔ se kɛ: “Ngwlɛlɛfuɛ’n ɔ́ yó sa-a, ɔ bu i sin yɛ ɔ yo-ɔ. Sran ng’ɔ wun-man sa wlɛ kusu’n, ɔ yaci-mɛn i sinnzin’n i nglo yilɛ le.” Kɛ ɔ buli ndɛ sɔ’n i su akunndan’n, ɔ seli kɛ: “Ɔ fata kɛ n yo ninnge mun ngwlɛlɛ su. Siɛn’n, min fluwa kun o min tabli’n su. Kpɛkun, junman ng’ɔ fata kɛ n di be’n, n klɛ be sɛsɛsɛ. I sɔ’n uka min. N minndɛman lele naan m’an di junman ng’ɔ fata kɛ n di’n.”

KƐ Ɔ YO E KƐ E NGUNMIN YƐ Y’A KA’N

Be flɛ bla kun kɛ Kɛstinin. Ɔ seli kɛ: “Min wun’n yacili min nin min sa nun ba nnan mun ɔli.” Biblu’n nun ndɛ ng’ɔ ukɛli i’n, yɛle Nyanndra Mun 17:17. Ɔ se kɛ: “Janvuɛ kpa’n ɔ nunnun wunfle. Be niaan’n kusu, ɔ nunnun mmoja.” Kɛstinin fɛli i wun mantannin be nga be su Zoova kɛ i sa’n. Ɔ seli kɛ: “Min janvuɛ’m be suannin min bo sa sunman nun. Wie’m be ko di gua yɛ be sie su flɛli, kpɛkun be fa sie i min anuan’n i ɲrun lɛ. E tu ɔli sua uflɛ nun kpɛ nsan. Sran wie’m be ukali e naan y’a kwla yo i sɔ liɛ’n. Sran kun ukali min maan n ɲannin junman. Min janvuɛ’m be suannin min bo titi.”

Dɛlfinin mɔ e dun mmua e kɛnnin i ndɛ kusu’n, kɛ i wa’n wuli mɔ i wun’n yacili i’n, ɔ yoli i kɛ i ngunmin yɛ w’a ka-ɔ. Ɔ seli kɛ: “N wun kɛ sran’m be yo be ninnge mun likawlɛ. Sanngɛ min liɛ’n, n o min ngunmin. Yɛ min klun jɔman.” Biblu’n nun ndɛ mma ng’ɔ ukɛli i’n yɛle Jue Mun 68:7. Ɔ se kɛ: “Nyanmiɛn man be bɔ be lɛman sran’n be awlo.” Dɛlfinin seli kɛ: “N si kɛ nán awlo jrɛiin sa i ndɛ yɛ ndɛ mma sɔ’n kan-ɔn. N wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn i awlo’n, mɔ be kwlaa nga be klo Zoova be o nun’n, i ndɛ yɛ ɔ kan-ɔn. Sanngɛ, n wunnin i wlɛ kɛ sɛ e nin Zoova e afiɛn mantan’n yɛ n kwla tran awlo sɔ nun wie-ɔ. Ndɛ ng’ɔ o Jue Mun 37:4 nun’n ukali min wie kpa. Ɔ se kɛ: ‘Fa Anannganman yo wɔ anwlɛn su like, yɛ like kwlaa nga ɔ nyin o i sin’n, ɔ́ fá mán wɔ.’”

Ɔ seli ekun kɛ: “N wunnin i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ n fa min wun mantan Zoova kpa. I yɛ ɔ kwla uka min kpa-ɔ. I sɔ’n ti’n, n klɛklɛli ninnge nga e nin be nga be su Zoova e kwla yo i likawlɛ’n fluwa su. I liɛ’n, e nin be e afiɛn mántan kpa. N fali min ɲin sieli i be nzuɛn kpa’m be su.”

Be nga be su Zoova mɔ e tra be janvuɛ’n fɔ o be nun. Yɛ sa nga be tɔ sran’m be su’n, be tɔ be su wie. Sanngɛ, Biblu’n nun like mɔ be suan’n ti’n, be uka be wiengu mun naan be wun be su sa’m be trawlɛ. I sɔ’n ti’n, se e tra be janvuɛ’n ɔ ti kpa. ?Sanngɛ, sa nga be tɔ e su dɔ nga su’n, mɔ e lemɛn i yowlɛ’n, kɛ wie nin tukpacɛ sa’n, Biblu’n kwla uka e naan y’a jran kekle?

Kɛ e nanti Biblu’n nun afɔtuɛ’m be su’n, e ɲan janvuɛ kpa.