Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

3 Biblu’n uka e naan y’a tra e awlɛn

3 Biblu’n uka e naan y’a tra e awlɛn

Sa wie’m be o lɛ’n, e kwlá yoman naan b’a tɔman e su. Wie’m be kusu’n, sɛ be tɔ e su’n e kwlá yoman naan b’a wie. I wie yɛle e awlɛn su sran m’ɔ wu’n, ɔ nin tukpacɛ nga be nin a ɲanman be ayre’n. ?Kɛ sa sɔ’m be ju’n, Biblu’n kwla uka e naan y’a jran kekle?

KƐ TUKPACƐ’N KLE E YALƐ TRILILI’N

Be flɛ bla kun kɛ Rozu. Ɔ seli kɛ: “Tukpacɛ wie mɔ n fa fin min nin klun’n, ɔ kle min yalɛ kpa. Min wunnɛn’n yo min ya trilili. Ɔ maan, n kwlá yoman ninnge sunman.” Ɔ ju wie’n, Biblu’n nun like suanlɛ’n nin Ɲanmiɛn sulɛ’n ti kekle mɛn i. Sanngɛ, ndɛ nga Zezi kannin m’ɔ o Matie 19:26 nun’n yoli i ye kpa. Ɔ se kɛ: “Nyanmiɛn kwla sa’n kwlaa yo.” Rozu wunnin i wlɛ kɛ ɔ kwla fa ajalɛ uflɛ naan w’a suan Biblu’n nun like. Ɔ ju wie’n, ɔ kwlá kannganman fluwa nun. I sɔ’n ti’n, Biblu’n nin fluwa nga be kanngannin nun’n, ɔ bo wie naan w’a kwla ti be nun ndɛ mun. * Ɔ seli kɛ, sɛ ɔ ti kɛ b’a kannganman fluwa sɔ’m be nun’n, nn ɔ siman like nga ɔ́ yó naan ɔ nin Ɲanmiɛn be afiɛn w’a mantan’n.

Kɛ Rozu kwlá yoman ninnge ng’ɔ yo be laa’n, mɔ i sa sin bubu i’n, ndɛ ng’ɔ o 2 Korɛntfuɛ Mun 8:12 nun’n wlɛ i fanngan kpa. Ndɛ mma sɔ’n se kɛ: “Sɛ sran kun bɔbɔ klun su i waan ɔ́ mán Nyanmiɛn like’n, like nga i sa ju su b’ɔ fa mɛn i’n, ɔ sɔ nun, ɔ mian-man sran kɛ ɔ mɛn i like b’ɔ lɛ-mɛn i’n.” Ndɛ sɔ’n ti’n, Rozu wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn klun jɔ like ng’ɔ yo mɛn i’n su. Afin, ng’ɔ kwla yo’n yɛ ɔ yo-ɔ.

KƐ E AWLƐN SU SRAN WU’N

Dɛlfinin mɔ e kɛnnin i ndɛ’n seli kɛ: “Kɛ min wa bla m’ɔ le afuɛ 18 wuli’n, ɔ yoli min ya dan. I ya m’ɔ yo  min ti’n n buli i kɛ n liɛ w’a wie.” Ndɛ ng’ɔ o Jue Mun 94:19 nun’n fɔnvɔli i kpa. Jue tofuɛ’n seli Ɲanmiɛn kɛ: “Blɛ bɔ min akunndan’n sanngan sa sunman ti’n, a fɔnvɔ min ɔ maan n nyan aklunjuɛ.” Dɛlfinin seli kɛ: “N srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ uka min naan n wun like nga n kwla yo naan min wla w’a gua ase kan’n.”

Ɔ tuli i klun dili junman wie mun. Wie liɛ’n, ɔ fɛ i wun sunnzun klɛyɔn nga bakanngan’m be fa yi desɛn’n. Afin, kannzɛ klɛyɔn kun w’a bu’n, be kwla fa yi desɛn. I wafa kunngba’n, kannzɛ bɔbɔ i awlɛn’n w’a kpɛ i klun’n, sanngɛ ɔ wunnin kɛ ɔ kwla ukɛ i wiengu mun. Ɔ seli kɛ: “Kɛ n fa ndɛ nga Biblu’n kan’n n fɔnvɔ be nga n kle be Biblu’n nun like’n, n wun kɛ Zoova kusu fɔnvɔ min wie.” Be nga be awlɛn su sran wuli mɔ Biblu’n kan be ndɛ’n ɔ klɛklɛli be dunman fluwa kun su. Ɔ wunnin kɛ, sran sɔ’m be kwlaa be srɛli Ɲanmiɛn titi. Ɔ wunnin ekun kɛ, sɛ e kanngan Biblu’n nun’n, yɛ e kwla wun sa nga be o e su’n be trawlɛ-ɔ.

Biblu’n nun like suanlɛ’n ukali Dɛlfinin naan w’a wun i wlɛ kɛ ɔ fataman kɛ i ɲin tran sa nga be juli laa’n, be su sa trilili. Sanngɛ, ɔ fata kɛ ɔ bu sa nga bé wá jú e ɲrun lɔ’n be akunndan. Ndɛ ng’ɔ o Sa Nga Be Yoli’n 24:15 nun’n fɔnvɔli i kpa. Ɔ se kɛ: “N lafi Nyanmiɛn su kɛ sran kpa mun o, sran tɛ mun o, bé cɛ́n.” Dɛlfinin lafi su kpa kɛ Zoova cɛ́n i wa bla’n. Ɔ seli kɛ: “ N lafi su kɛ sɛ blɛ nga Zoova sieli’n ju’n, ń wún min wa bla’n ekun. E nin i é wlánwlán e awlo’n nun fie’n nun. Yɛ kɛ nga n fa wuli i mɔ n kloli i’n, ń kló i sɔ ekun.”

^ ndɛ kpɔlɛ 4 Be kanngannin fluwa sunman nun be sieli i jw.org su.

Blɛ kekle nun’n, Biblu’n nun ndɛ’n kwla fɔnvɔ e.