Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

E kwla di Biblu’n nun afɔtuɛ’m be su tititi

E kwla di Biblu’n nun afɔtuɛ’m be su tititi

WIENUN-ƆN, amun su wlanwlan sua dan kun mɔ be sie lalafuɛ ninnge’m be lɔ’n i nun. Amun wun kɛ ninnge nga be o lɔ’n, be dan lika b’a wie saci. Sanngɛ kun liɛ’n, ɔ te o i osu sɛsɛsɛ, i lika wie fi timan saciwa. Ɔ maan, amun usa sran ng’ɔ dun amun ɲrun’n kɛ: “?Nga li be yili ɔ nin a cɛman?” Sran’n tɛ amun su kɛ: “I kpɛnngbɛn tra be kwlaa. Kɛ be yili i lele’n, yɛ ɔ te o lɛ-ɔ.” Amun usɛ i ekun kɛ: “?Be sieli i kpa ti-ɔ? Ɔ tɛ amun su kɛ: “Cɛcɛ. Nzue’n boli i lele. Yɛ aunmuan’n tu sinnin su lele. Sran wie mun bɔbɔ be kunndɛli kɛ bé sáci i.” Atrɛkpa’n, i sɔ’n bó amun nuan. Ɔ maan, amun usɛ i kɛ: ‘?Ngue yɛ be fa yili-ɔ?’

Biblu’n ti kɛ lalafuɛ like sɔ’n sa. Be klɛli Biblu’n w’a cɛ kpa. Yɛ i kpɛnngbɛn tra lalafuɛ fluwa sunman. Sanngɛ, ɔ ti i liɛ ngunmin. Lalafuɛ fluwa’m be dan lika b’a saci. Yɛ ndɛ nga laa siansifuɛ’m be kɛnnin i fluwa sɔ’m be nun’n, ɔ nin nga andɛ siansifuɛ’m be kan’n, be sansan be wun. Asa ekun’n, laa ayre yolɛ fluwa nga dɔɔtrɔ’m be klɛli’n, andɛ’n be diman be su kun. Sran nga i waan ɔ́ fá fluwa sɔ’m be nun ndɛ’n su’n, i bo kwla gua tɛ mɛn i. Kpɛkun, lalafuɛ fluwa sunman b’a titi, annzɛ b’a saci mlɔnmlɔn.

Be boli Biblu’n i klɛli bo i afuɛ 3.500 tra su yɛ. Sanngɛ, ɔ te o lɛ. Kusu nn sran’m be fali ajalɛ fanunfanun naan bé núnnún i mlɔnmlɔn. Sran wie’m be wɔli Biblu’m be nun. Wie’m be seli sran mun kɛ nán be kanngan Biblu’n nun. Wie’m be kusu’n, be buman Biblu’n i like fi. Sanngɛ, ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n w’a kaciman. Kannzɛ bɔbɔ be klɛli Biblu’n w’a cɛ’n, sanngɛ i nun ndɛ’n kwla yo e ye. An nian kuku nga be flɛ i kɛ “?Biblu’n i blɛ w’a sin?” nun.

 NDƐ WIE MƆ BIBLU’N KAN’N

Atrɛkpa’n, amun usa amun wun kɛ: ‘?Andɛ mɛn nga nun’n, Biblu’n nun ndɛ’n kwla yo e ye?’ Kɛ ɔ ko yo naan amun a wun kosan sɔ’n i su tɛlɛ’n, maan amun usa amun wun kɛ: ‘?Sa benin mun yɛ be o klɔ sran’m be su andɛ mɔ be ti tɛ kpa-ɔ?’ Amun kwla bu alɛ’n, annzɛ nzaje sa yolɛ’n, annzɛ ndrunmun dilɛ’n, annzɛ asiɛ mɔ sran’m b’a saci i’n, i akunndan. Maan e kan afɔtuɛ nga Biblu’n man e’n, be nun wie’m be ndɛ. Kɛ amún fá amun ɲin bé síe i afɔtuɛ sɔ’m be su’n, amun fa kosan yɛ’n usa amun wun: ‘?Sɛ sran’m be nanti afɔtuɛ sɔ’m be su’n, asiɛ’n su tranlɛ’n yó fɛ?’

MAAN E NIN E WIENGU MUN E TRAN KLANMAN

“Be nga be ti ndɛ siesiefuɛ’n, be liɛ su ti ye, afin Nyanmiɛn wá flɛ́ be i mma mun!” (Matie 5:9) “Like kwlaa nga amun kwla yo bɔ amun nin sran su kan-man ndɛ’n, amun yo.”—Rɔmfuɛ Mun 12:18.

MAAN E SI E WIENGU’M BE AUNNVUƐ, YƐ E YACI SA E CƐ

“Be nga be si aunnvuɛ’n, be liɛ su ti ye, afin Nyanmiɛn wá sí be aunnvuɛ!” (Matie 5:7) “Sa nga amun wiengu yo bɔ an wun i’n, maan ɔ sɔn amun nun, sɛ sran kun yo i wiengu sa’n, maan ɔ yaci cɛ i. Zoova * yacili sa nga an yoli i’n cɛli amun, ɔ maan amun kusu, sa nga be yo amun’n, an yaci cɛ.”—Kolɔsfuɛ Mun 3:13, NW.

MAAN BLƆFUƐ NIN SRAN BLE’M BE BO YO KUN

“Sran ng’ɔ yili be’n be kwlaa be osu’n ti kun. Ɔ yili be kɛ be tran asiɛ’n su.” (Sa Nga Be Yoli’n 17:26) “Nyanmiɛn liɛ’n, ɔ kpa-man sran nun, sanngɛ nvle kwlaa nun’n, sran ng’ɔ sro i b’ɔ yo i klun sa’n, i klun jɔ i wun.”—Sa Nga Be Yoli’n 10:34, 35.

NÁN MAAN BE SACI ASIƐ’N

“Anannganman Nyanmiɛn fali sran’n sieli Edɛni fie’n nun kɛ ɔ di nun junman naan ɔ nian su.” (Bo Bolɛ 2:15) Ɲanmiɛn wá “núnnún be nga be saci asiɛ’n.”—Sa Nglo Yilɛ 11:18.

NÁN E ƝIN YO KPLI, YƐ NÁN E YO BLA NIN BIAN KUNNDƐFUƐ

“An nian amun wun kpa konvi kpli yolɛ’n i lika, afin maan sran nyɛn i wun ɔ nyɛn i wun sɛ, nán ninnge sɔ mun yɛ be mɛn i nguan-an.” (Lik 12:15) “An ti Nyanmiɛn i sran, i sɔ’n ti’n, nán maan be ti bla nin bian kunndɛlɛ, nin sa tɛtɛ yolɛ, nin be nyin m’ɔ yi-man like’n be ndɛ fi amun nuan nun.”—Efɛzfuɛ Mun 5:3.

MAAN E YO NANWLƐFUƐ, YƐ E YO JUNMAN DIFUƐ

“Sa’n kwlaa nun e klo kɛ é yó sa ng’ɔ ti kpa’n.” (Ebre Mun 13:18) “Sran ng’ɔ wua’n, maan ɔ yaci, ɔ di junman.”—Efɛzfuɛ Mun 4:28.

MAAN E NIAN BE NGA BE LEMAN WIE’N BE LIKA

“An wla be nga be anwlɛn sɔ-man’n be yakpa, an uka be nga be lɛ-man wunmiɛn’n, an tra amun anwlɛn sran’m be kwlaa be wun.” (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:14) An nian “aika mun nin angboti mmla’m bɔ be wun nyrɛnnɛn’n be lika.”—Zak 1:27.

Biblu’n kanman nzuɛn kpakpa sɔ’m be ndɛ sa ngbɛn. Ɔ wla e fanngan naan e fɛ i sɔ nzuɛn mun. Kpɛkun, ɔ kle e wafa nga e kwla yi be nglo’n. ?Sɛ sran  sunman be nanti afɔtuɛ nga biblu’n man su’n, asiɛ’n su tranlɛ’n su yoman fɛ yɛ ɔ o lɛ-ɔ? Nanwlɛ, sɛ e nanti afɔtuɛ sɔ’m be su andɛ’n, ɔ́ yó e ye kpa. ?Ngue yɛ á yó naan w’a ɲan like nga Biblu’n kle’n i su ye andɛ-ɔ?

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N KWLA YO E YE ANDƐ

Sran kun m’ɔ si ngwlɛlɛ kpa’n seli kɛ: “Nyanmiɛn i nyoliɛ’n kle kɛ ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ.” (Matie 11:19) I ndɛ sɔ’n ti su. Afin, like ng’ɔ kle kɛ sran kun ti ngwlɛlɛfuɛ’n yɛle i ayeliɛ’n. Atrɛkpa’n, a usa ɔ wun kɛ: ‘?Sɛ n nanti Biblu’n nun afɔtuɛ’m be su’n, ɔ́ yó n ye? ?Wafa sɛ yɛ ɔ kwla uka min naan m’an wun sa nga be o min su’n be trawlɛ-ɔ?’ Maan e fa e ɲin e sie i sa kun su e nian.

Be flɛ bla kun kɛ Dɛlfinin. * Ɔ di junman yɛ ɔ leman blɛ, ninnge ng’ɔ yo be’n be yo ye. Sanngɛ, sa wie’m be wa juli i su. Yɛle kɛ i wa bla’n wuli. Kpɛkun, ɔ nin i wun’n be yrali. Sika ndɛ’n wa yoli kekle i sa nun. Ɔ seli kɛ: “N wunman like kun nga i nun yɛ n wo’n, n leman ba bla kun, min wun’n nunman lɛ kun, yɛ n leman sua kun. Ɔ yo min kɛ n timan like fi sa. N leman wunmiɛn kun. Yɛ n leman like mɔ n kwla fa min wla gua su-ɔ.”

Blɛ sɔ nun’n, Dɛlfinin wunnin i wlɛ kɛ ndɛ ng’ɔ o Jue Mun 90 i mma 10 nun’n ti nanwlɛ sakpa. Ɔ se kɛ: “Sɛ be waan y’a cɛ o, wuun y’a di afuɛ ableso. Be nga  be lɛ wunmiɛn kpa’n be kwla di afuɛ ablaɔcuɛ. Sanngɛ afɛ nin nyrɛnnɛn ngunmin yɛ e wun i-ɔ. E nguan’n sin ndɛndɛ, wie’n fa e ndɛndɛ.”

Blɛ kekle sɔ’n nun’n, afɔtuɛ nga be o Biblu’n nun’n, be yoli Dɛlfinin i ye kpa. Ndɛ akpasua nsan nga bé bɛ́ i sin’n be nun’n, é wá wún kɛ Biblu’n nun afɔtuɛ’m be yoli sran wie mun ekun be ye blɛ kekle nun. Sran sɔ’m be wunnin i wlɛ kɛ Biblu’n ti kɛ lalafuɛ like nga e kɛnnin i ndɛ mɔ i lika fi nin a saciman’n sa. Ɔ timan kɛ lalafuɛ fluwa nga kɛ bé cɛ́ kɔ́’n, be diman be su kun’n sa. Biblu’n ti i liɛ ngunmin. Afin, i nun ndɛ’n fin Ɲanmiɛn, ɔ finman klɔ sran.—1 Tɛsalonikfuɛ Mun 2:13.

Atrɛkpa’n, a sieli i nzɔliɛ wie kɛ e nguan ɲanman’n ti kpe. Kusu blɛ kpe kan sɔ nun’n, ɲrɛnnɛn nga e wun i’n timan aɔwi. ?Kɛ sa’m be tɔ wɔ su’n, nin yɛ a kunndɛ fɔnvɔlɛ-ɔ?

Maan e kan wafa nga Biblu’n kwla yo e ye’n i ndɛ. Biblu’n kwla uka e naan...

  1. sa wie’m b’a ɲanman e.

  2. y’a wun sa nga be tɔ e su’m be trawlɛ.

  3. y’a tra e awlɛn.

Ndɛ akpasua nga bé bɛ́ i sin’n, bé wá yíyí ndɛ cinnjin nsan sɔ’m be nun.

^ ndɛ kpɔlɛ 10 Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle Zoova.—Jue Mun 83:18, NW.

^ ndɛ kpɔlɛ 24 Ndɛ akpasua nga, ɔ nin ndɛ akpasua nsan nga bé bɛ́ i sin’n be nun’n, e kacili sran wie’m be dunman’n.