Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

SASAFUƐ TRANWLƐ'N No. 1 2018 | ?Biblu’n kwla yo e ye andɛ?

?BIBLU’N KWLA YO E YE ANDƐ?

Andɛ’n e kwla si ninnge kpanngban ɛntɛnɛti su. Ɔ maan, e kwla usa kɛ: ?Biblu’n mɔ nán andɛ sa yɛ be klɛli’n, ɔ kwla yo e ye andɛ? Biblu’n bɔbɔ se kɛ:

“Nyanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n, [Ɲanmiɛn] bɔbɔ yɛ ɔ fɛ i kwlaa mannin sran mun yɛ be klɛli-ɔ. Be fa kle like.”—2 Timote 3:16.

Fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga kle kɛ ndɛ sɔ mɔ Biblu’n kan’n, ɔ ti su.

 

?Afɔtuɛ nga be o Biblu’n nun’n be kwla yo e ye andɛ?

Sɛ mininiti kwlakwla’n e kwla wun ndɛ wie mun andɛ’n, ngue ti yɛ é kó kánngan fluwa kun mɔ be klɛli w’a di afuɛ kɔe 2.000 nun-ɔn?

E kwla di Biblu’n nun afɔtuɛ’m be su tititi

Like nga Biblu’n kle’n, ɔ kwla yo e ye andɛ. E kwla di su tititi.

?Biblu’n i blɛ w’a sin?

Biblu’n timan siansi fluwa. Sanngɛ, i nun ndɛ’n kwla bo ɔ nuan.

1 Biblu’n uka e naan sa wie’m b’a ɲanman e

Nian wafa nga sran wie’m be nantili Ɲanmiɛn i afɔtuɛ’m be su mɔ i ti’n, sa wie’m b’a ɲanman be’n.

2 Biblu’n uka e naan y’a wun sa nga be o e su’m be trawlɛ

Biblu man e afɔtuɛ naan e wun sa nga be kle e yalɛ’n be trawlɛ. Ɔ kwla uka e naan y’a kokoman ngboko, annzɛ y’a yoman nvɛɛfuɛ, annzɛ y’a bumɛn i kɛ e ngunmin yɛ y’a ka-ɔ.

3 Biblu’n uka e naan y’a tra e awlɛn

?Sɛ tukpacɛ kle e yalɛ trilili, annzɛ e sran wu’n, ngue yɛ e kwla yo-ɔ?

Biblu’n nun ndɛ’n ti’n e lafi su kɛ e liɛ yó ye

Sɛ e nanti Biblu’n nun ndɛ’n su’n, é wún sa nga be ju e su cɛn kwlakwla’n be trawlɛ. Asa ekun’n, Biblu’n nun ndɛ’n ti’n e si sa nga bé jú cɛn wie lele’n.

?Amun bu i sɛ?

Nian ndɛ nga sran wie’m be kan’n, ɔ nin nga Biblu’n bɔbɔ’n kan’n.