Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?Wan ti yɛ e wun ɲrɛnnɛn-ɔn?

?Wan ti yɛ e wun ɲrɛnnɛn-ɔn?

?Sɛ nán Ɲanmiɛn yɛ ɔ fa ɲrɛnnɛn’n yi i sran’m be su’n, nn wan ti yɛ awe’n, nin yalɛ’n, nin alɛ’n, nin tukpacɛ’n, yɛ sanvuɛsa’m be kle sran’m be yalɛ-ɔ? Biblu’n kan like nsan nga ti yɛ sran’m be fɛ’n, be ndɛ.

  1. Sran’m be bu be ngunmin be wun akunndan, be ɲin ti kpli yɛ be kpɔ be wiengu. “Ɔ lɛ blɛ kun bɔ sran kun sie i wiengu kun kpɛkuun ɔ kle i nyrɛnnɛn-ɔn.” (Akunndanfuɛ’n 8:9) Ɔ ju wie’n, sran mɔ fɔ o be nun’n, be kle be wiengu’m be ɲrɛnnɛn. Afin be bu be ngunmin be wun akunndan yɛ be yo sa kekleekle mun.

  2. Kɛ blɛ’n fa ti’n, i su like yɛ be wun i-ɔ. “Kɛ blɛ’n fa ti bɔ sa’m be fa ju’n, i su like yɛ be wun i-ɔ.” (Akunndanfuɛ’n 9:11) Yɛle kɛ sanvuɛsa ɲan sran mun, annzɛ be ɲin kpa ninnge wie’m be yolɛ su annzɛ kusu be fɔn.

  3. Satan yɛ ɔ sie mɛn’n niɔn. Biblu’n kan like klikli nga ti yɛ sran’m be fɛ’n i ndɛ. I waan: “Klunwifuɛ’n sie mɛn wunmuan’n.” (1 Zan 5:19) “Klunwifuɛ” sɔ’n, yɛle mmusu’m be si Satan. Ɔ ti aolia nun sran yɛ ɔ le tinmin. I klikli nun’n, ɔ ti Ɲanmiɛn i anzi’m be nun kun, sanngɛ ‘w’a kwlá kaman nanwlɛ atin’n su.’ (Zan 8:44) Anzi wie’m be wa suli Satan su yɛ be yoli ɲin kekle Ɲanmiɛn su. Be waan bé yó be klunklo ninnge mun. Ɔ maan be wa kacili mmusu. (Bo Bolɛ 6:1-5) Kɛ ɔ fin lɛ’n, Satan nin i mmusu’m be kle sran’m be ɲrɛnnɛn dan kpa. E blɛ liɛ nga nun yɛ be wla be wun ase kpa be yo i sɔ liɛ’n niɔn. Dɔ nga su’n, mmusu’m be si Satan w’a fa ya dan kpa yɛ “ɔ laka mɛn wunmuan nunfuɛ’m be kwlaa.” I agualiɛ’n, yɛle sa tɛtɛ nin ɲrɛnnɛn sa nga e wun be asiɛ’n su’n. (Sa Nglo Yilɛ 12:9, 12) Satan sie sran mun klunwi su. Kɛ ɲrɛnnɛn tɔ sran’m be su mɔ bé wún be ɲrun’n, i klun jɔ. Satan yɛ ɔ yo maan sran’m be fɛ-ɔ, nán Ɲanmiɛn-ɔn.

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN: Saan sran ng’ɔ siman aunnvuɛ mlɔnmlɔn’n mɔ i klun yo wi’n, yɛ ɔ kwla kle sran’m be ɲrɛnnɛn dan sɔ-ɔ. Biblu’n se kɛ: “Nyanmiɛn’n yɛ ɔ ti sran klofuɛ nin-ɔn.” (1 Zan 4:8) Biblu’n kɛn i ekun kɛ: “Klunwi yolɛ’n nin ndɛ kwlɛ bulɛ’n, be ti-man Nyanmiɛn i nzuɛn mlɔnmlɔn.” (Zɔb 34:10) I sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn klo sran mun dan. Ɔ maan ɔ kwlá kleman be ɲrɛnnɛn mlɔnmlɔn.

Sanngɛ a kwla usa kɛ: ‘?Ɲanmiɛn yáci Satan nun naan ɔ sie sran mun afuɛ lele nɲɛ?’ Kɛ e fa wunnin i lɛ’n, Ɲanmiɛn kpɔ klunwi’n yɛ ɔ kloman kɛ e fɛ mlɔnmlɔn. Asa ekun’n, i nuan ndɛ’n wla e fanngan kɛ, ‘e koko sa ng’ɔ o e su’n i kwlaa kle i, afin i yɛ ɔ nian e lika-ɔ.’ (1 Piɛr 5:7) Ɲanmiɛn klo e’n, yɛ ɔ le tinmin dan. I ti’n, ɔ́ wá núnnún ɲrɛnnɛn sa kwlaa ng’ɔ o e su’n. Ndɛ akpasua nga i sin liɛ’n, ɔ́ wá yíyí ndɛ sɔ’n nun kpa ekun. *

^ ndɛ kpɔlɛ 7 Sɛ a kunndɛ kɛ á sí like nga ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran’m be lɛ mɔ be wun ɲrɛnnɛn’n i su ndɛ wie mun ekun’n, nian fluwa ?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ? i ndɛ tre 11 nun. A kwla ɲan wie Zoova i Lalofuɛ’m be sa nun trele annzɛ a kwla kɔ e ɛntɛnɛti adrɛsi www.jw.org/bci su ko fa wie. A su tuɛmɛn i ti sika.