Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Wafa nga Ɲanmiɛn kle kɛ e ndɛ lo i’n

Wafa nga Ɲanmiɛn kle kɛ e ndɛ lo i’n

Wafa nga Ɲanmiɛn yili e ti’n, sɛ e tɔ tukpacɛ’n e kwla yo juejue. Dɔɔtrɔ fluwa kun nun’n be seli kɛ, kɛ like wie kpɛ e’n annzɛ like wie kplo e wun’n, ‘kannzɛ kannin’n ti kaan o annzɛ ɔ ti dan o, e kplo nun ninnge wie’m be yo maan ɔ wu.’ I wie yɛle kɛ, sɛ like wie kpɛ e naan mmoja tu e’n, e kplo nun ninnge sɔ’m be yo maan mmoja’n jran.

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN: Wafa nga Ɲanmiɛn yili e’n, ɔ yo ɲɛnmɛn dan. Ɔ maan sɛ e tɔ tukpacɛ annzɛ like wie kpɛ e annzɛ like wie kplo e wun’n, annzɛ kusu like uflɛ yo e’n, e kwla yo juejue. Ɲanmiɛn kunngba’n, ɔ se e kɛ sɛ sa o e su’n, ɔ́ úka e naan e wun fa e feke. E kwla lafi su kɛ ɔ́ yó sɔ sakpa. Jue tofuɛ’n seli kɛ: “Sran nga be anwlɛn’n w’a kpɔtɔ be klun’n, i yɛ ɔ ti be fɔnvɔfuɛ-ɔ. Sɛ like yo be’n, ɔ nian be lika.” (Jue Mun 147:3) ?Sanngɛ sɛ afɛ wie o su’n, á yó sɛ naan w’a wun i wlɛ kɛ Zoova nian ɔ lika andɛ, naan ɔ́ nían ɔ lika ainman-ɔn?

BIBLU’N KLE KƐ ƝANMIƐN KLO SRAN

Ɲanmiɛn se e kɛ: “Nán srɛ kun amun afin n jin amun sin. Nán amun klun titi amun bɔ amún nían wa nían wa-a, afin n ti amun Nyanmiɛn. Ń mán amun fanngan, ń úka amun.” (Ezai 41:10) Sran ng’ɔ lafi su kɛ Zoova niɛn i lika sakpa’n, i wla gua ase kpɛkun ɔ ɲan wunmiɛn jrɛn i su sa fanunfanun’m be ɲrun kekle. Akoto Pɔlu seli kɛ: “Amún wún jɔ́ amun fɔuun, amun su wun-man sa ti bɔ amun wun jɔ amun fɔuun sɔ’n i bo mlɔnmlɔn.” Kpɛkun ɔ kan guali su kɛ: “Krist b’ɔ wla n fanngan’n ti’n, n kwla like kwlaa yo.”—Filipfuɛ Mun 4:4-7, 9, 13.

Ɲanmiɛn Ndɛ’n uka e maan e lafi ninnge nga Zoova waan ɔ́ yó man e’n, be su. I wie yɛle kɛ Sa Nglo Yilɛ 21:4, 5 kan like nga Ɲanmiɛn wá yó man e’n, nin like nga ti yɛ ɔ fata kɛ e lafi i su’n, be ndɛ.

  • ‘Ɔ́ núnnún sran’m be nyinmuɛn’n kwlaa.’ Zoova wá núnnún e su afɛ’n kwlaa kpan. Afɛ ng’ɔ o e su mɔ e wiengu’m be bumɛn i like fi bɔbɔ’n, ɔ o nun wie.

  • “Sran ng’ɔ ti bia’n” su ɲanmiɛn su lɔ’n, yɛle Ɲanmiɛn mɔ kwla like kwlaa yo’n, m’ɔ yili ninnge kwlaa’n. Ɔ ka kan’n, ɔ́ yó maan ɲrɛnnɛn sa’n kwlaa wie. Ɔ maan e su wunman e ɲrun kun.

  • Zoova se e kɛ i ‘ndɛ’n ti nanwlɛ naan be kwla fa su.’ Zoova ti Ɲanmiɛn kun m’ɔ buaman ato-ɔ yɛ ndɛ kwlaa ng’ɔ kan’n, ɔ kpɛn su. Ɔ maan e kwla lafi su kɛ ɔ́ yía nda kwlaa ng’ɔ tali e’n be nuan.

“‘Ɔ́ núnnún be nyinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tran-man lɛ kun. Be su yo-man sɛ kun, be su sun-man kun, be su wun-man nyrɛnnɛn kun, afin laa ninnge sɔ’m be su tran-man lɛ kun.’ Sran ng’ɔ ti bia’n su’n seli kɛ: ‘Nian, m’an kaci like’n kwlaa uflɛ.’ Yɛ ɔ seli ekun kɛ: ‘Klɛ ndɛ nga, afin min ndɛ’n ti nanwlɛ, be kwla fa su.’”—Sa Nglo Yilɛ 21:4, 5.

Ninnge nga e Si Ɲanmiɛn yili be’n, nin i nuan Ndɛ’n, be kle e sran wafa ng’ɔ ti’n. Ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, be ijɔman. Sanngɛ sɛ é kwlá sé’n, be se e kɛ e suan be su like naan e si Ɲanmiɛn. I liɛ’n, e nin i trá janvuɛ. Sanngɛ Biblu’n m’ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n, i liɛ’n ɔ se e trele kɛ: “An fa amun wun mantan Nyanmiɛn, yɛ i kusu ɔ́ fɛ́ i wun mántan amun-ɔn.” (Zak 4:8) Sa Nga Be Yoli’n ndɛ tre 17 i mma 27 kusu se kɛ: “Nyanmiɛn [...] nin e nun wie fi nun-man mmua.”

Sɛ a fa blɛ suan Ɲanmiɛn i su like naan a si i kpa’n, á láfi su kpa kɛ ‘ɔ nian ɔ lika.’ (1 Piɛr 5:7) ?Sɛ e fa e wla e gua Zoova su’n, i su ye benin yɛ é ɲɛ́n i-ɔ?

Be flɛ bian kun kɛ Toru. Ɔ fin Zapɔn. I manmin m’ɔ ti Klistfuɛ’n yɛ ɔ tɛli i-ɔ. Sanngɛ ɔ wa wluli Zapɔn lɔ anuannzɛ kun nun. Anuannzɛ sɔ’n, i nunfuɛ’m be yo sa kekleekle mun yɛ be kun sran. I bɔbɔ seli kɛ: “N bu i kɛ nn Ɲanmiɛn kpɔ min. Yɛ kɛ min sran kpa’m be wu’n, n bu i kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ su tu min fɔ-ɔ.” I kwlaa sɔ’n ti’n, i “awlɛn’n keteli yɛ w’a siman sran aunnvuɛ kun.” Ɔ seli kɛ: “Min gbanflɛn nun’n, n kunndɛli kɛ ń wú. Sanngɛ ka naan m’an wu’n, min waan ń kún sran kun mɔ i dunman w’a fu kpa’n. I liɛ’n min dunman’n fú wie.”

I sin’n, Toru nin i yi Ana be wa suannin Biblu’n nun like. Ɔ maan ɔ kacili i nzuɛn’n mlɔnmlɔn. I yi’n seli kɛ: “N wunnin i kɛ min wun’n i nzuɛn’n kacili sakpa.” Siɛn’n, Toru se kɛ: “Kannzu, Ɲanmiɛn nian e lika sakpasakpa. Ɔ kunndɛman kɛ sran kun sa wu. Ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yáci be nga be sa tɛ’n yo be nsisɔ mɔ be kaci be nzuɛn’n, be wun sa’n cɛ́ be. E klun ndɛ nga e kwlá kan kleman sran mlɔnmlɔn’n, i liɛ’n e kwla kan kle i. Asa ekun e klun ndɛ nga sran’m be wunmɛn i wlɛ bɔbɔ’n, i liɛ’n ɔ wun i wlɛ. Ɔ ka kaan sa’n, Zoova yó maan afɛ’n nin ɲrɛnnɛn su tranman lɛ kun. Sanngɛ dɔ nga su’n, ɔ yo ninnge nga y’a sunnzunman’n fa uka e. Ɔ klo e yɛ kɛ e wunmiɛn’n wie’n, ɔ man e uflɛ.”—Jue Mun 136:23.

Ɲanmiɛn kwla yi e su afɛ’n. Yɛ ɔ ka kan’n, ɔ́ yó i sɔ bɔbɔ. Kɛ e wun i wlɛ sɔ’n, i sɔ’n yo maan e ɲan like kpa kun mɔ e kwla fa e wla gua su-ɔ. Kpɛkun ɔ kwla yo maan e di aklunjuɛ dɔ nga su. Toru i su ndɛ’n kle sɔ weiin. Kannzɛ bɔbɔ mɛn nga e o nun yɛ’n ti tɛ’n, sanngɛ Ɲanmiɛn kwla nian e lika.