Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?Kɛ e wun e ɲrun’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n yo Ɲanmiɛn-ɔn?

?Kɛ e wun e ɲrun’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n yo Ɲanmiɛn-ɔn?

Sran wie’m be waan Ɲanmiɛn wunman e su afɛ’n naan e ndɛ lomɛn i.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

 • Ɲanmiɛn wun afɛ ng’ɔ e su’n, yɛ e ndɛ lo i kpa

  ‘Anannganman nían-an, sran’m be klunwi’n kɔ i ɲrun cɛn’n kwlaa. [...] I sɔ’n yoli Anannganman i ya dan.’—Bo Bolɛ 6:5, 6.

 • Ɲanmiɛn wá yó maan e su afɛ’n kwlaa bé wíe

  “Ɔ ka kaan sa, be su wunman klunwifuɛ’n kun. Sɛ a nian kan ɔ tran lɛ’n, a su wunman sran. Yalɛfuɛ mun yɛ mɛn’n ɔ́ wá yó be liɛ ɔ. Be wun jɔ́ be kpa fɔuun!”—Jue Mun 37:10, 11.

 • E wun akunndan nga Ɲanmiɛn bu’n

  “‘Amun wun akunndan nga m bu’n, m bɔbɔ min yɛ n si i-ɔ. Akunndan kpa yɛ m bu i amun wun-ɔn, nán akunndan tɛ-ɔ. N kunndɛ kɛ amun nyrun atin’n yo weiin. I blɛ sɔ nun’n, sɛ amun srɛ min’n, ń yáci amun nun amun kɔ́. Sɛ amun flɛ min’n, naan an srɛ min’n, ń tí amun srɛlɛ’n.’”—Zeremi 29:11, 12.

  “An fa amun wun mantan Nyanmiɛn, yɛ i kusu fɛ́ i wun mántan amun-ɔn.”—Zak 4:8.