Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

“I nun bɔ n tɛ yo mmoja bɔbɔ’n, ɔ nyin ta min.”​—JUE MUN 139:16.

?Ɲanmiɛn wun sa ng’ɔ o ɔ su’n i wlɛ?

?Ɲanmiɛn wun sa ng’ɔ o ɔ su’n i wlɛ?

LIKE NGA NINNGE NGA ƝANMIƐN YILI BE’N BE KLE E’N

Nda wie’m be o lɛ’n, be fa be wun dan. Yɛ wafa nga be afiɛn mantan’n, ɔ leman wunsu. Be flɛ bla kun kɛ Nansi Segali. Ɔ ti nda yɛ ɔ suan nda’m be su like. Ɔ seli kɛ nda sɔ’m be nun wie’m be “ti be wun aniɛn kpa. Sɛ kun kan ndɛ naan w’a yiyiman nun bɔbɔ’n, i niaan kun’n wun i wlɛ weiin.” Bla kun ti nda yɛ ɔ nin i niaan bla be fa be wun dan. Kɛ ɔ́ kán ɔ nin i niaan bla’n be ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “E si e wun kpa liɛ su.”

?Ngue ti yɛ nda sɔ’m be ti be wun aniɛn dan sɔ-ɔ? Fluwa sifuɛ wie’m be waan i sɔ’n fin wafa nga be si nin be nin be tali be’n, ɔ nin lika nga be tran lɛ’n. Sanngɛ i cinnjin kpafuɛ’n, yɛle kɛ be mmoja’n i nun ninnge wie’m be ti kun sɛsɛsɛ.

AN BU NDƐ NGA I AKUNNDAN: Ɲanmiɛn m’ɔ yili e’n, ɔ si e tinuntinun kpa tra sran kwlaa. Kɛ jue tofuɛ Davidi srɛ́ Ɲanmiɛn’n, ɔ seli kɛ: “A wuli min kɛ tannin sa min nin ku sɛ’n nun. Blɛ bɔ a yili min nvialiɛ nun, bɔ a wuli min kɛ tannin sa, min nin ku sɛ’n nun, min wunnɛn’n i lika fi timan fiawa ɔ nyrun. I nun bɔ n tɛ yo mmoja bɔbɔ’n, ɔ nyin ta min. Asiɛ’n su cɛn ba nga n ko di’n, a dun mmua klɛli i ngba guɛli i ɔ fluwa’n nun kusu wuun n nian diman bɔ kun.” (Jue Mun 139:13, 15, 16) Ɲanmiɛn kunngba cɛ yɛ ɔ si e mmoja nun ninnge tɛkɛtɛkɛ kwlaa-ɔ. Asa ekun’n, ɔ si sa fanunfanun nga be juli e su’n, ɔ nin sran wafa nga e ti’n. I sɔ’n ti’n, maan e lafi su kɛ Ɲanmiɛn wun sa kwlaa nga be o e su’n, be wlɛ.

LIKE NGA BIBLU’N KLE E’N

Davidi srɛli Ɲanmiɛn kɛ: “Anannganman, a si min klun lɔ akunndan’n, a si min wafa bɔ n ti’n. Sɛ ndɛ yɛ ń wá kán b’ɔ nian fiteman min nuan bɔbɔ’n, a si i kwlakwla’n lalaa.” (Jue Mun 139:1, 2, 4) Asa ekun’n, kɛ sa wie o e su’n, wafa nga e wun yo e’n, Zoova wun i wlɛ weiin. Kpɛkun “ɔ si e klun akunndan’n kwlaa.” (1 Be Nyoliɛ 28:9; 1 Samiɛl 16:6, 7) ?Ngue like yɛ Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’m be kle e Ɲanmiɛn su-ɔ?

I sɔ’n kle e kɛ, kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn’n, ndɛ ng’ɔ o e klun lɔ mɔ y’a kwlá boman su bɔbɔ’n, ɔ si i. E Si Ɲanmiɛn si like kwlaa nga e yo’n, ɔ nin sa nga ti yɛ e yo ninnge sɔ mun’n. Like nga e awlɛn o su kɛ é yó mɔ y’a kwlá yoman’n, ɔ wun i wlɛ. Ɲanmiɛn yili e kɛ e yo ninnge mun klolɛ su. Ɔ maan, akunndan kpakpa nga e bu mɔ i ti yɛ e yo like kun’n, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sí i.—1 Zan 4:7-10.

Ɲanmiɛn si sa ngba nun. Kɛ afɛ o e su’n, kannzɛ sran’m be wunmɛn i’n, sanngɛ i liɛ’n ɔ wun i kpa.

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

  • “E Min i nyin wo i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be su. Yɛ i su o yalɛ nga be koko kle i’n su, sanngɛ ɔ nin be nga be yo sa tɛ’n be kun.”​—1 PIƐR 3:12.

  • Ɲanmiɛn seli kɛ: “Ń wá klé wɔ like, yɛ ń wá klé wɔ atin ng’ɔ ti bɔ a fa su’n. Ń wá mán wɔ afɔtuɛ, ń nían wɔ su.”​—JUE MUN 32:8.

ƝANMIƐN SI AUNNVUƐ DAN

Kɛ e si kɛ Ɲanmiɛn wun e su sa’m be wlɛ naan ɔ si e klun akunndan’n, i sɔ’n wla e fanngan naan y’a kwla jran e su sa’m be ɲrun kekle. Be flɛ bla kun kɛ Ana. Ɔ fin Nizeria. Ɔ seli kɛ: “Min wun’n wuli. Yɛ n nian min wa bla kan m’ɔ la dɔɔtrɔ’n i lika. Dɔɔtrɔ’m be waan nzue jrɛnnin i ti sɛ’n nun. Blɛ kunngba nun’n, be seli min kɛ kansɛli o min wun naan ɔ fata kɛ be kpaci min nun yɛ be yo min ayre wie mun ekun. Ɔ maan be lali min nin min wa’n, dɔɔtrɔ kunngba’n nun. Nanwlɛ, w’a yoman pɔpɔ. I kwlaa sɔ’n ti’n, nguan nun tranlɛ’n w’a yoman min fɛ kun.”

?Ngue yɛ ɔ ukali Ana naan w’a jran kekle-ɔ? Ɔ seli kɛ: “N buli ndɛ ng’ɔ o Filipfuɛ Mun 4:6, 7 nun’n, i su akunndan. Ɔ se kɛ Ɲanmiɛn yó maan ‘amun wun jɔ́ amun fɔuun, amun su wunman sa ti bɔ amun wun jɔ amun fɔuun sɔ’n i bo mlɔnmlɔn. Aunjuɛ sɔ’n maan amun wla su boman, yɛ amun akunndan su sannganman.’ Blɛ kwlaa nga min wla kpɛn ndɛ mma sɔ’n su’n, n wun i wlɛ kɛ Zoova nin min o nun. Yɛ n si kɛ ɔ wun sa ng’ɔ o min su’n, i wlɛ kpa tra n bɔbɔ ba’n. Asa ekun’n, min niaan Klistfuɛ’m be wlali min fanngan kpa.

“Tukpacɛ ng’ɔ o min wun’n nin a wieman. Sanngɛ w’a flunman. Min wa’n kusu i liɛ’n w’a yo sɔsɔ wie. Zoova o e sin ti e kokoman ngboko. Ndɛ nga Zak 5:11 kan’n, ɔ wla e fanngan kpa. Ɔ se kɛ: ‘Be nga be jrannin kekle’n, e se kɛ be liɛ su ti ye. An tili Zɔb i anwlɛn b’ɔ trali’n yɛ an wunnin i agualiɛ nga e Min’n maan ɔ guɛli i’n, afin sran yo e Min’n i annvɔ, yɛ ɔ si i aunnvuɛ.’” Sa nga be tɔli Zɔbu su’n, Zoova wunnin i wlɛ kpa. E kusu e kwla lafi su kɛ ɔ wun sa kwlaa ng’ɔ o e su’n, i wlɛ wie.