Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?Ɲanmiɛn si aunnvuɛ?

?Ɲanmiɛn si aunnvuɛ?

LIKE NGA NINNGE NGA ƝANMIƐN YILI BE’N BE KLE E’N

Fluwa kun seli kɛ sran ng’ɔ si aunnvuɛ’n, ɔ “bu sa ng’ɔ o i wiengu’m be su’n i akunndan. Kpɛkun, wafa nga be wun yo be’n, ɔ wun i wlɛ.” Be flɛ dɔɔtrɔ bian kun kɛ Riki Ansɔnun. Ɔ seli kɛ “e nin aunnvuɛ silɛ’n fin e nin klun.”

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN: ?Ngue ti yɛ klɔ sran’m be ngunmin cɛ yɛ be kwla si aunnvuɛ-ɔ? Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn yili klɔ sran kɛ i bɔbɔ sa. (Bo Bolɛ 1:26) Kɛ mɔ Ɲanmiɛn yili e kɛ i bɔbɔ sa’n ti’n, e kwla yi i nzuɛn’n i nglo, yɛ e kwla nian like ng’ɔ yo’n su e yo wie. Ɔ maan, kɛ e si e wiengu’m be aunnvuɛ mɔ e ti be wun ɲanman nun’n, e yi i nglo kɛ Ɲanmiɛn Zoova ti aunnvuɛ sifuɛ.—Nyanndra Mun 14:31.

LIKE NGA BIBLU’N KLE E’N

Ɲanmiɛn si e aunnvuɛ. Yɛ ɔ kunndɛman kɛ e fɛ. Izraɛlifuɛ’m be su ndɛ’n kle sɔ weiin. Laa’n, be yoli kanga Ezipti lɔ. I sin’n, be wunnin be ɲrun lele afuɛ 40 aawlɛ flɛnnɛn’n nun. Biblu’n se kɛ: “Be ɲrɛnnɛn sɔ’n, ɔ kacili [Ɲanmiɛn] i bɔbɔ liɛ wie.” (Ezai 63:9) Nán be su sa’n i silɛ ngbɛn yɛ Zoova si i-ɔ. Sanngɛ, kɛ bé wún ɲrɛnnɛn’n, ɔ ti kɛ i bɔbɔ yɛ ɔ su wun ɲrɛnnɛn sɔ’n sa. Ɔ seli kɛ: “N si afɛ ng’ɔ o be su’n.” (Ezipt Lɔ Tulɛ 3:7) Ɔ seli ekun kɛ: “Sran ng’ɔ kan amun’n, wuun w’a fɛ i sa w’a wɔ min nyin su.” (Zakari 2:12) Kɛ be kle e yalɛ’n mɔ é fɛ́’n, i awlɛn kpɔtɔ i klun.

Ɔ ju wie’n, e klun akunndan’n bu e fɔ. Ɔ maan e kwla bu i kɛ e nin aunnvuɛ silɛ fataman. Sanngɛ Biblu’n se kɛ: “Nyanmiɛn ti dan tra e klun akunndan’n, yɛ ɔ si sa’n kwlaa-a.” (1 Zan 3:19, 20) Ɲanmiɛn si e tra e bɔbɔ. Sa kwlaa nga be o e su’n, nin akunndan nga e bu’n, ɔ nin wafa nga e wun fa yo e’n, ɔ wun i wlɛ weiin. Yɛ ɔ si e aunnvuɛ.

E si kɛ Ɲanmiɛn de be nga afɛ o be su’n. I sɔ’n ti’n, maan e lo e wun e mɛn i naan ɔ fɔnvɔ e, ɔ kle e ngwlɛlɛ naan ɔ uka e.

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

  • “Sɛ amun flɛ Anannganman’n, ɔ́ tɛ́ amun su. Sɛ amun kpan flɛ i’n, ɔ́ sé amun kɛ: ‘Min yɛ!’”​—EZAI 58:9.

  • “‘Amun wun akunndan nga m bu’n, m bɔbɔ min yɛ n si i-ɔ. Akunndan kpa yɛ m bu i amun wun-ɔn, nán akunndan tɛ-ɔ. N kunndɛ kɛ amun nyrun atin’n yo weiin. I blɛ sɔ nun’n, sɛ amun srɛ min’n, ń yáci amun nun amún kɔ́. Sɛ amun flɛ min’n, naan an srɛ min’n, ń tí amun srɛlɛ’n.’”​—ZEREMI 29:11, 12.

  • “Sɔ min nyinmuɛn nzue’n ɔ sɛ’n nun nian. Sɛ m buaman ato ɔ, a sunnzunnin min nyinmuɛn sɔ’n a niannin.”​—JUE MUN 56:9.

E NDƐ LO ƝANMIƐN, YƐ Ɔ SI E AUNNVUƐ

?Sɛ e si kɛ Ɲanmiɛn si e aunnvuɛ’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n kwla uka e naan y’a jran e su sa’m be ɲrun kekle-ɔ? Be flɛ bla kun kɛ Maria. Ɔ seli kɛ:

“Kansɛli’n kleli min wa yasua’n m’ɔ le afuɛ 18 i yalɛ lele afuɛ nɲɔn naan w’a wu. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, min wla boli min wun dan. Ɔ maan, n fali Zoova i wun ya. Afin w’a yoman like fi w’a manman min wa’n.

Kɛ afuɛ nsiɛn sinnin’n, cɛn kun’n n kannin min klun ndɛ n kleli min janvuɛ kpa kun. N seli kɛ Zoova kloman min sa. Ɔ sieli i su min nuan bo. Kɛ n ijɔli lele mɔ n wunman ndɛ fi n kɛnmɛn i kun’n, ɔ boli ndɛ ng’ɔ o 1 Zan 3:19, 20 nun’n su kleli min. Ɔ se kɛ: ‘Nyanmiɛn ti dan tra e klun akunndan’n, yɛ ɔ si sa’n kwlaa-a.’ Yɛ ɔ yiyili nun kleli min kɛ Zoova wun afɛ ng’ɔ o e su’n.

“Ɔ nin i sɔ ngba’n, min ya’n w’a wieman. I sin’n, n ma kanngannin Jue Mun 94:19 nun. Ɔ se kɛ: ‘Blɛ bɔ min akunndan’n sanngan sa sunman ti’n, a fɔnvɔ min ɔ maan n nyan aklunjuɛ.’ Ɔ yoli min kɛ min ti yɛ be klɛli ndɛ mma sɔ’n sa. Kɛ n ma srɛli Zoova’n, min wla’n guali ase dan. Afin n si kɛ ɔ wun sa ng’ɔ o min su’n i wlɛ, naan ɔ ti min srɛlɛ’n.”

Zoova wun sa ng’ɔ o e su’n i wlɛ, yɛ ɔ si e aunnvuɛ dan. Nanwlɛ, i sɔ’n gua e awlɛn su nzue dan. ?Sanngɛ ngue ti yɛ sran’m be te wun be ɲrun dan sɔ-ɔ? ?Sa tɛ mɔ e yo’n, i su sa yɛ Ɲanmiɛn fa yi e su-ɔ? ?Cɛn wie lele’n, Ɲanmiɛn yó maan e su afɛ’n, ɔ́ wíe? Ndɛ akpasua nga i sin liɛ’m be nun’n, é wá wún kosan sɔ’m be su tɛlɛ’n.