Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

“An ti kpa tra ndrofia kpanngban.”—MATIE 10:31.

?Ɲanmiɛn fɛ i ɲin sie ɔ su?

?Ɲanmiɛn fɛ i ɲin sie ɔ su?

LIKE NGA NINNGE NGA ƝANMIƐN YILI BE’N BE KLE E’N

Kɛ bla kun wu ba uflɛuflɛ lele m’ɔ́ fá dí dɔ kun’n, ɔ ti cinnjin kɛ ɔ fɛ i wa’n sie i wue’n nun. ?Ngue ti yɛ i sɔ’n ti cinnjin-ɔn? Afin i sɔ’n yo maan ba’n ɲin kpa yɛ i wun kpɛjɛ i. *

?Ngue ti yɛ kɛ niɛn kun ko wu ba’n, ɔ sisimɛn i bo naan w’a niɛn i wa nɔnman’n i lika-ɔ? Be flɛ fluwa sifuɛ kun kɛ Zanɛti. Ɔ seli kɛ, “kɛ bla kun fɛ i wa nɔnman’n, m’ɔ niɛn i ɲrun’n, yɛ ɔ mɛn i ɲɔnflɛn’n” i kplo nun lɔ ninnge wie’m “be yo maan ɔ klo i wa’n kpa.” Bla’n i kplo nun lɔ ninnge wie mun ekun be yo maan ɔ wun like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo mɛn i wa’n, i wlɛ. Yɛ be nɲɔn’n be ti be wun aniɛn. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e fa e ɲin e sie i sɔ’n su-ɔ?

Wafa nga Ɲanmiɛn Zoova yili klɔ sran’n, i ti yɛ maan ba nɔnman nin i nin be afiɛn mantan dan sɔ-ɔ. * Famiɛn Davidi seli kɛ i nun m’ɔ o i nin klun lɔ’n, Ɲanmiɛn yɛ ɔ ‘yili i fiteli wa-ɔ,’ yɛ blɛ m’ɔ te nɔn ɲɔnflɛn’n Ɲanmiɛn niɛnnin i su. Kɛ ɔ́ srɛ́ Ɲanmiɛn’n, ɔ seli kɛ: “Kɛ n wo min nin klun lɔ’n yɛ a boli min su nianlɛ’n i bo ɔ. I nun bɔ n wo lɔ sɔ’n, a ti min Nyanmiɛn lele yɛ w’a fa ju yɛ.”—Jue Mun 22:10, 11.

BU NDƐ NGA I AKUNNDAN: Wafa nga Ɲanmiɛn yili klɔ sran’n, ɔ yo ɲɛnmɛn dan. Ɔ yoli maan kɛ niɛn kun niɛn i wa’n, ɔ si like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo fa niɛn i lika’n. ?Kɛ mɔ ‘e ti Ɲanmiɛn i mma mun’ ti’n, e kwlá lafiman su kɛ ɔ́ nían e tinuntinun e lika?—Sa Nga Be Yoli’n 17:29.

LIKE NGA BIBLU’N KLE E’N

Zezi Klist m’ɔ si Ɲanmiɛn kpa tra sran kwlaa’n, ɔ seli kɛ: “?Be yo-man ndrofia nnyɔn atɛ bablu kun? Sanngɛ ɔ nin i sɔ’n ngba, sɛ amun Si a kplin-man su’n, be nun kun sa tɔ-man. Amun ti ndrɛ’n bɔbɔ, ɔ si i nuan. Ɔ maan nán srɛ kun amun mlɔnmlɔn, afin an ti kpa tra ndrofia kpanngban.”—Matie 10:29-31.

E nun sunman e faman e ɲin e siemɛn i anunman kanngan nga e wun be’n, be su. Yɛ sɛ be nun kun tɔ bɔbɔ’n, e bumɛn i ndɛ. Sanngɛ e Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, ɔ fɛ i ɲin sie i be tinuntinun be su. Kannzɛ be kan anunman’m be wunmuan’n be bo nun bɔbɔ’n, be kpa traman sran kunngba. Ndɛ sɔ’n kle kɛ ɔ fataman kɛ a bu i kɛ ɔ ndɛ loman Ɲanmiɛn. A kwla lafi su kɛ ɔ fɛ i ɲin sie ɔ su kpa.

Ɲanmiɛn klo e, yɛ e ndɛ lo i.

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

  • “Anannganman i nyin ta lika’n kwlaa. I nyin ta klunwifuɛ mun nin klun-ufuefuɛ mun.”​—NYANNDRA MUN 15:3.

  • “Anannganman i nyin wo i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be su, i su o yalɛ nga be koko kle i’n su.”​—JUE MUN 34:16.

  • “Ɔ klun-ufue’n ti, n klun’n ɔ jɔ, yɛ min wun kpaja min, afin a wun afɛ ng’ɔ o min su’n, yɛ awlaboɛ ng’ɔ o min nun’n, a si.”​—JUE MUN 31:8.

“N BULI I KƐ ZOOVA KLOMAN MIN”

?Sɛ a si kɛ Ɲanmiɛn klo ɔ naan ɔ ndɛ lo i’n, a kwla ɲan su ye? Ɛɛn, a kwla ɲan su ye dan. Bla kun m’ɔ tran Angle’n, i su ndɛ’n kle sɔ weiin. Be flɛ bla sɔ’n kɛ Ana. * Ɔ seli kɛ:

“Blɛ sunman’n, n buli i kɛ Zoova kloman min naan ɔ tɛman min srɛlɛ’m be su. N buli i kɛ n lafimɛn i su kpa ti-ɔ. N buli i ekun kɛ ɔ su tu min fɔ annzɛ kusu ɔ buman min sran ti’n, ɔ fɛmɛn i ɲin sieman min su. N buli i kɛ min ndɛ lomɛn i.”

Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, Ana w’a bumɛn i sɔ akunndan’n kun. ?Ngue yɛ ɔ ukɛli i-ɔ? I bɔbɔ seli kɛ: “Blɛblɛblɛ n ma kacili akunndan nga n bu’n. Laa kun’n, kɛ aniaan kun íjɔ nzra nun’n, ɔ kannin e ti tɛ mɔ Zezi fɛli i wun yili’n, i ndɛ. Ndɛ sɔ’n wluwluli min wun dan. Ɔ maan n wunnin i wlɛ kɛ Zoova klo min. Kpɛkun kɛ n wunnin kɛ ɔ tɛli min srɛlɛ’m be su’n, min ɲinmuɛn guali. Yɛ n seli min wun kɛ kannzu Zoova klo min. Asa ekun’n, Biblu’n nun like suanlɛ’n nin aɲia’m be bo kɔlɛ’n be yoli maan n ma sili Zoova i nzuɛn’n nin e wun akunndan ng’ɔ bu’n, i kpa. Siɛn’n, n wun i wlɛ weiin kɛ e ndɛ lo Zoova naan ɔ klo e ngba yɛ ɔ kunndɛ kpa kɛ ɔ́ nían e tinuntinun e lika.”

Ana i ndɛ ng’ɔ kannin’n, ɔ wla fanngan. ?Sanngɛ á yó sɛ naan w’a si kɛ akunndan nga a bu’n nin wafa nga ɔ wun yo wɔ’n, Ɲanmiɛn wun i wlɛ? É wá tɛ́ kosan sɔ’n su ndɛ akpasua nga i sin liɛ’n nun.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Kɛ bla wie’m be ko wu ba’n, be ti sa dunmlan, be wla bo be wun. Kɛ be di junman kan’n b’a fɛ, yɛ be fa ya ndɛndɛ. Ɔ maan ba’n i falɛ kwla yo kekle man be. Sanngɛ ɔ fataman kɛ bla sɔ’m be bu be wun fɔ. Amlɛnkɛn’m be mɛn’n nun lɔ dɔɔtrɔ wie’m be seli kɛ: ‘Nán kɛ bla kun yoli like wie annzɛ ɔ fata kɛ ɔ yo like kun yɛ w’a yoman i ti yɛ i wun yo i sɔ-ɔ. Sanngɛ tukpacɛ-ɔ.’ Sɛ ɔ waan á sí tukpacɛ sɔ’n i su ndɛ wie mun ekun’n, nian afuɛ 2003, Zuɛn 8 An Tinnge! blɔfuɛ’n nun liɛ’n nun.

^ ndɛ kpɔlɛ 5 Biblu’n kle e kɛ Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle Zoova.—Jue Mun 83:18, NW.

^ ndɛ kpɔlɛ 15 Be kacili sran wie’m be dunman’n.