Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

“?Naan Ɲanmiɛn ɔli nin ti-ɔ?”

“?Naan Ɲanmiɛn ɔli nin ti-ɔ?”

“KOSAN NGA N FA USA MIN WUN TITI’N, YƐLE KƐ: ?NAAN ƝANMIƐN ƆLI NIN TI-Ɔ?”​—Katoliki’m be kpɛnngbɛn nga be flɛ i kɛ Papu Benua Sɛzi’n yɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n niɔn. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn w’a wɔ Polɔɲin lɔ lika kun mɔ laa’n be kleli sran’m be ɲrɛnnɛn lɔ’n nun.

KƐ ƝRƐNNƐN SA’M BE JU’N, E USA E WUN KƐ: ‘?NAAN ƝANMIƐN ƆLI NIN TI-Ɔ?’ WIE LIƐ KUSU’N, KƐ SA KEKLE WIE’M BE TƆ E BƆBƆ E SU TI’N, E USA E WUN KƐ: ‘?MIN NDƐ LO ƝANMIƐN LI?’

Be flɛ bla kun kɛ Sela. Ɔ tran Etazinin. Be nga be tɛli i’n, Ɲanmiɛn ndɛ’n ti be cinnjin kpa. Ɔ seli kɛ: “Kɛ ɔ fɛ i min bakan nun lele’n, Ɲanmiɛn ndɛ’n ti min cinnjin. Afin Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili e-ɔ. Sanngɛ e nin i e afiɛn mantanman kpa sa. N si kɛ Ɲanmiɛn wun min. Sanngɛ min ɲrun’n, ɔ ti kɛ sran kun m’ɔ sa mmua lɔ nian min sa. N si kɛ ɔ kpɔman min. Kusu n bumɛn i kɛ ɔ klo min.” ?Ngue ti yɛ Sela bumɛn i kɛ Ɲanmiɛn klo i-ɔ? I bɔbɔ seli kɛ: “Sa kekle nga be tɔli e awlo nun’n, be lɔngɔli be wun su. I kwlaa sɔ nun’n, Ɲanmiɛn w’a yoman like fi.” Atrɛkpa’n, kɛ ɔ wun yo ɔ sɔ wie-ɔ.

Sela lafi su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ, naan ɔ kwla sa’n kwlaa yo. Atrɛkpa’n, a lafi su sɔ wie. Sanngɛ kɔlɛ’n, a usa ɔ wun sɛ ɔ ndɛ lo Ɲanmiɛn sakpa o. Be flɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ kun kɛ Zɔbu. Ɔ lafi su kɛ Ɲanmiɛn m’ɔ yili e’n ɔ kwla sa’n kwlaa yo, naan ɔ si ngwlɛlɛ. Sanngɛ blɛ wie nun’n, ɔ buli i kɛ i ndɛ loman Ɲanmiɛn. (Zɔb 2:3; 9:4) Sa kekleekle fanunfanun be tɔli i su. Yɛ ɔ lafiman su kɛ ɔ́ fín nun fíte. I sɔ’n ti, ɔ usali Ɲanmiɛn kɛ: “?Ɔ yo sɛ ti yɛ a kaci ɔ sin a si min bɔ a yo kɛ ɔ kpɔfuɛ yɛlɛ min sa nin-ɔn?”—Zɔb 13:24.

?Ngue ndɛ yɛ Biblu’n kan-ɔn? ?Ɲanmiɛn ti yɛ sa kekle’m be tɔ e su-ɔ? ?E kwla lafi su kɛ klɔ sran’m be ndɛ lo Ɲanmiɛn? ?Sɛ Ɲanmiɛn fɛ i ɲin sie e su, naan ɔ wun sa ng’ɔ o e su’n i wlɛ, naan ɔ si e aunnvuɛ, yɛ ɔ ti e wun ɲanman nun’n, e tinuntinun e kwla wun i wlɛ?

Ndɛ akpasua nga i sin liɛ’m be nun’n, á wá wún kɛ ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, be kle kɛ e ndɛ lo i. (Rɔmfuɛ Mun 1:20) Kpɛkun á wá wún ndɛ nga Biblu’n kan m’ɔ kle kɛ e ndɛ lo Ɲanmiɛn’n. Sɛ a fa ɔ ɲin sie i ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n nin ndɛ nga Biblu’n kan’n be su’n, ‘á sí i sakpa.’ Ɔ maan á láfi su kɛ ‘ɔ nian ɔ lika.’—1 Zan 2:3; 1 Piɛr 5:7.