Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

SASAFUƐ TRANWLƐ'N No. 3 2018 | ?Ɔ ndɛ lo Ɲanmiɛn?

?Ɔ NDƐ LO ƝANMIƐN?

Kɛ ɲrɛnnɛn sa’m be ju’n yɛ kɛ sran’m be wun be ɲrun’n annzɛ be sran wie wu’n, be usa be wun sɛ be ndɛ lo Ɲanmiɛn sakpa o. Biblu’n se kɛ:

“E Min i nyin wo i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be su. Yɛ i su o yalɛ nga be koko kle i’n su, sanngɛ ɔ nin be nga be yo sa tɛ’n be kun.” —1 Piɛr 3:12.

Fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga ɔ́ wá fá e ɲin síe i wafa nga blɛ kekle nun’n, Ɲanmiɛn suan e bo’n, nin like ng’ɔ́ wá yó naan w’a nunnun ɲrɛnnɛn kwlaa’n, be su.

 

“?Naan Ɲanmiɛn ɔli nin ti-ɔ?”

?Kɛ sa’m be tɔli ɔ su’n, a usali ɔ wun sɛ ɔ ndɛ lo Ɲanmiɛn o?

?Ɲanmiɛn fɛ i ɲin sie ɔ su?

?Ngue yɛ ɔ kle kɛ ɔ ndɛ lo Ɲanmiɛn-ɔn?

?Ɲanmiɛn wun sa ng’ɔ o ɔ su’n i wlɛ?

Ɲanmiɛn si e kpa. Ɔ si sa fanunfanun nga be juli e su’n, ɔ nin sran wafa nga e ti’n.

?Ɲanmiɛn si aunnvuɛ?

Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn fɛ i ɲin sie e su, ɔ wun e su afɛ’n i wlɛ kpɛkun e ndɛ lo i

?Ɲanmiɛn fa ɲrɛnnɛn yi e su naan ɔ́ fá tú e fɔ?

?Ɲanmiɛn fa ɲrɛnnɛn’n nin tukpacɛ’n fa tu sran’m be fɔ sakpa?

?Wan ti yɛ e wun ɲrɛnnɛn-ɔn?

Biblu’n kan like nsan nga ti yɛ sran’m be fɛ’n be ndɛ.

Ɔ ka kan Ɲanmiɛn núnnún ɲrɛnnɛn kwlaa

?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ ɔ ka kan’n Ɲanmiɛn núnnún ɲrɛnnɛn kwlaa-ɔ?

Wafa nga Ɲanmiɛn kle kɛ e ndɛ lo i’n

Ɲanmiɛn Ndɛ’n uka e maan e lafi ninnge nga Zoova waan ɔ́ yó man e’n, be su.

?Kɛ e wun e ɲrun’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n yo Ɲanmiɛn-ɔn?

Biblu’n nun ndɛ mma nga’m be uka e naan y’a wun wafa nga kɛ é fɛ́’n i sɔ’n yo Ɲanmiɛn’n.