SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Novanblu 2018

Afuɛ 2018, Desanblu 31-afuɛ 2019, Fevrie 3 nun like nga é súan’n o fluwa nga nun.

“To nanwlɛ’n yɛ nán yo i atɛ le”

?Kɛ Biblu’n se kɛ e to nanwlɛ’n, i bo’n yɛle benin? ?Kɛ e ko si ndɛ nanwlɛ’n, é yó sɛ naan y’a nanti su titi?

“Yo maan n fa ɔ nanwlɛ atin’n”

Zoova kleli e ndɛ nanwlɛ’n. I sɔ’n ti e cenjele like dan. ?É yó sɛ naan y’a fa ndɛ nanwlɛ sɔ’n su titi?

Maan e lafi Zoova su naan e ɲan nguan

Kannzɛ sa’m be o e su’n, sanngɛ Abakik fluwa’n kwla uka e naan e wla’n w’a gua ase.

?Wan i akunndan liɛ’n wie yɛ e bu-ɔ?

?É yó sɛ naan y’a bu akunndan nga Zoova bu’n wie naan y’a kpalo klɔ sran liɛ’n?

Maan e bu akunndan nga Zoova bu’n wie

?É yó sɛ naan y’a ‘kaci e akunndan’n naan y’a kaci mlɔnmlɔn’?