Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NG’Ɔ KWLA UKA BE NGA BE SRAN W’A WU’N

Ɔ wla kwla gua ase: Like nga a kwla yo i dɔ nga su’n

Ɔ wla kwla gua ase: Like nga a kwla yo i dɔ nga su’n

Sɛ ɔ sran w’a wu naan a su kunndɛ like nga á yó naan ɔ wla w’a gua ase’n, afɔtuɛ nga sran’m bé mán wɔ’n, be diman be yalɛ. Afɔtuɛ sɔ’m be nun wie’m be kwla yo ɔ ye kpa tra wie mun. Afin, kɛ nga e fa wunnin i’n sa’n, sɛ sran kun i sran kpa wie wu’n, wafa nga i wun fa yo i’n, ɔ nin sran uflɛ liɛ’n timan kun. I sɔ’n ti’n, afɔtuɛ ng’ɔ kwla yo sran kun ye’n, atrɛkpa’n ɔ su kwlá yoman sran uflɛ ye.

Kannzɛ ɔ ti sɔ’n, sanngɛ afɔtuɛ wie’m be o lɛ’n, be yoli sran kpanngban kpa be ye. Afɔtuɛ sɔ mun yɛ fluwa sifuɛ nga be man be nga be sran w’a wu’n be afɔtuɛ’n, be bo be su titi-ɔ. Afɔtuɛ sɔ’m be nin ndɛ nga Biblu’n kan’n, be kɔ likawlɛ.

1: KƐ Ɔ OSUFUƐ NIN Ɔ JANVUƐ’M BE WAAN BÉ ÚKA WƆ’N, KPLIN SU

 • Fluwa sifuɛ wie’m be kan kɛ ninnge ng’ɔ fata kɛ sran nga i sran w’a wu’n, ɔ yo be naan i wla w’a gua ase’n, be nun cinnjin kpafuɛ’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Sanngɛ ɔ ju wie’n, a kunndɛ kɛ ɔ kunngba á trán ɔ tranlɛ. I kpa bɔbɔ’n, a kwla fa be nga be kunndɛ kɛ bé úka wɔ’n be wun ya. I lɛ nun’n, nán bu i kɛ ɔ ngunmin yɛ ɔ yo wɔ sɔ-ɔ.

 • Nán bu i kɛ ɔ ti cinnjin kɛ sran’m be tran ɔ wun tititi. Kusu nán se be kɛ nán be bla ɔ wun mlɔnmlɔn. Afin, i kwlaa yoli o, á mían be wun cɛn kun. I sɔ’n ti, sɛ blɛ wie ju naan a kunndɛ kɛ ɔ wiengu’m be yo like wie man wɔ’n, nán fia su. Sɛ kusu blɛ kun ju naan a kunndɛman kɛ be yo like wie’n, kan kle be amanniɛn su.

 • Sɛ a wun blɛ nga sɛ sran o ɔ wun’n, ɔ ti kpa’n, ɔ nin blɛ nga sɛ ɔ ngunmin a tran’n ɔ ti kpa’n wlɛ’n, á ɲán su ye.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sɛ sran nnyɔn be bo yo kun’n, ɔ ti kpa tra sran kunngba bɔ i ngunmin wo’n. Afin [...] sɛ kun tɔ-ɔ, i wiengu kun’n mɛ́n i su.”​—Akunndanfuɛ’n 4:9, 10.

2 DI LIKE KPA, YƐ KPINNGBIN Ɔ WUN KAN

 • Kɛ sran kun i sran wu’n, ngokɔɛ’n ti’n i wunmiɛn’n kpɛ su. I sɔ’n ti, ɔ fata kɛ a di like kpa. Sɛ a di waka mma fanunfanun nin ninnge mma wie mun’n, ɔ nin ninnge nga be man wunmiɛn’n, á ɲán su ye kpa.

 • Nɔn nzue kaka.

 • Sɛ aliɛ dilɛ yoman ɔ fɛ’n, mian ɔ ɲin di i kanngankanngan. Asa ekun’n, a kwla kɔ dɔɔtrɔ naan be kle ɔ ayre mma wie mɔ a kwla nɔn’n. *

 • Sɛ a fa blɛ a nanti kan’n yɛ a kpinngbin ɔ wun’n, ɔ wla kwla gua ase kan. Kɛ sran wie’m be yo sɔ’n, be wun kɛ be wla fi be wun kan. Sran wie’m be liɛ’n, kɛ be yo sɔ’n, be wun kɛ be kwla bu sa ng’ɔ juli be su’n i akunndan kpa.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sran fi kpɔ-mɛn i bɔbɔ wun, sanngɛ ɔ tɛ i wun, ɔ niɛn i wun su.”​—Efɛzfuɛ Mun 5:29.

3: LAFI KPA

 • Lafilɛ’n ti cinnjin kpa. I li be nga be sran w’a wu mun yɛ ɔ fata kɛ be lafi kpa-ɔ. Afin sɛ yolɛ’n ti’n, afɛ’n o be su dan.

 • Nán nɔn nzan nin kafe ngboko. Afin, sɛ a nɔn be ngboko’n a su lafiman kpa.

4: FA AJALƐ NG’Ɔ KWLA YO Ɔ YE’N

 • Kɛ sran kun i sran kpa wie wu’n, wafa nga i wun fa yo i’n, ɔ nin sran uflɛ liɛ’n timan kun. Sɛ a wun i sɔ liɛ’n i wlɛ’n, ɔ ti kpa. Ajalɛ nga be kwla yo wɔ ye kpa’n, yɛ ɔ fata kɛ a fa be-ɔ.

 • Sran wie’m be kan wafa nga be wun fa yo be’n i ndɛ kle be wiengu mun. Be waan kɛ be yo sɔ’n, be wla gua ase kan. Sanngɛ, sran wie’m be liɛ’n, be bumɛn i kɛ i sɔ’n kwla yo be ye. Fluwa sifuɛ’m be nuan sɛman ajalɛ trele kun mɔ sɛ sran’n fa’n, ɔ́ yó i ye kpa’n su. Sɛ a kunndɛ kɛ á kán ɔ klun ndɛ klé sran kun naan ɲannzuɛn kun wɔ’n, a kwla dun mmua bo su kle ɔ janvuɛ kpa kun.

 • Sran wie’m be waan kɛ be sun kpa’n, be wla gua ase kan. Sanngɛ sran wie’m be liɛ’n, sɛ be sun kaan sa bɔbɔ’n, be wla’n kwla gua ase.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Klunngbɔ ng’ɔ o sran kun klun’n, i bɔbɔ kunngba yɛ ɔ si i-ɔ.”​—Nyanndra Mun 14:10.

5: NÁN YO Ɔ WUN ABƆLƐ

 • Sran wie’m be liɛ’n, kɛ ɔ ko yo naan be wla w’a fi be wun kan’n, be nɔn nzan annzɛ drɔgi. I sɔ’n saci be. Afin, kɛ ninnge sɔ’m be ta’n ko sin’n, afɛ ng’ɔ o i sin’n, be flɛman. I sɔ’n ti, ɔ fata kɛ a fa ajalɛ kpa kun m’ɔ kwla uka ɔ naan ɔ wla w’a gua ase’n.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Maan e wla sa ng’ɔ saci sran’n i kwlaa nin akunndan tɛtɛ’n kwlaa be ase.”​—2 Korɛntfuɛ Mun 7:1.

6: FA BLƐ YO NINNGE WIE MUN

 • Sran kpanngban be yo ninnge wie mun, kɛ ɔ ko yo naan be wla w’a fi awlabɔɛ m’ɔ o be su’n, i su.

 • Tra sran wie’m be janvuɛ, annzɛ fa ɔ wun mantan ɔ janvuɛ mun. Suan ninnge wie’m be yolɛ. Yɛ yiyi ɔ ɲin su. I liɛ’n, ɔ wla kwla gua ase kan.

 • Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, á síe i nzɔliɛ kɛ a su fa blɛ kpanngban yó ninnge wie mun. I sɔ’n kle kɛ ɔ wla su fi wɔ wun.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Like kwlakwla lɛ i yolɛ blɛ. [...] Ɔ lɛ blɛ kun bɔ be fa sun-ɔn, yɛ ɔ lɛ blɛ kun bɔ be fa sri-ɔ. Ɔ lɛ blɛ kun bɔ be fa yi ngwlɛ-ɔ, yɛ ɔ lɛ blɛ kun bɔ be fa si able-ɔ.”​—Akunndanfuɛ’n 3:1, 4.

7: NÁN YACI NINNGE NGA A YO BE TITI’N BE YOLƐ

 • Nán minndɛ lele naan w’a yo ninnge nga a yo be cɛn kwlaa’n.

 • Sɛ a lafi kpa, yɛ a di junman nga a di be titi’n, ɔ wla fí ɔ wun.

 • Sɛ a fa blɛ titi yo ninnge nga be yo sran wun sa ye’n, ɔ wla kwla gua ase kan.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Nyanmiɛn maan sran sɔ’n i klun’n ɔ jɔ dan, kpɛkun i wla fi su kɛ i nguan’n ti tika.”​—Akunndanfuɛ’n 5:19.

8: NÁN KPLI FA AJALƐ

 • Kɛ sran wie’m be sran kpa wie wu’n, be minndɛman kan naan b’a fa ajalɛ cinnjin wie mun. Ɔ maan, kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, ɔ yo be nsisɔ.

 • Sɛ a minndɛ kan naan w’a tu w’a ko tran lika uflɛ’n, annzɛ w’a kaci junman nga a di’n, annzɛ w’a gua ɔ sran m’ɔ wuli’n i bo ninnge wie’m be blo’n, ɔ ti kpa.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sran ng’ɔ́ yó like-ɔ ɔ sunnzun i klun naan w’a yo’n, ɔ́ dí alaje. Nga kusu b’ɔ kpli yo like’n, awe’n yɛ ɔ nin i bé yía nun-ɔn.”​—Nyanndra Mun 21:5.

9: MAAN Ɔ WLA KPƐN Ɔ SRAN M’Ɔ WULI’N SU

 • Kɛ sran wie’m be sran wu’n, ninnge nga sɛ be yo-ɔ, be wla kwla kpɛn i su’n, yɛ be yo-ɔ. Be waan kɛ be yo sɔ’n, ɔ yo be ye.

 • Kɛ ɔ ko yo naan sran wie’m be wla w’a fiman be sran m’ɔ wuli su’n, be fɛ i foto wie mun annzɛ be klɛ i su ndɛ wie’m be sie. Kpɛkun cɛn wie be kanngan ndɛ nga be klɛli nun’n, annzɛ be nian foto sɔ mun. Be waan kɛ be yo sɔ’n, be wla gua ase.

 • Ninnge nga be kwla yo naan ɔ wla w’a kpɛn ɔ sran’n i su ndɛ fɛ wie su’n, fa be sie. Kpɛkun, kɛ ɔ cɛ kan’n, nian ninnge sɔ mun.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Maan amun wla kpɛn sa ng’ɔ juli laa’n be su.”​—Mmla’n 32:7.

10: TU AJALƐ KAN

 • A kwla tu ajalɛ ko lo wunmiɛn kan.

 • Sɛ a kwlá faman blɛ kpanngban loman wunmiɛn’n, a kwla fa cɛn kun annzɛ cɛn nɲɔn ko wlanwlan kan. A kwla ko yiyi ɔ ɲin su kan klɔ’n nun, annzɛ nzue ba wie nuan.

 • Sɛ a fa blɛ kan bɔbɔ fa yo like uflɛ’n, ɔ wla kwla gua ase kan.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “An bla maan e wɔ e ngunmin blo lɔ e ko de wunmiɛn kan.”​—Mark 6:31.

11: UKA Ɔ WIENGU MUN

 • Maan ɔ wla kpɛn su kɛ, sɛ a fa blɛ fa uka sran mun’n, kannzɛ blɛ sɔ’n w’a sɔnman bɔbɔ’n, á ɲán su ye. Yɛle kɛ ɔ wla gúa ase kan.

 • Sran klikli nga a kwla uka be’n, yɛle be nga ɔ sran’n i wie’n yo be ya wie’n. Ɔ kwla yo ɔ janvuɛ mun, annzɛ ɔ osufuɛ mun. Atrɛkpa’n, sɛ a fa ɔ wun mantan be’n, i sɔ’n fɔ́nvɔ be kpa.

 • Sɛ a suan ɔ wiengu’m be bo, yɛ a fɔnvɔ be’n, ɔ klun kwla jɔ kɛ laa’n sa. Sɛ a yo ɔ wiengu’m be ye’n, ɔ wun kpája-ɔ.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sɛ a cɛ sran like’n, ɔ ti kpa tra kɛ be cɛ wɔ like’n.”​—Sa Nga Be Yoli’n 20:35.

12: WUN NINNGE NGA BE TI CINNJIN KPA’N BE WLƐ

 • Kɛ awlabɔɛ’n ti’n e bu akunndan’n, e wun ninnge nga be ti cinnjin kpa’n be wlɛ.

 • Blɛ sɔ nun’n, e kwla bu wafa nga e nanti’n i akunndan.

 • Sɛ ɔ fata kɛ e yaci ninnge wie’m be yolɛ naan e fa e ɲin e sie i ninnge nga be ti cinnjin’n be su’n, maan e yo sɔ.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Awlo nga sɛ o nun’n, i nun kɔlɛ’n ti kpa tra awlo nga be su di cɛn nun’n. Yɛlɛ kɛ sran’m be kwlaa be awieliɛ yɛlɛ wie’n, i ti ɔ fata kɛ be nga be nyin o su’n be bu i akunndan.”—Akunndanfuɛ’n 7:2.

Awlabɔɛ ng’ɔ o ɔ su’n kwlá wieman mlɔnmlɔn. Sanngɛ, sran kpanngban be wunnin kɛ, kɛ be fali ajalɛ nga e boboli be su ndɛ akpasua nga nun’n be su’n, be wla guali ase. Nán like kwlaa ng’ɔ fata kɛ sran kun yo naan i wla w’a gua ase’n, yɛ e kannin be ndɛ wa-ɔ. Sanngɛ, sɛ a yo ninnge sɔ’m be nun wie mun’n, ɔ wla kwla fi ɔ wun.

^ An tinnge! kleman ayre trele kun.