Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NG’Ɔ KWLA UKA BE NGA BE SRAN W’A WU’N

Like ng’ɔ fata kɛ a wun i wlɛ’n

Like ng’ɔ fata kɛ a wun i wlɛ’n

Fluwa sifuɛ wie’m be waan be nga be sran w’a wu’n, sa fanunfanun ju be su. Sanngɛ, kɛ sran kun i sran wu’n, wafa nga i wun fa yo i’n, ɔ nin sran uflɛ liɛ’n timan kun. ?I sɔ’n ti, é sé kɛ sran wie’m be liɛ’n, kɛ be sran wu’n ɔ yoman be ya sɔ liɛ? ?Annzɛ kusu ɔ yo be ya, sanngɛ be yimɛn i sɔ liɛ’n i nglo? Ɔ fataman kɛ e bu i sɔ. Afin, ɔ le wafa nga sran kun yi i awlabɔɛ’n i nglo-ɔ. Ɔ ti su kɛ sɛ e sran wu naan e sun’n, i sɔ’n kwla yo e wun sa ye. Sanngɛ, e ngba e finwlɛ’n timan kun. Yɛ wafa nga be tali e’n ti fanunfanun. Sa nga be juli sran kun su’n, ɔ nin sran uflɛ liɛ’n timan kun. Asa ekun’n, wafa nga e sran’n wuli’n, ɔ ti cinnjin wie.

SA NGA BE KWLA JU WƆ SU’N

Be nga be sran w’a wu’n, wafa nga be wun kwla yo be’n, wie liɛ’n be simɛn i. Sanngɛ blɛ sunman’n, sa wie’m be ju be su. Yɛ be kwla wun be trawlɛ. Sa sɔ’m be nun wie mun yɛ:

Be wla bo be wun dan. I sɔ’n ti, be kpan. Be wla lo be sran m’ɔ wuli’n. Yɛ wafa nga be wun fa yo be’n, ɔ kacikaci ndɛndɛ. Be ɲin kpɛnpkɛn sran sɔ’n su. Yɛ be cɛn laliɛ tɛtɛ wie mun. Kɛ sran kun i sran wu’n, i klikli nun’n, ɔ kwla bo i nuan. Ɔ maan, ɔ bumɛn i nanwlɛ. Be flɛ bla kun kɛ Tina. Kɛ i wun’n mɔ be flɛ i kɛ Timo wuli’n, wafa nga i wun fa yoli i’n, ɔ kɛnnin i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “I klikli nun’n, ɔ boli min nuan dan ti’n, m’an kwlá sunman. Min wla m’ɔ boli min wun’n ti’n, n lo wunmiɛn-ɔn, ɔ guaman ase. Ɔ yoli min kɛ w’a wuman sakpasakpa sa.”

Be koko dan, be fa ya bɔbɔ, yɛ be bu be wun fɔ. Be flɛ bian kun kɛ Ivanin. Ɔ seli kɛ: “Kɛ e wa Eriki m’ɔ le afuɛ 24 wuli’n, e nin min yi Yolanda e fali ya. I sɔ’n boli e nuan bɔbɔ. Afin, e si kɛ titi’n e faman ya ndɛndɛ. Asa ekun’n, e buli e wun fɔ. Afin e seli e wun kɛ y’a nianman e wa’n i lika kpa.” Be flɛ bian kun kɛ Alɛandro. Tukpacɛ’n kleli i yi’n i yalɛ lele ɔ wuli. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ buli i wun fɔ wie. Ɔ seli kɛ: “I klikli nun’n, n buli i kɛ n timan sran kpa. I sɔ’n ti yɛ Ɲanmiɛn yacili min lɛ mɔ n wunnin min ɲrun dan sɔ-ɔ. I sin’n, n buli min wun fɔ. Afin n fali sa ng’ɔ juli min su’n n guɛli i Ɲanmiɛn su.” Kɔstasi mɔ ndɛ akpasua klikli’n nun’n, e kɛnnin i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Blɛ wie nun’n, n fali Sofia i wun ya, afin w’a yaci min w’a wɔ. I sin’n, akunndan sɔ mɔ n buli’n ti’n, n buli min wun fɔ. Afin i kwlaa yoli o, nɛ́n i ɲinfu-ɔ.”

Be akunndan’n sanngan. Ɔ ju wie’n, akunndan nga sran’n bu’n, ɔ ti sa sukusuku. Wie liɛ’n, ɔ bu i kɛ be kwla ti i sran m’ɔ wuli’n i ngan, annzɛ be kwla wun i. Wie liɛ kusu’n, ɔ kwlá fɛmɛn i ɲin siemɛn i like trele kun su. Yɛ kɛ ɔ ko yo naan i wla w’a kpɛn like wie su’n, ɔ ti kekle mɛn i. Tina seli kɛ: “Wie liɛ’n, e nin sran mun e su ijɔ, sanngɛ min akunndan’n o lika uflɛ. Timo i wie’n i akunndan yɛ n bu i sa trilili-ɔ. Kɛ m’ɔ ju wie’n, n kwlá faman min ɲin n siemɛn i like trele kun su ti’n, min wla bo min wun.”

Kɛ be o sran’m be afiɛn’n, be wunman be wun fɛ. Wie liɛ’n, kɛ sran’m be o sran nga i sran w’a wu’n, i wun lɛ’n, i awlɛn be i klun. I wie yɛle Kɔstasi liɛ’n. Ɔ seli kɛ: “Sɛ n o yasua mun nin be yi’m be afiɛn’n, n wunman min wun fɛ. Sɛ n o yasua nga be leman bla, annzɛ bla nga be leman bian’n be afiɛn kusu’n, n wunman min wun fɛ wie.” Ivanin i yi Yolanda seli kɛ: “Kɛ n wun sran wie mɔ sa ng’ɔ o be su’n timan kekle kɛ e liɛ’n sa’n, mɔ sanngɛ be plan’n, ɔ yo min ya dan. Sran wie’m be liɛ’n, be kan be mma’m be wun ndɛ kpa kle e. I sɔ’n yo min fɛ. Sanngɛ, kɛ n ti i sɔ ndɛ’n, i sɔ’n kle min yalɛ. E nin min wun’n, e si kɛ e su wunman e wa’n kun. Sanngɛ, kɛ ɔ ko yo naan y’a wun sa sɔ’n i trawlɛ naan e wla w’a fi e wun’n, ɔ ti kekle.”

Be kwla tɔ tukpacɛ. Be nuan nun yoman be fɛ, be lafiman kpa yɛ be yo kokloo. Be flɛ bian kun kɛ Aarɔn.  Kɛ i baba wuli’n mɔ afuɛ kun sinnin bɔbɔ’n, wafa nga i wun yoli i’n, ɔ kɛnnin i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “N kwlá lafiman kpa. Kɔnguɛ’n, kɛ dɔ kun ko ju’n, kpɛkun m’an kpiti kpli. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, min si i wie’n i akunndan yɛ n bu i sa trilili-ɔ.”

Alɛandro i wunnɛn yoli i ya. Ɔ seli kɛ: “N ɔli dɔɔtrɔ kpɛ sunman. Sanngɛ be seli min kɛ n leman tukpacɛ. I sɔ’n ti’n, n seli min wun kɛ min wla m’ɔ bo min wun’n, i ti yɛ n wunman min wun fɛ-ɔ.” Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, w’a yomɛn i sɔ kun. Sanngɛ, dɔɔtrɔ mɔ Alɛandro ɔli’n, ɔ ti ajalɛ kpa. Afin, kɛ sran kun i sran wu mɔ i wla bo i wun’n, ɔ kwla tɔ tukpacɛ. Wie liɛ’n, sɛ tukpacɛ wie o i kplo nun’n, awlabɔɛ’n kwla yo maan tukpacɛ sɔ’n tin i su dan.

Ninnge cinnjin wie’m be yolɛ bɔbɔ’n ti kekle. Ivanin seli kɛ: “Kɛ Eriki wuli’n, ɔ fata kɛ e bo su kle e osufuɛ mun, nin e janvuɛ mun, nin sran wie mun ekun. I wie yɛle, sran ng’ɔ di junman i sa nun’n, ɔ nin sran ng’ɔ lue i sua’n. Asa ekun’n, fluwa tɛkɛtɛkɛ wie’m be o lɛ m’ɔ fata kɛ e yo be-ɔ. Yɛ ɔ fata kɛ e yiayia Eriki i bo ninnge’m be su. I kwlaa sɔ’n fa blɛ. Kusu nn e wunman e wun fɛ, e wla w’a bo e wun, yɛ y’a fɛ.”

Sran wie’m be liɛ’n, kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, yɛ ɔ ti kekle-ɔ. Yɛle kɛ, ɔ fata kɛ be nian ninnge nga be sran’n le be’n be lika. I wie yɛle Tina liɛ’n. Ɔ seli kɛ: “Like kwlaa ng’ɔ fata kɛ e yo i banki lɔ’n, Timo yɛ ɔ yo-ɔ. Asa ekun’n, ɔ nian e ninnge wie’m be su. Siɛn’n, min yɛ ɔ fata kɛ n yo i kwlaa sɔ’n niɔn. Kusu nn junman ng’ɔ o min su laa’n, ɔ timan aɔwi. ?Ń kwlá yó i kwlaa sɔ’n?”

Sa nga e boli be su lɛ’n, be kle kɛ, kɛ sran kun i sran wu’n, ɔ timan pɔpɔ mɛnmɛn i. Nanwlɛ, kɛ sran kun i sran kpa wie saci’n, i wla kwla bo i wun dan. Sɛ sran’n wun i sɔ liɛ’n i wlɛ laa’n, i sɔ’n kwla ukɛ i. Sanngɛ, maan ɔ tran e klun kɛ nán be kwlaa nga be sran wu’n, yɛ sa nga e boboli be su lɛ’n be ngba ju be su-ɔ. Sɛ sran kun i sran kpa wie wu naan ɔ wun i wlɛ kɛ sɛ i wla bo i wun’n ɔ ti su’n, i sɔ’n kwla fɔnvɔ i kan.

?N KWLA DI AKLUNJUƐ EKUN?

Like ng’ɔ fata kɛ a wun i wlɛ’n: Kɛ sran kun i sran kpa wie wu’n, i wla bomɛn i wun sa trilili. Kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, i wla fi i wun kan. Nán kɛ i wla fi i sran m’ɔ wuli’n, i su mlɔnmlɔn-ɔn. Sanngɛ, i awlabɔɛ’n kan ase blɛblɛblɛ. Kɛ cɛn wie mun, annzɛ sa wie’m be ju’n, i wla kwla kpɛn i sran’n su. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, i wla kwla bo i wun. Sanngɛ blɛ sɔ nun’n, sran sunman be ɲan wunmiɛn be di junman nga be di i titi’n. I li, sɛ sran’n i janvuɛ mun, nin i osufuɛ’m be suɛn i bo’n, naan i bɔbɔ fa ajalɛ wie mun’n, yɛ i sɔ liɛ’n yo i ye kpa-ɔ.

?Ɔ wla bó ɔ wun lele afuɛ nɲɛ? Sran wie’m be liɛ’n, be wla bo be wun anglo kɔe nɲɔn kun. Sanngɛ, sran sunman be liɛ’n, ɔ di afuɛ kun, annzɛ afuɛ nɲɔn ka naan be wla w’a fi be wun kan. Yɛ sran wie mun ekun be liɛ’n, be wla bo be wun cɛ kpa. * Alɛandro seli kɛ: “Min liɛ’n, min wla boli min wun lele afuɛ kɔe nsan.”

Tra ɔ awlɛn. Kɛ lika kun cɛn’n, like nga a kwla yo’n, yo. Yɛ nán bu i kɛ ɔ wla’n bó ɔ wun sa trilili. ?I lɛ nun’n, ninnge wie’m be o lɛ mɔ a kwla yo be dɔ nga su naan ɔ wla w’a gua ase ndɛndɛ-ɔ?

Sɛ ɔ sran kpa wie wu naan ɔ wla bo ɔ wun’n, ɔ ti su.

^ ndɛ kpɔlɛ 17 Sran wie’m be liɛ’n, kɛ be sran wu’n, be wla bo be wun lele ɔ kaci be wun tukpacɛ. Ɔ fata kɛ i sɔfuɛ’m be wɔ dɔɔtrɔ naan be yo be ayre.