Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NG’Ɔ KWLA UKA BE NGA BE SRAN W’A WU’N

Like ng’ɔ kwla uka ɔ kpa’n

Like ng’ɔ kwla uka ɔ kpa’n

KƐ SRAN KUN I AWLƐN SU SRAN WU’N, WAFA NGA I WUN FA YO I’N, FLUWA SIFUƐ KPANNGBAN BE SUƐN I SU LIKE KPA. Sanngɛ, kɛ nga y’a dun mmua y’a wun i sa’n, blɛ sunman’n fluwa sifuɛ sɔ’m be nun ng’ɔ si ngwlɛlɛ dan bɔbɔ’n, i afɔtuɛ ng’ɔ man’n ɔ nin ndɛ nga Biblu’n kan’n be kɔ likawlɛ. I sɔ’n kle kɛ, kannzɛ nán andɛ sa yɛ Biblu’n o lɛ’n, sanngɛ be kwla lafi i nun ndɛ’n su titi. Ng’ɔ ti cinnjin’n, yɛle kɛ ndɛ nga Biblu’n kan’n, ɔ kwla fɔnvɔ be nga be sran w’a wu’n be kpa. Yɛ e kwlá wunman ndɛ sɔ mun lika uflɛ.

  • Lafi su kɛ e sran nga be wuli’n be fɛman kun

    Biblu’n se kɛ: “Be nga b’a wu’n be liɛ’n be wun-man sa fi wlɛ.” (Akunndanfuɛ’n 9:4-5) Ɔ se ekun kɛ: “Like kwlaa nga be sunnzunnin kɛ bé yó’n i kwlaa w’a ka lɛ w’a mlin.” (Jue Mun 146:4) Biblu’n fa wie’n fa sunnzun lafilɛ’n.​—Zan 11:11.

  • Sɛ a lafi su kpa kɛ Ɲanmiɛn klo sran’n, i sɔ’n kwla fɔnvɔ wɔ

    Biblu’n se kɛ: ‘Anannganman [Zoova] * i ɲin wo i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be su, i su o yalɛ nga be koko kle i’n su.’ (Jue Mun 34:16) Kɛ e kan sa ng’ɔ o e su’n e kle Ɲanmiɛn’n, e wun kwla fa e feke annzɛ e wla kwla gua ase. Sanngɛ, like ng’ɔ ti cinnjin kpa’n yɛle kɛ sɛ e nin Ɲanmiɛn m’ɔ kwla wla e fanngan’n, e koko yalɛ titi’n, e afiɛn mántan kpa.

  • Fa ɔ ɲin sie i sa nga bé wá jú cɛn wie lele’n be su

    Cɛn wie lele’n, be nga be wuli’n bé cɛ́n, yɛ bé trán asiɛ’n su wa ekun. Bu i sɔ liɛ’n i akunndan. Biblu’n nun ndɛ mma kpanngban be kan blɛ sɔ’n i ndɛ. I wie yɛle kɛ, Biblu’n se kɛ blɛ sɔ nun’n, Ɲanmiɛn “núnnún be nyinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tran-man lɛ kun. Be su yo-man sɛ kun, be su sun-man kun, be su wun-man nyrɛnnɛn kun, afin laa ninnge sɔ’m be su tran-man lɛ kun.” —Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4.

Be nga be fa be wla be guɛ i Ɲanmiɛn Zoova su’n, be lafi su kɛ cɛn wie lele’n bé wún be sran nga be wuli mun’n ekun. I sɔ’n ti, be wla gua ase. Be flɛ Zoova i sufuɛ kun kɛ Ani. I wun’n wuli. Bian’n ɲannin afuɛ 65 yɛ ɔ wuli-ɔ. Ɔ seli kɛ: “N wunnin i Biblu’n nun kɛ e sran kpa nga be wuli’n be wunman ɲrɛnnɛn lika wie nun, naan Ɲanmiɛn wá cɛ́n be kwlaa nga be wuli mɔ i wla w’a fiman be su’n. Kɛ min wla lo min sran m’ɔ wuli’n, kpɛkun min wla su kpɛn ndɛ sɔ’m be su. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, n kwla jran ɲrɛnnɛn dan sɔ m’ɔ tɔli min su’n, i ɲrun kekle.”

Ndɛ akpasua kun nun’n, e kannin Tina i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Kɛ Timo wuli’n, n wunnin kɛ Ɲanmiɛn suannin min bo. Awlabɔɛ blɛ sɔ nun’n, Zoova ukali min dan. Yɛ n wunnin kɛ sran’m be cɛnlɛ’n i ndɛ mɔ Biblu’n kan’n, ɔ ti nanwlɛ sakpa. I sɔ’n wla min fanngan kɛ n tra min awlɛn lele naan cɛn nga ń wún Timo ekun’n, w’a ju.”

Sran miliɔn kpanngban be kan ndɛ kunngba sɔ’n wie. Afin be lafi su kɛ Biblu’n nun ndɛ’n ti nanwlɛ. ?A bu i kɛ ndɛ nga Biblu’n kan’n be ti laliɛ nun ndɛ? Sɛ ɔ ti sɔ’n, ɔ bɔbɔ nian Biblu’n nun. I liɛ’n, sɛ be kwla lafi ndɛ ng’ɔ kan’n su’n, á wún i wlɛ. Nanwlɛ, sɛ a kanngan Biblu’n nun’n, á wún i wlɛ kɛ Biblu’n nun ndɛ’n yɛ ɔ kwla fɔnvɔ be nga be sran w’a wu’n, be kpa-ɔ.

SƐ Ɔ WAAN Á SÍ LIKE NGA ƝANMIƐN WÁ YÓ MÁN BE NGA BE WULI’N

Kɔ jw.org/bci su. Kpɛkun, tin NINNGE NGA E YILI BE’N > VIDEO MUN su.

Biblu’n se kɛ cɛn wie lele’n, é wún e sran nga be wuli mun’n ekun.

?BE NGA BE WULI’N BE O NIN?

?Be wu be o lɔ? Ndɛ nga Biblu’n kan’n, ɔ fɔnvɔ e dan.

Kɔ jw.org/bci su. Kpɛkun, tin NINNGE NGA E YILI BE’N > VIDEO MUN su. (BIBLU’N > LIKE NGA BIBLU’N KLE’N)

?A KLO KƐ Á TÍ JASIN FƐ?

Jasin tɛtɛ ngunmin yɛ e ti be lika kwlakwla-ɔ. ?Nin yɛ e kwla ti jasin fɛ-ɔ?

Kɔ jw.org/bci su. Tin LIKE NGA BIBLU’N KLE’N > FƆUNDI NIN AKLUNJƆƐ

^ Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle Zoova.