Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

AN TINNGE! No. 3 2018 | Like ng’ɔ kwla uka be nga be sran w’a wu’n

?Kɛ e sran wu’n nin yɛ e kwla ɲan fɔnvɔlɛ-ɔ?

?Sɛ ɔ sran wu naan ɔ wla bo ɔ wun’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ a wun i wlɛ-ɔ? ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ a yo naan ɔ wla w’a gua ase-ɔ? Fluwa nga i nun ndɛ akpasua’m be tɛ kosan sɔ’m be su.

 

Be awlɛn kpɔtɔ be klun

Kɛ e yi annzɛ e wun, annzɛ e osufuɛ, annzɛ e janvuɛ kpa kun wu’n, wafa nga e awlɛn kpɔtɔ e klun ju’n, like uflɛ kwlá kpɔtɔman e awlɛn dan sɔ. Fluwa sifuɛ wie mɔ be suan awlabɔɛ ng’ɔ tɔ be nga be sran w’a wu’n be su’n, i su like’n, be kan sɔ wie.

Like ng’ɔ fata kɛ a wun i wlɛ’n

?Kɛ e sran kpa wie wu’n, wafa sɛ yɛ e wun fa yo e-ɔ?

Ɔ wla kwla gua ase: Like nga a kwla yo i dɔ nga su’n

Kɛ sran wie’m be sran wuli’n, be fali ajalɛ wie mun naan be wla w’a gua ase.

Like ng’ɔ kwla uka ɔ kpa’n

Be nga be sran w’a wu’n, Biblu’n nun ndɛ’n yɛ ɔ kwla uka be kpa-ɔ.

Fluwa nga i nun ndɛ mun: Like ng’ɔ kwla uka be nga be sran w’a wu’n

Fluwa An Tinnge! nga i nun ndɛ’n fɔnvɔ be nga be sran w’a wu. Yɛ ɔ kle be like nga be kwla yo naan be wla w’a gua ase’n.