Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA É YÓ NAAN E KLUN W’A JƆ’N

Maan e fa e wla guɛ i like kpa kun su

Maan e fa e wla guɛ i like kpa kun su

‘Akunndan kpa yɛ m bu i amun wun-ɔn, nán akunndan tɛ-ɔ. N kunndɛ kɛ amun ɲrun atin’n yo weiin.’Zeremi 29:11.

‘SƐ E KUNNDƐ KƐ E NIN ƝANMIƐN É NÁNTI KLANMAN’N, Ɔ TI CINNJIN KƐ E FA E WLA E GUƐ I SU.’ Fluwa kun yɛ ɔ kannin sɔ-ɔ. Ɔ seli ekun kɛ: “I sɔ yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ. I liɛ’n e sa sin su bubuman e, e wla su boman e wun, yɛ srɛ su kunman e.”

Biblu’n kan like ng’ɔ fataman kɛ e fa e wla e gua su’n i ndɛ. Ɔ se kɛ: “Nán an fa amun wla guɛ i sran dandan’m be su. Nán amun fa be wla gua klɔ sran su. Be de be wiengu ɔ ɔ yoman ye.” (Jue Mun 146:3) Nán e lafi su kɛ klɔ sran kwla de e. Sanngɛ, maan e fa e wla guɛ i Ɲanmiɛn m’ɔ yili e’n su. Sɛ e yo sɔ’n, é klé kɛ e ti ngwlɛlɛfuɛ. Afin, ɔ kwla yo like kwlaa ng’ɔ seli kɛ ɔ́ yó mán sran mun’n. ?Ngue yɛ Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ yó mán sran mun-ɔn?

KLUNWIFUƐ’M BE SU TRANMAN LƐ KUN. YƐ SRAN KPA’M BE WUN JƆ́ BE TITITI: Biblu’n se kɛ: “Ɔ ka kaan sa, be su wunman klunwifuɛ’n kun. [...] Yalɛfuɛ mun yɛ mɛn’n ɔ́ wá yó be liɛ ɔ. Be wun jɔ́ be kpa fɔuun!” (Jue Mun 37:10, 11) Asa ekun’n, Jue Mun 37:29 se kɛ: “Mɛn’n ɔ́ yó sran kpa’m be liɛ. Bé trán nun tititi.”

BE SU KUNMAN ALƐ KUN: Biblu’n se kɛ: “Kɛ ɔ fɛ i lele b’ɔ́ fá jú mɛn’n i awieliɛ lɔ’n, [Zoova] w’a yo maan alɛ kunlɛ’n w’a wie, w’a bubu ta’m be nun, w’a bubu cua’m be nun, w’a wɔ nyrɛn’m be nun.”—Jue Mun 46:9, 10.

BE SU TƆMAN TUKPACƐ KUN, BE SU WUNMAN ƝRƐNNƐN KUN, YƐ BE SU WUMAN KUN: “Nyanmiɛn i tranwlɛ’n wo sran’m be afiɛn! [...] Ɔ́ núnnún be nyinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tran-man lɛ kun. Be su yo-man sɛ kun, be su sun-man kun, be su wun-man nyrɛnnɛn kun.”—Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4.

ALIƐ’N BÚ SRAN’M BE SU: “Maan ble’n ɔ su lele ɔ bu mɛn’n nun. Maan kpɔlɛ’m be su’n, be wun kɛ aunngban’n ɔ keje ble ja kpanngban.”—Jue Mun 72:16.

KLIST M’Ɔ YO SA I NUAN SU’N YƐ Ɔ́ SÍE SRAN’M BE KWLAKWLA-Ɔ: “Be fali kwlalɛ’n be mɛnnin, be mɛnmɛnnin i, yɛ be fali famiɛn diwlɛ’n be wlɛli i sa nun. Nvle-nvle’n kwlaa nin mɛnmɛn’n kwlaa be nunfuɛ mun bɔ be kan aniɛn wafa-wafa’n kwlaa’n, be suli i. I kwlalɛ sɔ’n ɔ́ trán lɛ tititi, i blɛ’n su sin-man le, yɛ i sielɛ’n su nunnun-man le.”—Daniɛl 7:14.

?Ngue ti yɛ e kwla lafi su kɛ Ɲanmiɛn wá yó ninnge sɔ mun sakpa-ɔ? I nun mɔ Zezi o asiɛ’n su wa’n, ɔ kleli kɛ i yɛ ɔ kwla sie sran mun kpa-ɔ. Ɔ yoli tukpacɛfuɛ’m be juejue. Ɔ yoli maan yalɛfuɛ wie’m be ɲannin aliɛ be dili. Yɛ ɔ cɛnnin sran wie mun. Like ng’ɔ yo ɲɛnmɛn dan’n, yɛle like ng’ɔ kleli sran mun’n. Ɔ kleli be like ng’ɔ fata kɛ be yo naan cɛn wie lele’n, b’a ɲan anannganman nguan nin aunjuɛ’n. Asa ekun’n, Zezi kannin sa nga cɛn wie lele bé jú’n be ndɛ. I wie yɛle sa nga bé klé kɛ y’a ju mɛn’n i awieliɛ blɛ nun’n.

MƐN’N SU WA TƆ FƆUN

Zezi seli kɛ mɛn’n i awieliɛ blɛ nun’n, mɛn’n su yoman fɔuun. Ɔ seli kɛ mɛn’n i awieliɛ blɛ nun’n, nvlenvle’m bé kún alɛ, awe’n kpɛ́n, tukpacɛ m’ɔ sa ndɛndɛ’n wá sɔ́n, yɛ asiɛ’n kéje lika sunman nun. (Matie 24:3, 7; Lik 21:10, 11; Sa Nglo Yilɛ 6:3-8) Asa ekun’n, Zezi seli kɛ: “Sa tɛtɛ’n b’ɔ́ wá sɔ́n’n ti sran kpanngban be sran klolɛ’n ɔ́ wíe.”—Matie 24:12.

Mɛn’n i awieliɛ blɛ nun’n, like ng’ɔ́ klé kɛ sran klolɛ’n w’a wie’n, sran kun m’ɔ klɛli Biblu’n wie’n yiyili nun. Ɔ seli kɛ, kɛ “mɛn’n ɔ́ kɔ́ i bue nuan’n,” sran sunman bé bú be bɔbɔ be wun akunndan, bé kló sika, yɛ bé kló mɛn dilɛ. Asa ekun’n, bé dí be nuan, bé yó wlɛ. Awlobo kunngba nunfuɛ’m be su kloman be wiengu. Ba’m be ɲin su yiman be si nin be nin mun. Yɛ sran sunman bé yó be wun kɛ be sro Ɲanmiɛn sa, kusu nn be lafimɛn i su.—2 Timote 3:1-5.

Sa sɔ’m be kle kɛ mɛn’n i awieliɛ’n w’a mantan koko sakpa. Sa sɔ’m be kle ekun kɛ Zezi su wa sie asiɛ’n sufuɛ mun. Kɛ Zezi kán mɛn’n i awieliɛ’n i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Bé wá kán Nyanmiɛn sielɛ’n i jasin fɛ nga mɛn wunmuan’n nun naan sran’n kwlaa be ti Nyanmiɛn ndɛ’n. I sin yɛ mɛn i awieliɛ’n ɔ́ jú-ɔ.”—Matie 24:14.

Jasin fɛ sɔ’n, ɔ kle sa tɛ yofuɛ mun kɛ sɛ b’a kaciman be nzuɛn’n i bo gúa tɛ mán be. Sanngɛ, ɔ kle sran kpa mun kɛ ɔ cɛ kan’n, Ɲanmiɛn yrá be su. ?A kunndɛ kɛ á wún wafa nga Ɲanmiɛn wá yrá be su’n i wlɛ kpa? Sɛ ɔ ti sɔ’n, kanngan ndɛ akpasua ng’ɔ bɛ i sin’n nun.