Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA É YÓ NAAN E KLUN W’A JƆ’N

Maan e yaci sa e cɛ

Maan e yaci sa e cɛ

“MIN BAKAN NUN’N, NZOWA NIN KPANKPANLƐ’N YƐ N TI I TITI E AWLO LƆ-Ɔ.” Bla kun mɔ be flɛ i kɛ Patrisia’n, yɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n niɔn. Ɔ seli ekun kɛ: “B’a kleman min kɛ n si sran aunnvuɛ. Kɛ n yoli kaklaka bɔbɔ’n, sɛ be lo min ngasi’n, ɔ yo min ya lele. Ɔ maan, n lafiman.” Nanwlɛ, sɛ sran i wun ya o e klun’n, e klun kwlá jɔman, yɛ e wun kpajaman e. Fluwa sifuɛ wie’m be kleli kɛ be nga be yo be sa-ɔ, be yaci cɛman’n...

 • Be nin be wiengu’m be nuan sɛman. Ɔ maan, sran fi fɛmɛn i wun mantanman be.

 • Be fa ya ndɛndɛ, be koko, yɛ be wla bo be wun.

 • Sa nga be yo be m’ɔ timan su’n, yɛ be bu i akunndan sa trilili-ɔ. Ɔ maan, be klun jɔman.

 • Be akunndan’n bu be fɔ. Afin, be si kɛ ɔ fata kɛ be yaci sa nga be yoli be’n be cɛ. Sanngɛ be yoman sɔ.

 • Be klun titi be, yɛ be kwla tɔ tukpacɛ. I wie yɛle kɛ, be kwla ɲan tansiɔn, nin awlɛn ba ya. Be kpɔlɛkpɔlɛ’m be kwla yo be ya, yɛ be ti’n kwla kpuke be. *

?NGUE YƐ SRAN M’Ɔ YACI SA CƐ’N Ɔ YO-Ɔ? Sran m’ɔ yaci sa cɛ’n, ɔ faman sa siemɛn i klun. Yɛ ɔ seman kɛ ɔ́ tú i klunngbɔ. Nán kɛ i sɔ sran liɛ’n, i ɲin kpa sa nga be yo i’n su ti-ɔ. Sanngɛ, kɛ m’ɔ klo i wiengu mun’n, m’ɔ kunndɛ kɛ ɔ nin bé trán klanman’n ti’n, i klun klo su ɔ yaci sa nga be yo i’n cɛ.

Asa ekun’n, sran m’ɔ yaci sa cɛ’n, ɔ wun i wlɛ kɛ e kwlakwla e fɔn. Yɛle kɛ, ɔ ju wie’n, ndɛ nga e kan’n, annzɛ like nga e yo’n, ɔ lo e wiengu’m be ngasi wie. (Rɔmfuɛ Mun 3:23) Biblu’n se kɛ: “Sa nga amun wiengu yo bɔ an wun i’n, maan ɔ sɔn amun nun, sɛ sran kun yo i wiengu sa’n, maan ɔ yaci cɛ i.”—Kolɔsfuɛ Mun 3:13.

I sɔ’n kle kɛ ninnge nga sran m’ɔ klo sran’n yo be’n, be nun cinnjin kun yɛle kɛ, ɔ yaci sa cɛ. (Kolɔsfuɛ Mun 3:14) Ɛntɛnɛti adrɛsi kun (mayoclinic.org) kan kɛ, sran m’ɔ yaci sa cɛ’n...

 • Ɔ nin i wiengu’m be tran klanman. Kɛ sran kun yo i sa’n, ɔ si i aunnvuɛ.

 • I wla gua ase. Yɛ i akunndan’n bumɛn i fɔ.

 • Ɔ kokoman ngboko, i klun titimɛn i, yɛ ɔ nin i wiengu’m be kanman ndɛnngan.

 • I wla bomɛn i wun.

NÁN E BU SA TƐ NGA E YO BE’N BE AKUNNDAN TRILILI. Fluwa kun (Disability & Rehabilitation) seli kɛ sɛ e yo sa tɛ’n, kɛ ɔ yo naan e yaci i akunndan bulɛ’n, “ɔ ti kekle dan. Kusu nn, i sɔ yɛ ɔ fata kɛ e yo naan e wla w’a gua ase-ɔ.” ?Ngue yɛ é yó naan y’a buman sa tɛ nga e yo be’n be akunndan trilili-ɔ?

 • Nán maan e se kɛ e liɛ’n, e su fɔnman le. Sanngɛ, maan e wun i wlɛ kɛ fɔ o e nun, naan i kwlaa yoli o, saan é fɔ́n.—Akunndanfuɛ’n 7:20.

 • Sɛ e fɔn’n, maan e fa tu e wun fɔ. I liɛ’n, sa nga e yoli m’ɔ timan kpa’n, e su yomɛn i kun.

 • Maan e tra e awlɛn. Afin, nán cɛn ba kunngba yɛ é ká lɛ é wlá e nzuɛn tɛtɛ’m be kwlaa be ase-ɔ.—Efɛzfuɛ Mun 4:23, 24.

 • Maan e fa e wun mantan be nga be kwla wla e fanngan’n, mɔ be kwla di e nanwlɛ’n.—Nyanndra Mun 13:20.

 • Sɛ e lo e wiengu kun i ngasi’n, maan e kpɛtɛ i. Sɛ e nin e wiengu mun e siesie e afiɛn’n, e klun jɔ́.—Matie 5:23, 24.

BIBLU’N NUN MMLA’M BE SU NANTILƐ’N YO E YE SAKPA

Kɛ be kleli Patrisia mɔ e kɛnnin i ndɛ’n i Biblu’n nun like’n, ɔ kacili i nzuɛn’n. Siɛn’n, ɔ yaci sa nga i wiengu’m be yo i’n cɛ be. Ɔ seli kɛ: “Klunngbɔ nunman min klun kun. N kokoman kun. Yɛ n kleman min wiengu’m be yalɛ kun. Nanwlɛ, Biblu’n nun mmla’m be kle kɛ Ɲanmiɛn klo e sakpa, naan ɔ kunndɛ kɛ e liɛ yo ye.”

Be flɛ bian kun kɛ Rɔnun. Ɔ seli kɛ: “N kwlá mianman min wiengu mun kɛ be bu akunndan ng’ɔ ti su’n, annzɛ be yo like ng’ɔ ti kpa’n. Sanngɛ, n kwla nian n bɔbɔ min wun su. Sɛ n kunndɛ kɛ min klun jɔ’n, ɔ fataman kɛ n fa sa sie min klun. N wunnin i wlɛ kɛ sɛ sran kun fa sa sie i klun’n, i klun kwlá jɔman. Siɛn’n min akunndan’n buman min fɔ kun.”

^ ndɛ kpɔlɛ 8 Ɛntɛnɛti adrɛsi (mayoclinic.org, hopkinsmedicine.org) nin fluwa kun nun (Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology) yɛ be kannin ndɛ sɔ’n niɔn.