Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA É YÓ NAAN E KLUN WA JƆ

Maan e si like nga ti yɛ e o asiɛ’n su’n

Maan e si like nga ti yɛ e o asiɛ’n su’n

KLƆ SRAN LEMAN WUNSU. E KWLA KLƐ FLUWA. E KWLA YI DESƐN YƐ E KAN NINNGE WIE’M BE AYRE. E KWLA YI NINNGE WIE MUN. YƐ E KWLA BU KOSAN CINNJIN WIE’M BE SU AKUNNDAN. I wie yɛle kɛ: ?Ngue ti yɛ ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n nin asiɛ’n be o lɛ-ɔ? ?Ɔ yo sɛ yɛ e o asiɛ’n su-ɔ? ?Ngue ti yɛ e o asiɛ’n su-ɔ? ?Cɛn wie lele’n e liɛ’n yó sɛ?

Sran wie’m be kunndɛman kɛ bé bú kosan sɔ’m be su akunndan. Afin be bu i kɛ e kwlá wunman be su tɛlɛ’n. Sran wie’m be kan kɛ ninnge’m be boli nun sa ngbɛn, naan ɔ timan cinnjin kɛ e usa kosan sɔ mun. Be flɛ fluwa sifuɛ kun kɛ Wiliamun Provainin. Ɔ seli kɛ: ‘Ɲanmiɛn fi nunman lɛ. Nán sa trele kun ti yɛ e o asiɛ’n su-ɔ. Nán sran kun ti yɛ e si sa ng’ɔ ti kpa’n nin ng’ɔ ti tɛ’n niɔn.’

Sanngɛ sran wie’m be liɛ’n, be bu i kɛ ninnge kwlaa nga be o nglo lɔ’n nin asiɛ’n su wa’n, b’a boman nun sa ngbɛn. Be sie i nzɔliɛ kɛ ninnge sɔ’m be ti siesiewa sɛsɛsɛ, naan sɛ é kwlá sé’n, be kwlaa be nanti mmla trele wie’m be su. Yɛ be wun kɛ ninnge nga be o nglo lɔ’n nin asiɛ’n su’n, be yo ɲɛnmɛn. Ninnge sɔ’m be su yɛ klɔ sran’m be nian be yi be ninnge wie mun-ɔn. Asa ekun’n, be wun i wlɛ kɛ sran kun m’ɔ si ngwlɛlɛ kpa’n yɛ ɔ yili ninnge kwlaa sɔ mun-ɔn.

Fluwa sifuɛ wie’m be bu i laa kɛ ninnge’m be boli nun sa ngbɛn. Sanngɛ, kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, b’a bumɛn i sɔ kun. Maan e kan sran sɔ’m be nun nɲɔn be ndɛ.

DƆƆTRƆ BIAN KUN SUAN ALƐKISI MARNƆVU. Ɔ seli kɛ: “Suklu lɔ’n, be kleli min kɛ Ɲanmiɛn nunman lɛ, naan ninnge’m be boli nun sa ngbɛn. Be bu i kɛ be kwlaa nga be lafi su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ’n, be siman sa.” Sanngɛ, kɛ ɔ fɛ i afuɛ 1990 nun’n, w’a bumɛn i sɔ kun.

Alɛkisi Marnɔvu seli ekun kɛ: “N kunndɛli titi kɛ ń sí ninnge wie’m be kpa. I wie yɛle klɔ sran’n i ti nun miɛn’n. Sran wie’m be wunnin i wlɛ kɛ e ti nun miɛn’n i nun ninnge’m be ti tɛkɛtɛkɛ tra ninnge ngba nga e si be’n. E ti nun miɛn’n ti’n, e kwla si ninnge kpanngban, yɛ e kwla yo ninnge fanunfanun mun. Sanngɛ, kɛ e wu’n, e ti nun miɛn’n saci. ?E ɲɛnnin i sɔ like’n naan ɔ saci sa ngbɛn? Ɔ kwlá yoman sɔ mlɔnmlɔn. I sɔ’n ti, n ma usali min wun kɛ: ‘?Ngue ti yɛ e o asiɛ’n su-ɔ?’ Kɛ n buli akunndan lele’n, n seli min klun lɔ kɛ sran kun yɛ ɔ yili e-ɔ.”

Alɛkisi kunndɛli kɛ ɔ́ wún like nga ti yɛ e o asiɛ’n su’n i wlɛ. I sɔ’n ti, ɔ suannin Biblu’n nun like. I sin’n, i yi m’ɔ di junman dɔɔtrɔ’n, ɔ wa suannin Biblu’n nun like wie. Ɔ yoli sɔ naan ɔ́ klé i wun’n kɛ w’a mlin. Afin, bla sɔ’n lafiman su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ. Sanngɛ siɛn’n, be nɲɔn’n be lafi su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ. Yɛ be si like nga ti yɛ Ɲanmiɛn yili klɔ sran’n.

BE FLƐ FLUWA SIFUƐ KUN KƐ UABI YININ. Ɔ suannin wia’n i su like afuɛ kpanngban kpa.

Uabi seli kɛ: “Kɛ e suan ninnge nga be o nglo lɔ nin asiɛ’n su wa’n be su like’n, titi’n e wun kɛ be ti siesiewa sɛsɛsɛ. I sɔ’n kle kɛ be nanti mmla su. ?Wan ti yɛ ninnge sɔ’m be nanti mmla su-ɔ? ?Sɛ sin’n bɔbɔ nga e fa tɔn like’n, ɔ fata kɛ e nian su kpa’n, yɛ wia’n nin? ?Wan yɛ ɔ nian su mɔ i ti yɛ ɔ yoman e abɔlɛ-ɔ? N ma wunnin i wlɛ kɛ Bo Bolɛ 1:1 yɛ ɔ tɛ kosan sɔ’n su-ɔ. Ɔ se kɛ: ‘Kɛ mɛn’n bó i bo’n, Nyanmiɛn yili nglo nin asiɛ’n.’”

Fluwa sifuɛ’m be ti’n, e si kosan wie’m be su tɛlɛ’n. Kosan sɔ’m be wie yɛ: ?Junman benin yɛ e ti nun miɛn’n di-ɔ? ?Ngue ti yɛ wia’n jue ɲanɲan-ɔn? Sanngɛ, Biblu’n yɛ maan e kwla wun kosan cinnjin nga e fa usa e wun’n be su tɛlɛ’n niɔn. Kosan sɔ’m be wie yɛ: ?Ngue ti yɛ ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n nin asiɛ’n be o lɛ-ɔ? ?Ngue ti yɛ sɛ é kwlá sé’n ninnge kwlaa be nanti mmla su-ɔ? ?Ngue ti yɛ e o asiɛ’n su-ɔ? Alɛkisi nin Uabi be wunnin kɛ Biblu’n tɛ kosan cinnjin sɔ’m be su sakpa.

Biblu’n se kɛ: “[Ɲanmiɛn] w’a yimɛn i [asiɛ’n] ngbɛn, ɔ yili [i] kɛ be tran su.” (Ezai 45:18) Nanwlɛ, like kun ti yɛ Ɲanmiɛn yili asiɛ’n niɔn. Ndɛ akpasua ng’ɔ bɛ i sin’n nun’n, é wá wún kɛ cɛn wie lele’n sran’m be liɛ’n yó ye.