Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA É YÓ NAAN E KLUN W’A JƆ’N

Maan e klo sran

Maan e klo sran

SRAN KWLAKWLA KUNNDƐ KLOLƐ. Maan ɔ yo aja’n nun o, annzɛ awlobo tranlɛ’n nun o, annzɛ janvuɛ tralɛ’n nun o, sɛ klolɛ nunman lɛ’n, be wie fi kwlá yoman ye. Sɛ klolɛ nunman lɛ’n, e wla kwlá guaman ase, yɛ e klun kwlá jɔman. ?Sanngɛ, kɛ be se kɛ be klo sran’n, i bo yɛle benin?

Klolɛ nga yasua kun nin bla kun be fa klo be wun’n, ɔ ti like cinnjin. Sanngɛ, nɛ́n i sɔ liɛ’n yɛ e su kɛn i ndɛ wa-ɔ. E su kan sran klolɛ’n i wafa kun m’ɔ ti cinnjin tra ngalɛ’n i ndɛ. Sran klolɛ wafa sɔ’n taka Ɲanmiɛn mmla’n su. Sran m’ɔ klo sran kɛ ngalɛ sa’n, i wiengu’m be ndɛ lo i. I kpa bɔbɔ’n, i wiengu’m be ninnge liɛ’n be lo i trɛ i bɔbɔ liɛ’n.

Biblu’n se kɛ: “Sran b’ɔ klo sran’n, ɔ trɛ i anwlɛn sran wun, sran b’ɔ klo sran’n, ɔ yo aklunye, yɛ i nyin blo-man sran like su, sran b’ɔ klo sran’n, ɔ di-man tutre, ɔ tu-mɛn i wun, i nzuɛn ti kpa, ɔ bu-mɛn i bɔbɔ wun akunndan, ɔ fa-man ya finfin, ɔ fa-man sa sie-mɛn i klun, sa tɛ’n yo-mɛn i fɛ, nanwlɛ dilɛ’n yɛ ɔ yo i fɛ-ɔ. Sran b’ɔ klo sran’n, sa’n kwlaa sɔn i nun, [...] i wla’n wo [Ɲanmiɛn] su, ɔ trɛ i anwlɛn sa’n kwlaa nun, yɛ ɔ si-man afɛ. Sran b’ɔ klo sran’n, ɔ klo i guɛ i ti nin i bo.”—1 Korɛntfuɛ Mun 13:4-8.

Sran m’ɔ klo sran’n, “ɔ klo i guɛ i ti nin i bo.” Yɛle kɛ, ɔ yaciman sran klolɛ le. Kɛ lika’n cɛ́n m’ɔ́ sán’n, nn ɔ́ kló sran trá laa’n. Asa ekun’n, ɔ trɛ i awlɛn, ɔ yo aklunye, yɛ ɔ yaci sa nga be yo i’n cɛ. (Kolɔsfuɛ Mun 3:14) I sɔ’n ti, kannzɛ i wiengu’m be fɔn’n, sanngɛ ɔ nin be tran klanman. Ɔ maan, i wla gua ase. Yɛ i klun jɔ. Maan e kan aja’n i ndɛ.

‘SA NG’Ɔ TI CINNJIN TRƐ I NGBA’N’

Zezi Klist kannin aja’n i su ndɛ cinnjin wie mun. I wie yɛle kɛ, ɔ seli kɛ: “‘Yasua kpáci i si nin i nin yɛ ɔ́ fɛ́ i wun mɛ́ntɛn i yi yɛ be nnyɔn’n bé káci sran wunmuan.’ [...] Ɔ maan like nga Nyanmiɛn kan be bo nun’n, nán maan sran fi ti be nun.” (Matie 19:5, 6) Maan e fa e ɲin e sie i ndɛ mma sɔ’m be nun ndɛ cinnjin nɲɔn be su.

“BE NNYƆN’N BÉ KÁCI SRAN WUNMUAN.” Aja’n nun yɛ e wun wafa nga sran nɲɔn be kwla kaci sran wunmuan’n i kpa-ɔ. Kɛ yasua kun nin i yi be klo be wun’n, i sɔ’n kwla sasa be aja’n. Yɛle kɛ, be su kunndɛman bla annzɛ bian be wiengu bo. (1 Korɛntfuɛ Mun 6:16; Ebre Mun 13:4) Sɛ yasua kun kunndɛ bla i yi bo’n, annzɛ bla’n yɛ ɔ yo sɔ’n, be aja’n kwla saci. Sɛ be le ba’n, ba’m be wla bó be wun. Wie liɛ’n, ba’m be kwla bu i kɛ sran fi kloman be. Be su lafiman be bɔbɔ be wun su annzɛ sran uflɛ su. Yɛ be si annzɛ be nin m’ɔ yoli sa sɔ’n, i wun ya trán be klun trilili.

“LIKE NGA NYANMIƐN KAN BE BO NUN’N.” Aja’n fin Ɲanmiɛn. Kɛ yasua kun nin i yi be bu i sɔ liɛ’n i akunndan titi’n, be afiɛn mantan. Be klo be wun kpa. Yɛ be tra be awlɛn be wiengu wun. Ɔ maan, sɛ ndɛ tɔ be afiɛn’n, be kunndɛman kɛ bé yrá. Kɛ yasua kun nin i yi be klo be wun kɛ ngalɛ sa’n, “sa’n kwlaa sɔn” be nun. Be mian be ɲin naan b’a kwla tran klanman titi.

Be flɛ talua kun kɛ Zesika. Ɔ seli kɛ: “Min si nin min nin be klo be wun kpa, yɛ be ɲin yi be wiengu. Kɛ n wun kɛ manmin i ɲin yi baba’n, i sɔ’n yo min fɛ dan. Ɔ maan, n kunndɛ kɛ ń níɛn i ayeliɛ’n su.” Nanwlɛ, kɛ yasua kun nin i yi be klo be wun, mɔ be ɲin yi be wiengu’n, i sɔ’n yo ba’m be ye dan.

Ɲanmiɛn i nzuɛn cinnjin kpafuɛ’n yɛle sran klolɛ’n. Biblu’n se kɛ: “Nyanmiɛn’n yɛ ɔ ti sran klofuɛ nin-ɔn.” (1 Zan 4:8) Ɔ maan, sɛ Ɲanmiɛn i klun jɔ’n, i sɔ’n boman e nuan. (Jue Mun 104:31) Maan e nian Ɲanmiɛn i ayeliɛ’n su. Yɛle kɛ, maan e klo sran. Sɛ e yo sɔ’n, e klun jɔ́ wie. Efɛzfuɛ Mun ndɛ tre 5 i mma 1 nin 2 se kɛ: “Kɛ an ti Nyanmiɛn i anwlɛn su ba’n, an nian like ng’ɔ yo’n su, an yo. Sa kwlaa nga amún yó’n, an yo i sran klolɛ’n ti.”